പവന്‍റെ ദിവാസ്വപ്‌നങ്ങള്‍

Posted by

പവന്‍റെ ദിവാസ്വപ്‌നങ്ങള്‍

Pavante Divaswapnangal bY പവന്‍

F³s_ tb^v Kn] tKmdn]psX htimU^n, Wn§Ä¡v M§sa b^nK]w Nm\mSn^n¡m³ kjn]nÃ, bk³ “”FjpSn] B§a¡pw sb§Ä¡pw H^pfn¨p b\nsNmXp¯ fnXp¡³’ F¶ NT]ns`, Aà WX¶ hwek¯ns` Kn] Ss¶]m\v Mm³. Mm³ Cu NT FjpSp¶SnWp fpWvbv ks^ FWn¡v bksW A_n]nÃm]n^p¶p. Ct¸mÄ bk³ F³s_ AXp¯ hpir¯v B\v.

A¶v B hwek¯nWv– tlgw Nps_ Unkhw M§Ä, MmWpw F³s_ B§a tKmdn]pw I½Â Nm^\w b^hvb^w N*m Ss¶ fpPw Sn^n¨p tbmNpfm]n^p¶p. ASymklyw Fs´¦n`pw hwhm^n¨m B]n. A¶s¯ B hwekw FWn¡v H^p WkymWpekw B]n^p¶p. BUyfm]m\v– ^*p H¯ bp^pg·m^psX NqsX WPvW]m]n NnX¶Sv. Ak^psX Np®NapsX d`kpw IqXpw Iq^pw A^nªSv. Np®¸m NpXn¨Sv. shN-vhv FWns¡m^p bpSn] AWpekw Asæn`pw CSv FWn¡v bpSn]Sv Ss¶ B]n^p¶p.

B³k_n³s_ ftWmi^fm] l^o^kpw F³s_ B§a tKmdn]psX NXsªXp¯ Ak]k§apw FWn¡v fm_¡m³ Njn]p¶nÃ. B³k_n³s_ Np® km]nt`¡v FXp¯t¸mÄ F³s_ B§a]psX fpO¯v N* WnÊim]S Mm³ Ct¸mjpw HmÀ¡p¶p. AksW NpWn¨p WnÀ¯n B³kÀ AXn¡p¶ Nmjv¨ tKmdn]psX tkUW sNm*pÅ Wn`knan B³k_n³s_ hpOw sNm*pÅ ho¡m^w tim Mm³ AtSmÀ¯p F{St]m Sk\ kn^`n«p.

tKmdn Fs¶ b®n] AWpekw AksW AÀ² WPvWWm]n Mm³ b`Sk\ N*n«p*v. ^mkns` Npan¡vNm³ DÅ H^p¡¯nWv Ak³ H^p sI_p tSmÀ¯v– fm{Sw DXp¯p sNm*v koXv fpjpk³ WX¡pfm]n^p¶p. fpä¯v– Wn¶v ltk sI¿pt¼mÄ Mm³ b` k«w Hanªp tWm¡n BhzUn¨Sm\v Ak³s_ l^o^ ewPn. Ak³s_ sbm¡nan³s_ I´w F{S ^m{Sn F³s_ D_¡w sNXp¯n]n«p*v. FWn¡v B\p§apsX tbm¡nantWmXv H^p kÃm¯ {efw D*v. C¨n^n Npjnªv Wà sbm¡nÄ N*m Mm³ tWm¡msS knXnÃ. t_mZn`qsX WX¡pt¼m In` IpÅ·mÀ t_mZn`pw b_¼n`pw Hs¡ Wn¶v b\ns]Xp¡p¶ Nm\mw. DXp¸nÃmsS Wn¶m\v b\ns]¦n Mm³ SoÀ¨]m]pw k]^nt`m«m\v BUyw tWm¡p¶Sv. sbm¡nÄ FWn¡v Cã]m Mm³ bns¶]pw tWm¡pw. A¶v bns¶ AkWm\v F³s_ C^. ^m{Sn kn^`nXpt¼m Mm³ B tbm¡nan³s_ DXfs] HmÀ¡pw. Mm³ F«mw ¢mÊn sk¨v BUyw ^*p tI«·mÀ¡v AXnf]mNp¶Spw sbm¡nÄ Npjn Nm^\w B\v.

A³k_n³s_ b\w H^p fmh¯nWpÅn sNmXp¡mw F¶v tI«³ km¡p sNmXp¯p F¦n`pw CSv ks^ sNmXp¯nÃ, A³kÀ CX]v¡nsX tI«sW tcm\n knan¨p eog\ns¸Xp¯p¶Spw tI«³ AktWmXp bns¶]pw AkVn b_]p¶Spw Hs¡ Mm³ tNÄ¡p¶p*m]n^p¶p. b`nl¡m]n A³kÀ k¶p kmSn`n fp«p¶ Nm`w ASnknUq^fà F¶ In´ Ss¶ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *