എന്റെ മകൾ

  എന്റെ പേര് രാജീവ് എന്നാണ് ഇതു എന്റെ സ്വന്തം കഥയാണ്. ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം മകളെ
പണ്ണി സുഖിപ്പിച്ച കഥയാണു ഇവിടെ പറയന്നതു.   എന്റെ പേര് രാജീവ്. എന്റെ ഭാര്യയും, 3
മക്കളും  അടങ്ങുന്നതാണ് എന്റെ കുടുംബം. മൂന്നും പെൺമക്കൾ ആണ്.കഴിഞ്ഞ 15 വർഷങ്ങളായി
ഞാൻ ഗൾഫിൽ ജോലി നോക്കുകയായിരുന്നു. 2 വർഷം കൂടുമ്പോൾ മാത്രമായിരുന്നു വീട്ടിലേക്ക്
വന്നിരുന്നത്. ഈ വർഷമാണ്‌ എന്റെ ഗൾഫ് ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക്
വരുന്നത്. എന്റെ ഭാര്യ […]

Continue reading

എന്റെ മകൾ

  എന്റെ പേര് രാജീവ് എന്നാണ് ഇതു എന്റെ സ്വന്തം കഥയാണ്. ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം മകളെ പണ്ണി സുഖിപ്പിച്ച കഥയാണു ഇവിടെ പറയന്നതു.   എന്റെ പേര് രാജീവ്. എന്റെ ഭാര്യയും, 3 മക്കളും  അടങ്ങുന്നതാണ് എന്റെ കുടുംബം. മൂന്നും പെൺമക്കൾ ആണ്.കഴിഞ്ഞ 15 വർഷങ്ങളായി ഞാൻ ഗൾഫിൽ ജോലി നോക്കുകയായിരുന്നു. 2 വർഷം കൂടുമ്പോൾ മാത്രമായിരുന്നു വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരുന്നത്. ഈ വർഷമാണ്‌ എന്റെ ഗൾഫ് ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. എന്റെ ഭാര്യ […]

Continue reading

അയലത്തെ ഇത്ത

അയലത്തെ ഇത്ത എന്റെ പേര് റഹീസ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഒരു
കഥയാണ് എന്റെ വീട് വീട്‌ഒരു ഗ്രാമ പ്രദേശമാണ് അവിടെ ഒരുപാട് ചരക്കു ഇത്തമാർ
താമസമുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തു ബീവി എന്ന ഒരു
ഇത്ത താമസിക്കുന്നുണ്ട് കാണാൻ നല്ല രസമാണ് ഞാനും ഇത്തയും ഭയങ്കര കുട്ടായിരിന്നു
ഞാഗ്ഗൽ ഒരുമിച്ചു കുളിക്കാനും മറ്റും ഞാഗങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള കുളത്തിൽ
പോകുമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഇത്തയും ഞാനും […]

Continue reading

അയലത്തെ ഇത്ത

അയലത്തെ ഇത്ത എന്റെ പേര് റഹീസ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഒരു കഥയാണ് എന്റെ വീട് വീട്‌ഒരു ഗ്രാമ പ്രദേശമാണ് അവിടെ ഒരുപാട് ചരക്കു ഇത്തമാർ താമസമുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തു ബീവി എന്ന ഒരു ഇത്ത താമസിക്കുന്നുണ്ട് കാണാൻ നല്ല രസമാണ് ഞാനും ഇത്തയും ഭയങ്കര കുട്ടായിരിന്നു ഞാഗ്ഗൽ ഒരുമിച്ചു കുളിക്കാനും മറ്റും ഞാഗങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള കുളത്തിൽ പോകുമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഇത്തയും ഞാനും […]

Continue reading

Nanni Veendum varaam

നന്ദി വീണ്ടും വരാം  പ്രിയമുള്ള എന്റെ വായനക്കാരെ……ഞാന്‍ സാജന്‍ നാവായിക്കുളം……. നിങ്ങള്‍ കൈ ഏറ്റി സ്വീകരിച്ച സദാനന്ദന്റെ സമയം,അയ്യര്‍ ദി ഗ്രേറ്റ്,ഭാര്യാ വീട്ടില്‍ പരമസുഖം എന്ന കഥകളുടെ രചയിതാവ്…. നിങ്ങള്‍ക്കായി പുതിയ ഒരു കഥയുടെ പണിപ്പുരയിലാണ്……. “ലോറി ഡ്രൈവര്‍” കാത്തിരിക്കുക……….നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞ ശേഷം വീണ്ടും വരാം

Continue reading

Nanni Veendum varaam

നന്ദി വീണ്ടും വരാം  പ്രിയമുള്ള എന്റെ വായനക്കാരെ……ഞാന്‍ സാജന്‍ നാവായിക്കുളം…….
നിങ്ങള്‍ കൈ ഏറ്റി സ്വീകരിച്ച സദാനന്ദന്റെ സമയം,അയ്യര്‍ ദി ഗ്രേറ്റ്,ഭാര്യാ
വീട്ടില്‍ പരമസുഖം എന്ന കഥകളുടെ രചയിതാവ്…. നിങ്ങള്‍ക്കായി പുതിയ ഒരു കഥയുടെ
പണിപ്പുരയിലാണ്……. “ലോറി ഡ്രൈവര്‍” കാത്തിരിക്കുക……….നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍
അറിഞ്ഞ ശേഷം വീണ്ടും വരാം

Continue reading