തോട്ടത്തിലെ അന്നമ്മയും രമണിയും

Posted by

തോട്ടത്തിലെ അന്നമ്മയും രമണിയും

Thottathile Annammayum Ramaniyum BY:PILLECHAN@kambimaman.net


ആദ്യം ആയി എഴുതുന്ന കഥ ..തെറ്റു കുറ്റങ്ങൾ പൊറുക്കുക ……

റാന്നിയിൽ ഉള്ള ഒരു ഒരു റബ്ബർ മുതലാളി ആണ് എന്റെ അപ്പച്ചൻ. ഏക്കർ കണക്കിന് റബ്ബർ തോട്ടം ഉണ്ട് . ഞാൻ എൻജിൻറിങ് കഴ്ഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു . പാസ്സ് ആയിട്ടും ജോലി ഒന്നും നോക്കി ഇല്ല ബിസിനസ് ആയിരുന്നു എനിക്കും ഇഷ്ടം. ഇനി കഥയിലേക്ക് വരാം . കുണ്ണയ്ക്ക് കനം വെച്ചകാലം മുതൽ മുലയും കുണ്ടിയും അധികം ഉള്ള എന്നെ കാട്ടിൽ പ്രായം ഉള്ള സ്ത്രീകൾ ആരുന്നു എനിക്ക് കമ്പം . വീട്ടിൽ പണിക്ക് വരുന്ന മറിയാമ്മ ചേച്ചി പാത്രം കഴുകുമ്പോളും തുണി ആളാകുമ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ തടിച്ച മുലയും തുടയും നോക്കി ഇരികുമാറുന്നു .

അവിടെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ 2 വീട് ഉണ്ട് അവിടെ ആണു റബ്ബർ ഷീറ്റ് അടിക്കുന്നത് ഉണങ്ങുന്നത് ഒകെ കൂടാതെ തോട്ടത്തിൽ പണി എടുക്കുന്ന ജോയിയും ഭാര്യ അന്നാമ്മയും രാജുവും ഭാര്യരമണി താമസിക്കുന്നത് . ജോയിയുടെ മകളുടെ കല്യാണത്തെ കഴ്ഞ്ഞു രാജന്റെ മക്കൾ ഭാര്യ വീട്ടിൽ നിന്ന്പഠിക്കുന്നു . അന്നമ്മയും രമണിയും സൂപ്പർ ചരക്കുകൾ ആണ് രണ്ടിന്റേം കുണ്ടിയും മുലയും കണ്ടാൽ തന്നെ വെള്ളം പോകും. രണ്ടിനെയും അപ്പച്ചൻ പൂശുന്നുണ്ട് എന്ന് തോട്ടത്തിൽ മറ്റു പണിക്കാർ അടക്കം പറയുന്നേ കേട്ടിട്ടുണ്ട്.അപ്പച്ചൻ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ സാധങ്ങൾ ആണ് . തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് റബ്ബർ ഷീറ്റ് അടിക്കുമ്പോളും മറ്റുപണിക് ഇടയിലും മുലയും തുടയും കണ്ടു വാണം വിടുന്നെ അല്ലാതെ ഇതുവരെ മുട്ടി നോക്കിയിട്ടു ഇല്ല .അപ്പച്ചനോട് ഉള്ള പേടി തന്നെ പക്ഷെ അവരുടെ നോട്ടവും ആരും ഇല്ലാതെ ഉള്ള സംസാരവും അവർക്ക് താൽപര്യം ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിട്ടുണ്ട് .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *