ആദ്യത്തെ കളി എന്റെയും സിജിയുടെയും

Posted by

ആദ്യത്തെ കളി എന്റെയും സിജിയുടെയും

Aby Mathew

 

ഹായ് ഞാൻ എബി മാത്യു . എന്റെ “ആദ്യത്തെ വാണം ” എന്ന ആദ്യ കഥ നിങ്ങള്ക്ക് ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. മറ്റൊരു ജീവിതാനുഭവം നിങ്ങളുമായി പങ്കു വെക്കട്ടെ.

എന്റെ അനുഭവങ്ങളെ അതിന്റെ കാലക്രമത്തിൽ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ കഥാപാത്രങ്ങളെ അറിയേണ്ടവർ മുൻകഥകൾ വായിക്കണം എന്ന് ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.എല്ലാ കഥയിലും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ബാക്ഗ്രൗണ്ട് പറയുക എളുപ്പമല്ല.

തുടര്‍ന്നു വയിക്കൂ……

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *