എന്‍റെ ഇത്ത ഷീജ 3 [ തമ്പുരാന്‍ ]

Posted by

എന്‍റെ ഇത്ത ഷീജ 3 [ തമ്പുരാന്‍ ]

ENTE ITHA SHEEJA Part 3 BY THAMBURAN | Previous Parts

BUytf Mm³ Wn§tamXp £ftImUn¡p¶p .tKm`n]pw B]n dÔsb«p Np_¨p Sn^¡n`m]n^p¶p .ASm tSÀZv bmÀ«v sskNn]Sv . Mm³ goKs] N«n`nt`¡p C_¡n NnX¯n .AkÄ skXnsbm«n] B`hy¯n`m]n^p¶p .AkapsX B Nq¼nAXª N®pNÄ Fs¶ knNm^¯nsâ sNmXpfpXn]ns`¯n¨p Mm³ AkapsX sWän]n D½sNmXp¯p .AkÄ N®pNÄ sfsà Sp_¶p F¶n«p Fsâ fpO¯ptWm¡n B Ip*n H^p H^p bp©n^n knXÀ¶p .Mm³ AkapsX bq_nt`¡v tWm¡n .sk«ns]mSn¡n] t^mf¡mXpNÄ B skap¯ bq_nsâ huµ^yw C^«n¸n¨p .
Mm³ B Nm`pNÄ bs¿ BNÀ¯nk¨p .Fsâ DÅn Fs´¶nÃm¯ ht´mgfm]n^p¶p .Fsâ Nanko^³ BUyfm]n H^p hpµ^n]psX bq_p NnjX¡m³ tbmNpN]tà .Fsâ kn^`pNÄ sNm*v AkapsX bq_n Wn¶pw C¯n^n tS³ FXp¯p Np®]psX fNpX¯n tS¨p . At¸mÄ goK Nm`pNÄ bs¿ AN¯n Mm³ AkapsX bq_ns`m«p Fsâ Np® fp«n¨p .F¶n«p A^sN«psNm*p sfsà SÅn N]_m³ dp²nfp«n .H¶qXn {bhv sI]vSp Np® bSps¡ DÅnt`¡v N]_n .
goK .Biv bSps¡ FWn¡v tkUWn¡p¶p .
goK Fsâ bp_¯p WOw Smjv¯n C_ps¡ bnXn¨p .Fsâ A^sN«p Mm³ I`n¸n¨pSpX§n .Fsâ D^p¡p UÞv AkapsX bq_nt`¡v N]_n C_§n. Fsâ ssNNÄ AkapsX fp`]n bnXn¯fn«p .bq_n`Xn¡p¶SnsWm¸w B fp`NÄ Mm³ bnX¨pX¨p .Fsâ Np®]psX NXks^ Mm³ N]än]Xn¨p .
AXns¡Xm sbs«¶Xns¡Xm
hv¸oZnWXn¡X
Mm³ .AXn¡pktÃXn.Fâ bq^n]sÃXn
Wo
Fs¶ sNmÃmX .Fâ bq_p AXn¨p No_X ssf^m ..
Biviivi AXn¡p Diviviviviviv
A§sW A¿Biv Ds½ Biviiviivi
AkÄ knan¨pNqkns¡m*n^p¶p .
Mm³ Np®]q^n F¶n«p Aksa F\o¸n¨p .Mm³ f`¶pNnX¶p
tfmav CWn Fsâ bp_¯n^n¡p .AkÄ In^nt¨mXp F´m bp_¯p N]_n F´m Np®]n H^p D½k¨p .
F¶n«Sv Nm`p^*pklt¯¡pfn«p .AkÄ hz]w Fsâ Nanko^sW AkapsX bq_nWpÅn Han¸n¨p Fsâ sW©n N¿q¶n I´n sbm¡n]Xn¨p .hpO¯m AkÄ Fsâ Ip*p k`n¨pNpXn¨p .At¸mÄ AkapsX N®pNan Nmfw Wn_ªpWn¶p .AkÄ b_¶Xn¡pN]m]n^p¶p Mm³ H^pssN fp`]n Wns¶Xp¯p Smsj AkapsX N´n sM^XnsNmXp¯p .
Biviivi A§sW sM^XnSmX tfmsW
Mm³ .tfmsa Wnâ bq_p FWn¡v SmXn fpt¯
FXpt¯mX ssf^m. CWn Fâ bq_p WnW¡pÅSmXm
FWn¡v Wns¶ sNmSnSo^ptkmaw b®\w bq_n
knans¡Xm Fs¶ Io¯knan¡X
knan¡mXn bq^n F´m bp*¨vIn]sÃXn Wo
AtSXm Mm³ Wnsâ bp*¨n S¶m
N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *