Oru penninte kadha part 1

ഒരു പെണ്ണിന്റെ കഥ   പുറത്തു നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബിന്സി പതിയെ ജനൽ
തുറന്നു വെളിയിലേക്ക് നോക്കി. എന്തു രസമാണ് മഴ കാണാൻ. ആ മഴയിലേക്ക്‌ ചെന്ന് ആ മഴ
മുഴുവൻ നനയുവാൻ അവൾക്കു തോന്നി.കാർ പതിയെ കയറ്റം കയറുകയാണ്. പുറത്തു മഴ കുറഞ്ഞു
വരുന്നു. ഇത് ആദ്യമായാണ് അവൾ ഇത് വഴി വരുന്നത്. ടാർ  റോഡ്‌ തീരുന്നിടത്ത്  കാർ 
നിന്നു  .  ഏറ്റവും അവസാനം ആണ് ബിന്സി ഇറങ്ങിയത്‌. അവൾ  ചുറ്റുപാടും നോക്കി.
മുകളിലേക്ക് […]

Continue reading

Oru penninte kadha part 1

ഒരു പെണ്ണിന്റെ കഥ   പുറത്തു നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബിന്സി പതിയെ ജനൽ തുറന്നു വെളിയിലേക്ക് നോക്കി. എന്തു രസമാണ് മഴ കാണാൻ. ആ മഴയിലേക്ക്‌ ചെന്ന് ആ മഴ മുഴുവൻ നനയുവാൻ അവൾക്കു തോന്നി.കാർ പതിയെ കയറ്റം കയറുകയാണ്. പുറത്തു മഴ കുറഞ്ഞു വരുന്നു. ഇത് ആദ്യമായാണ് അവൾ ഇത് വഴി വരുന്നത്. ടാർ  റോഡ്‌ തീരുന്നിടത്ത്  കാർ  നിന്നു  .  ഏറ്റവും അവസാനം ആണ് ബിന്സി ഇറങ്ങിയത്‌. അവൾ  ചുറ്റുപാടും നോക്കി. മുകളിലേക്ക് […]

Continue reading

Oru anubhavakurippu part 2

സുധ ചേച്ചീ എനിക്ക് ചേച്ചീടെ പൂറില് ചേറ്റണം… എന്ത് ചേചണലും ടേയ്യ് േുട്ടാ …… അലി
പതുടക്ക സുധ ചേച്ചിയുടെ മുലേളില് അമര്ത്തി ്ഞി ു …അലിടക്കന്ും സുധയുടെ ്രുണ്ട
േുണ്ടി ഒരു േീക്ടനസ് ആണ് ,,, അേന് സുധടയ പതുടക്ക േുനിച്ചു നിര്ത്തി ..പതുടക്ക
അേളുടെ േുണ്ടിോലിലൂടെേിരചലാെിച്ചു …ഈന്തപ്പഞ ക്കുരുേിനു സമാനമായ ആ േുണ്ടി ദ്വാരതില്
അേന് പതുടക്ക േൂണ്ടു േിരല് േയറ്റി പതുടക്ക േറക്കി .. Continue reading..   Read Oru
anubhavakurippu part […]

Continue reading

Oru anubhavakurippu part 2

സുധ ചേച്ചീ എനിക്ക് ചേച്ചീടെ പൂറില് ചേറ്റണം… എന്ത് ചേചണലും ടേയ്യ് േുട്ടാ …… അലി പതുടക്ക സുധ ചേച്ചിയുടെ മുലേളില് അമര്ത്തി ്ഞി ു …അലിടക്കന്ും സുധയുടെ ്രുണ്ട േുണ്ടി ഒരു േീക്ടനസ് ആണ് ,,, അേന് സുധടയ പതുടക്ക േുനിച്ചു നിര്ത്തി ..പതുടക്ക അേളുടെ േുണ്ടിോലിലൂടെേിരചലാെിച്ചു …ഈന്തപ്പഞ ക്കുരുേിനു സമാനമായ ആ േുണ്ടി ദ്വാരതില് അേന് പതുടക്ക േൂണ്ടു േിരല് േയറ്റി പതുടക്ക േറക്കി .. Continue reading..   Read Oru anubhavakurippu part […]

Continue reading

chechiyum njanum pinne ammayum part 1

ഞങ്ങളുടേത് ഒരു  കൊച്ചു  കുടുംബമാണ് അച്ഛൻ , അമ്മ , ചേച്ചി  (വയസു  18-എന്നേക്കാൾ 
2 വയസിനു  മുത്താണ് ), ഞാൻ . അച്ഛന്  ഒരു  തുണി  കടയില  സലെസ്‌  മാൻ  ആണ്  രാവിലെ 
9.30 പോയാല  രാത്രി  10 മണിക്ക്  വരും . അമ്മ  വീട്ടു  ജോലി  യാണ്  ഞങ്ങള്ക്ക് 
ഒരു  പശു  ഉണ്ടേ  അമ്മ  പകല  സമയങ്ങളിൽ  അതിനെ  തീട്ടനും  കുലിപ്പിക്കനുമൊക്കെ 
കൊണ്ട്  പോകും . പകല   സമയം   മിക്കവാറും  വീട്ടില്  ആരും  ഉണ്ടാകാറില്ല […]

Continue reading

chechiyum njanum pinne ammayum part 1

ഞങ്ങളുടേത് ഒരു  കൊച്ചു  കുടുംബമാണ് അച്ഛൻ , അമ്മ , ചേച്ചി  (വയസു  18-എന്നേക്കാൾ  2 വയസിനു  മുത്താണ് ), ഞാൻ . അച്ഛന്  ഒരു  തുണി  കടയില  സലെസ്‌  മാൻ  ആണ്  രാവിലെ  9.30 പോയാല  രാത്രി  10 മണിക്ക്  വരും . അമ്മ  വീട്ടു  ജോലി  യാണ്  ഞങ്ങള്ക്ക്  ഒരു  പശു  ഉണ്ടേ  അമ്മ  പകല  സമയങ്ങളിൽ  അതിനെ  തീട്ടനും  കുലിപ്പിക്കനുമൊക്കെ  കൊണ്ട്  പോകും . പകല   സമയം   മിക്കവാറും  വീട്ടില്  ആരും  ഉണ്ടാകാറില്ല […]

Continue reading