ത്രീ റോസസ്സ് 8 [Freddy]

Posted by

ത്രീ റോസസ്സ് 8
Three Roses 8 bY Freddy
ത്രീ റോസസ്CLICK HERE TO READ PREVIOUS PARTS

knNm^w fpän] Sm¯]psX DÅn tÌm¡v D*m]n^p¶ sNmjp¯ bqÀK`w Nps_ WmapNÄ¡p tlgw A\ sbm«n H`n¨n_§n k¶p.

k`n¨p Smjv¯n bmSn¡v k¨n^p¶ c^oU Sm¯]psX bmâohv Mm³ k`n¨p A¸w NqXn Smjv¯n] tlgw, NpWnªp Wn¶v ASn Saw sN«n NnX¡p¶ Ak^psX t]mWo{hkw Mm³ W¡ns]Xp¯p…

C^pNm`pNÄ A`vbw NqXn AN¯n S¶p sNm*v, B WWkpÅ bmâohv W¡mWpÅ huN^yw AkÀ FWn¡v sI]vSp S¶p…

Mm³ ASnsW, SpXNan Wn¶pw Smjv¯n B Nm`pNan Wn¶pw tkÀsbXp¯n,

F¶n«pw fSnk^msS Mm³ B bmâohnsW Ip^p«n¡q«n ssNskÅ]n k¨v ASns` f\w k`n¨mhzUn¨p…..ASv km]n k¨v D_p©n…. ASv N*p c^oU, km] sbm¯n In^n¨p….

“”A{S¡nãfmt]m Xm WnW¡v Fsâ bmâohpw ASns` skÅkpw… ? “”

“”AsS c^o…- “”

“”Fsâ l^¯q«Wv ASptbms` CWn]pw tkt\m…??? Fsâ N®pNant`¡v H^p kÃm¯ tWm«w tWm¡n AkÀ tImUn¨p..””..

“”FWn¡nWn]pw tks\¦n S^mtfm….??S^mtfm…? c^o…. ¹ohv… ?””

“”½vfv…. – km… CknsX NnXt¶m…. -!””

Mm³ AkÀ b_ªSv tbms` B N«n`n bmSn emP¯m]n NnX¶p.

AkÀ N«n`n N]_n Wn¶ tlgw Fsâ S`]v¡p C^pkl§an`m]n NmÂbmU§Ä k¨p Wn¶v, bns¶ Fsâ fpO¯nWp tWs^ Np´n¨n^p¶p….

Hmiv… Fs´m^p NmjvI]m\v Mm³ Nm\p¶Sv… Fsâ ePkmsW… CSnsWms¡ Wo hm£n…

Fs¶¡mÄ fpSnÀ¶ H^p hv{So BUyfm]m\v Fsâ fpO¯nWp tWs^ Fsâ Ip*pNÄ¡v tWs^ fq{Ssfmjn¡mWn^n¡p¶ knV¯n Np´n¨n^n¡p¶Sv…

B {bNmlfmWfm] fp_n]n Ak^pw MmWpw A¸w tbm`pw Wm\fnÃmsS b^hvb^w FÃmw Sp_¶v Nm\n¨p sNm*v sb^pfm_n…

Fsâ tWÀ¡v Np´n¨n^p¶t¸mÄ ASpks^ N*Sn Wn¶pw kySyhvSfm] ^qb¯n`pw emk¯n`pw c^oU]psX bq_v kn^nªp bnaÀ¶p Wn¶pw…..

B CuÀ¸fpÅ Ak^psX Sp_¶p Wn¡p¶ bqÀbnaÀ¸nt`¡v Mm³ hq£n¨p tWm¡n…

H^p SXÊkpfnÃmsS bqÀ® {bNml¯n Fsâ N×p¶n bnaÀ¯n k¨ c^oU]psX fpjp¯ t^mfmkrSfm] t]mWn bpgv¸w ^*p kn^`pNam Mm³ bnaÀ¯n bnXn¨p tWm¡n…

DÅn Wà Caw t_mhv Wn_¯n`pÅ frUpfmwhwUa§Ä,
ASnWp WXpkn`m]n H«pw knNhn¡msS Wn¡p¶ Ak^psX fq{SUzm^w,
A¸w NqXn fpNan`m]n SpXp¯p kn_¨p bp_t¯m«p ImXn Wn¡p¶ C¯n^n k`n] N´v…. N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *