മദ്യം കുടിക്കുമ്പോൾ

Posted by

മദ്യം കുടിക്കുമ്പോൾ

MADYAM KUDIKKUMBOL BY JOKES

 

CsSm^p Sfml]m\v N¼n AÃ
In`À km]n¨n«p*mNpw
N¼n FÃmw Njnªp H^p _o`mN-vhnWv tk*n km]n¡m³ NÅv…

NÅv tfXn¡m³ tbmNp¶Sv Ss¶ H^p hwekftÃ…?

‘FÃmw Np_¨pfSn’ F¶v b_]p¶ H^p A`k`mSn Ft¸mjpfp*mNpw NqsX… CknsX Wfp¡]msa ‘A®³’ F¶v knan¡mw…

ASm]Sv H^p `näÀ Wym]fm]pw tk*nX¯v A®³ fpOw Ipan¨p b_]pw
‘tZ]v H^p cpÅp tbms^..? F´nWmtZ]v Ip½m sNmt_ k`n¨p tNäps¶..? Wmsa S` sbm§ptkm?’

Ct§^ptX f«pw emkkpw Hs¡ N*m BßmÀ°S]psX Np^nlp^qbw tbms` tSm¶pw… W½Ä Ip½m B^mVn¨ptbmNpw…
AXn¡p¶SnWp fpt¶ Ct§À B]n^n¡pw FÃmkÀ¡pw hÀÆ h½S³…

3 Nnt`m In¡Wv HmÀZÀ sNmXp¡pt¼mÄ A®³ ko*pw b_]pw ‘tZ]v… 2.5 hj tbms^tZ]v…? F´nWm sNmt_ ssbh sbmXn¡ps¶..? Wmas¯ Nm^yw NqXn HmÀ¡t* W½Ä….?’

tim.. Dou]i` Jh.. FÃmk^pw S`]m«p¶p..
ko*pw {blwh¡v bm{SfmNp¶p…

Nq«¯n UpÀd`³fmÀ Ct§s^ B^mVWt]msX ks^ AXnfpXn tWm¡pw….

CWn tks_ H^p¯³ D*v.. AkWm\v bp`n.. FÃmw fp³Nq«n Nm\p¶k³…. C¶s¯ Unkhw C¶v, Wmas¯ Unkhw Wmsa F¶v In´n¡p¶k³… CknsX Wfp¡ksW ‘hmdp’ F¶v knan¡mw..

H^p `näÀ tk*nX¯v f¨m³ b_]pw..
‘Aan]m H^p cpÅpNqsX FXp¡mw.. Hm_¸m]n«pw AkhmWw SnN]msS k^pw… As¸m HmXm³ bänÃ’…

dm¡n]pÅ FÃmk^pw A®sW tWm¡p¶p….
‘bns¶ CsS´m NÅpNpXn fÕt^m…? tk* tk*.. H^p cpÅp fSn’.
A®³ Wn`bmXv kyàfm¡n….

FÃm^pw bpÑt¯msX hmdpknsW tWm¡p¶p… ‘fpjp¡pXn]³…’

‘Hm.. Mm³ b_]m³ DÅSv b_ªp. CWns]´m¶v sk¨m Wn§Ä So^pfmWn¡v.. tNm¸v..’ hmdp sWänIpan¨p…

In¡³ km§pt¼mÄ Bs\¦nt`m Aan]³ ko*pw HmÀ½n¸n¡pw…
‘Zm.. H^p 1 Nnt`m Nq«n km§n]mt`m..? Ct{Sw tb^ntÃ…?’

ko*pw FÃmk^pw A®sW tWm¡p¶p….
‘tks*tZ]v… IqXtÃ…? CSv fSn’
A®sâ Wn`bmXv ko*pw….
ko*pw FÃm^pw bpÑt¯msX hmdpknsW tWm¡p¶p…. ‘A`¨sNmSn’…

A§sW hf]sfXp¯v hmVW§Ä FÃmw km§n FÃmk^pw ko«ns`¯p¶p….. FÃmk^v¡pw A®tWmXv dipfmWw.. hmdpkntWmXv bpÑw…

kosX¯n] DX³ A®³ b_]p¶p ‘FWns¡m¶p Npan¡\w.. Wn§Ä Np¡nRv ÌmÀ«v sI]vtSm’…

tim ko*pw dipfmWw..
A®³ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *