രാഘവായനം 3 [പഴഞ്ചൻ]

രാഘവായനം – 3  RAKHAVAAYANAM PART 3 BY PAZHANJAN | PREVIOUS PARTS കഥ ഇതുവരെ
:—> മുത്തശ്ശിയിൽ നിന്നു കിട്ടിയ അറിവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ രാഘവ് രാവണന്റെ ചന്ദ്രഹാസം
തേടിപ്പോകുകയും, രാമക്കൽമേട്, ജടായുപ്പാറ, ശബരീപീഠം എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചതിനു
ശേഷം രാമേശ്വരത്തേക്ക് പോകുകയും ചെയ്യുന്നു……… ട്രെയിൻ രാമേശ്വരത്ത്
എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ ഒരു ഉൾവിളി കേട്ടിട്ടെന്ന പോലെ രാഘവ് ഞെട്ടിയുണർന്നു… രാമന്റെ
ഈശ്വരം… രാമേശ്വരം… എന്ത് അർത്ഥവത്തായ നാമം… ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയും
ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്ന അബ്ദുൾ കലാമിന്റെ നാടു കൂടിയാണ് ഇത്… […]

Continue reading

രാഘവായനം 3 [പഴഞ്ചൻ]

രാഘവായനം – 3  RAKHAVAAYANAM PART 3 BY PAZHANJAN | PREVIOUS PARTS കഥ ഇതുവരെ :—> മുത്തശ്ശിയിൽ നിന്നു കിട്ടിയ അറിവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ രാഘവ് രാവണന്റെ ചന്ദ്രഹാസം തേടിപ്പോകുകയും, രാമക്കൽമേട്, ജടായുപ്പാറ, ശബരീപീഠം എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചതിനു ശേഷം രാമേശ്വരത്തേക്ക് പോകുകയും ചെയ്യുന്നു……… ട്രെയിൻ രാമേശ്വരത്ത് എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ ഒരു ഉൾവിളി കേട്ടിട്ടെന്ന പോലെ രാഘവ് ഞെട്ടിയുണർന്നു… രാമന്റെ ഈശ്വരം… രാമേശ്വരം… എന്ത് അർത്ഥവത്തായ നാമം… ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയും ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്ന അബ്ദുൾ കലാമിന്റെ നാടു കൂടിയാണ് ഇത്… […]

Continue reading

Life at its Best…7 [ Dark Lord ]

Life at its Best…7 [ Dark Lord ] പുതുവത്സര പതിപ്പ് വായിക്കാത്തവര്‍ ഉണ്ടേല്‍ അത്
വായിച്ചിട്ട് തുടരണം – വാര്‍ഷിക പതിപ്പില്‍ ഈ കഥയുടെ ആദ്യ  മൂന്ന് ഭാഗങ്ങള്‍ ഉണ്ട്
 CLICK HERE ‘ROMANJAM‘ SPECIAL NEW YEAR EDITION 2018  കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങള്‍
വായിക്കുവാന്‍ PART-4  |  PART-5 | PART-6 “തെളിച്ചവഴിയിൽ ഓടിയില്ലെങ്കിൽ ഓടുന്ന
വഴി തെളിക്കുക” അങ്ങനെ ഏതാണ്ടില്ലേ? എന്റെ അവസ്ഥയിതാ, ന്യൂയർ പതിപ്പിൽ
അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ […]

Continue reading

Life at its Best…7 [ Dark Lord ]

Life at its Best…7 [ Dark Lord ] പുതുവത്സര പതിപ്പ് വായിക്കാത്തവര്‍ ഉണ്ടേല്‍ അത് വായിച്ചിട്ട് തുടരണം – വാര്‍ഷിക പതിപ്പില്‍ ഈ കഥയുടെ ആദ്യ  മൂന്ന് ഭാഗങ്ങള്‍ ഉണ്ട്  CLICK HERE ‘ROMANJAM‘ SPECIAL NEW YEAR EDITION 2018  കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങള്‍ വായിക്കുവാന്‍ PART-4  |  PART-5 | PART-6 “തെളിച്ചവഴിയിൽ ഓടിയില്ലെങ്കിൽ ഓടുന്ന വഴി തെളിക്കുക” അങ്ങനെ ഏതാണ്ടില്ലേ? എന്റെ അവസ്ഥയിതാ, ന്യൂയർ പതിപ്പിൽ അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ […]

Continue reading

കളിക്കൂട്ടുകാർ 1 [ ഷെർലക് ഹോംസ് ]

കളിക്കൂട്ടുകാർ 1 [ ഷെർലക് ഹോംസ് ] Kalikkoottukar Author : Sherlock Holmes
ഇതെന്റെ ആദ്യ സംരംഭം ആണ് തെറ്റുകൾ ദയവുചെയ്ത് പൊറുക്കുക…….  എന്നും മലയാളികളുടെ വാണ
റാണി ആയ സണ്ണിചേച്ചിയെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ…. എന്റെ പേര്
അർജുൻ അജു എന്ന് എന്നെ ഏറ്റവും അടുത്തറിയുന്നവർ വിളിക്കും… ഇനി ഞാൻ കഥയിലേക് വരാം.
ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നു. ഞാൻ കാണാനും നല്ല ലുക്ക് ഒക്കെ ആണ്. കോളേജിൽ എനിക്ക്
ഒരുപാട് ആരാധികമാർ […]

Continue reading

കളിക്കൂട്ടുകാർ 1 [ ഷെർലക് ഹോംസ് ]

കളിക്കൂട്ടുകാർ 1 [ ഷെർലക് ഹോംസ് ] Kalikkoottukar Author : Sherlock Holmes ഇതെന്റെ ആദ്യ സംരംഭം ആണ് തെറ്റുകൾ ദയവുചെയ്ത് പൊറുക്കുക…….  എന്നും മലയാളികളുടെ വാണ റാണി ആയ സണ്ണിചേച്ചിയെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ…. എന്റെ പേര് അർജുൻ അജു എന്ന് എന്നെ ഏറ്റവും അടുത്തറിയുന്നവർ വിളിക്കും… ഇനി ഞാൻ കഥയിലേക് വരാം. ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നു. ഞാൻ കാണാനും നല്ല ലുക്ക് ഒക്കെ ആണ്. കോളേജിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ആരാധികമാർ […]

Continue reading

നിമ്മിയുടെ കുണ്ടി

നിമ്മിയുടെ കുണ്ടി NIMMIYUDE KUNDI AUTHOR : NJAN JUNIOR ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ
ഉള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് എഴുതുന്നത്.എന്റെ പേര് മനു.എന്റെ ക്ലാസ്സ്മേറ്റ് ആയിരുന്ന
കുട്ടി ആയിരുന്നു നിമ്മി.. എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ മുതലേ അവളെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായിരുന്നു.
കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്ന അവൾ അല്പം മേലിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു.. കൂട്ടുകാരുടെ കൂടേ
എല്ലാ താന്തോന്നിത്തരത്തിനും കൂടെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്ന ഞാൻ പക്ഷെ പെണ്കുട്ടികളോട്
സംസാരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അല്പം പുറകിൽ ആയിരുന്നു .അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഞാൻ നിമ്മി
ആയിട്ട് […]

Continue reading

നിമ്മിയുടെ കുണ്ടി

നിമ്മിയുടെ കുണ്ടി NIMMIYUDE KUNDI AUTHOR : NJAN JUNIOR ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് എഴുതുന്നത്.എന്റെ പേര് മനു.എന്റെ ക്ലാസ്സ്മേറ്റ് ആയിരുന്ന കുട്ടി ആയിരുന്നു നിമ്മി.. എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ മുതലേ അവളെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായിരുന്നു. കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്ന അവൾ അല്പം മേലിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു.. കൂട്ടുകാരുടെ കൂടേ എല്ലാ താന്തോന്നിത്തരത്തിനും കൂടെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്ന ഞാൻ പക്ഷെ പെണ്കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അല്പം പുറകിൽ ആയിരുന്നു .അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഞാൻ നിമ്മി ആയിട്ട് […]

Continue reading

സുരഭിയുടെ അടിമ

സുരഭി (ഭാര്യ)യുടെ അടിമ Surabhiyude Adima / Bharyayude Adima Author : ROY ഒരു മലയാളി ഭാര്യയും അവളുടെ അടിമയുടെയും കഥ ! എന്റെയും ഭാര്യ സുരഭിയുടെയും ലൈംഗിക യാത്രകൾ നിങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ സമർപിക്കുന്നു. ആദ്യമേ പരയട്ടെ …പറയാൻ പോകുന്നത് എൻറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സ്വപ്‌നങ്ങൾ അല്ല മറിച്ചു അനുഭവങ്ങൾ തന്നെ. ഞങ്ങളുടേത്‌ പ്രേമ വിവാഹം ആയിരുന്നു.ഒരു പാട് നാൾ പ്രേമിച്ചു ഒടുവിൽ നടന്ന വിവാഹം ..കാതിരുന്നു കിട്ടിയ കൊണ്ടാകാം, ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം ഉഗ്രൻ കഴപ്പു […]

Continue reading

സുരഭിയുടെ അടിമ

സുരഭി (ഭാര്യ)യുടെ അടിമ Surabhiyude Adima / Bharyayude Adima Author : ROY ഒരു
മലയാളി ഭാര്യയും അവളുടെ അടിമയുടെയും കഥ ! എന്റെയും ഭാര്യ സുരഭിയുടെയും ലൈംഗിക
യാത്രകൾ നിങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ സമർപിക്കുന്നു. ആദ്യമേ പരയട്ടെ …പറയാൻ പോകുന്നത് എൻറെ
ആഗ്രഹങ്ങൾ സ്വപ്‌നങ്ങൾ അല്ല മറിച്ചു അനുഭവങ്ങൾ തന്നെ. ഞങ്ങളുടേത്‌ പ്രേമ വിവാഹം
ആയിരുന്നു.ഒരു പാട് നാൾ പ്രേമിച്ചു ഒടുവിൽ നടന്ന വിവാഹം ..കാതിരുന്നു കിട്ടിയ
കൊണ്ടാകാം, ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം ഉഗ്രൻ കഴപ്പു […]

Continue reading