വെടിമുല്ലയുടെ രാത്രി

Posted by

വെടിമുല്ലയുടെ രാത്രി

Vedimullayude Rathry bY അർച്ചന

 

im]v Nq«pNms^ Fsâ tb^v AÀ¨W (]TmÀ° tb^Ã) Mm³ H^p b¡m `ohv–dn]³ B\v…H^pbmXv sb¬Np«nNsa Nan¨n«p*v…ASnsâ Nm^\w H^p B¬Np«n]psX ^oSn]pw hzemkkpw Bs\WnNv…..ASpsNm*v Ss¶ FWn¡v Nm^y§Ä Fap¸fm]n^p¶p…..ASpfm{Sfà sb¬Np«nNÄ fm{SfpÅ h-vNqan B\v Mm³ bYn¨n^p¶Sv..

FÃmw WX¯n]n^p¶Sv Fsâ ko«nt`m Ak^psX ko«nt`m BNpw h-vNqan sk¨v Ip*v I¸`pw fp` bnXn¨p sM^n¡`pw fms{S bäpfm]n^p¶pÅp…..

ASp Njnªp Mm³ F¯ns¸«Sv sb¬Np«nNÄ fm{SfpÅ AVnNw A_n]s¸Xm¯ H^p h-vNqan B]n^p¶p…

AknsX Fs¶ BNÀgn¨Sv B^pw F¯m¯ B^pw Nm\m¯ H^p Ø`w D*m]n^p¶p..

Mm³ sb¬Np«nNsa t{bfn¨n«v bns¶]m\v Nan¡p¶Sv AknsX]pw ^*p tbs^ t{bfn¨p tW^s¯ b_ª B Ø`¯p sNm*v tbm]n Nan¨p…

Nan F¶p b_ªm A{S k`y Nans]m¶pw Aà tNt«m…

bq_p W¡`pw fp` sM^n¡`pw Ip*v Im¸`pw….. C{S]pw WX¯pt¼mtj¡pw sdÃv AXn¨n«p*mNpw…. Mm³ {bmNnsNm*v tbmNpw…. bns¶ BÀ¡pw ko«n tbm]n Nan¡m³ H¶pw hf]w CÃm]n^p¶p…..ASnWm H^p Nan CÃm¯ B WmapNan Mm³ kngfn¨p C^n¡pt¼mjm\v KqWn]Àhv AZvfngWv k^p¶Sv.

ASn Wfp¡v bän] I^¡v Dt*m¶p tWm¡n..bs£ B^pw Ss¶ CÃm]n^p¶p………

bns¶ KqWn]Àhv FÃmw Ss¶ Fs¶ Ct§m«p k¶p b^nI]sb«p………

tImUn¨t¸mÄ Mm³ tcfhv B As{S…….H^p hvtNm¸v Ds*¶p N^pSn ht´mgn¨p C^n¡pt¼mÄ B\v W½psX Wm]nN]psX F³{Xn…..

“”Nrgv\m””

sb«¶v N*pfp«n]Smt\`pw Bsam^p I^¡v Bs\¶v FWn¡v Hä tWm«¯n Ss¶ fWhn`m]n…

Mm³ sÌbv C_§n]t¸m Aksas¶ k¶p CXn¡pN]m]n^p¶p.. …..

b_]msS Ss¶ Aksasâ tb^pw Zossä`pw Ct§m«v b_ªp S¶p..

A§sW]m\v M§Ä N¼Wn B]Sv…

Nrgv\s] bän b_]mw

skap¯ Wn_kpw 32 sshhv sS_n¨p Wn¡\ fp`]pw kn^nª I´n]pw I´n ks^]pÅ fpXn]pw DÅ H^p hpµ^n N*m GNtUlw NoÀ¯n hpt^gnsâ sI_n] N«p k^pw N£nNv…..

Np_¨p Nm`w sNm*v Ss¶ M§Ä N« N¼Wn B]n….

Fs¶ bän FÃmw AkÄ¡p A_n]mw..FWn¡v Sn^n¨p…

Aksa FWn¡v Nan¡\w F¶v fm{Sw Mm³ b_ªn«nÃ….

B]nX]v¡m\v AkÄ¡p Ft¶mXpÅ sb^pfmä¯n Ft´m H^p fmäw H^p NmfpNnNv NmfpNtWmXpÅ H^p coÂ…Mm³ Bt^mXv AXp¯nXbjNn]m`pw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *