സുഭദ്രയുടെ വംശം 8 [ഋഷി]

Posted by

സുഭദ്രയുടെ വംശം 8

Subhadrayude Vamsham Part 8  bY ഋഷി

Subhadrayude vamsham kambikatha all parts

fs¦m¼p kjn tbmNp¶ tdm«n knWoS³ B`¸pj tdm«v– sK«n]n Wn¶pw N]_n. Nrgv\¿À hzmfn tW^t¯ N]_n C^n¸p*m]n^p¶p. tbmNp¶ kjn¡v At±iw Aksâ kntlg§Ä tImUn¨p. b_ªp k¶t¸mÄ knWoSsâ Aѳ ^mf³Wm]s^ hzmfn¡v– W¶m]_n]mw. b»nNv t{bmhnNyq«À B]n^p¶t¸mÄ hzmfn b` PkÀs×âv– tNhpNapw WX¯m³ A¶v– tKm]nâv sh{N«_n B]n^p¶ ^mfWpfm]n hiN^n¨n«p*m]n^p¶p… bns¶ knWoSsâ Wn]fw bYn¡mWpÅ ¹mWpw tN«tSmsX hzmfn AksW A§p Us¯Xp¯p. bmÀÆSn]v¡v– knWoSsW CãvXfms\¶pw At±iw A_nªn^p¶p…
hwhm^n¨p hf]w tbm]S_nªnÃ. lm´fm] Nm]`n`qsX tdm«v– HjpNn Wo§n… koSn]pÅ NWm`pNan NX¶t¸mÄ Hm^¯pÅ sS§n³ tSm¸pNapw koXpNan hv{SoNÄ Sp\n WW¨p\¡m³ CXp¶Spw, Np«nNÄ HmXn¡an¡p¶Spw Ak³ tWm¡n]n^p¶p.
hzmfn hwhm^w Wn_p¯n b{Sw km]W]n fpjpNn]n^p¶p. knWoS³ At±is¯ H¶p tWm¡n. fpXn fpjpkWpw W^¨p… C^p Wn_¯n H^p sf`nª fWpgy³.. bmÀÆSn A¡]pfm]n Wà {bm]kySymhw Ds*¶v tN«n«p*v… B N®pNans` Sna¡w DÅns` dp²nlàn knant¨mSn.
fs¦m¼n tdm«n_§n. hzmfn]psX H^p ln¦nXn k¶v dmPpNÄ km§n. AkÀ sS§n³ tSm¸n`qsX WX¶p. Nãn b¯p fnWnäv Njnªv H^p kakp Sn^nªt¸mÄ ewPn]pÅ H^p ^*p Wn`]pÅ fmanN. skÅ k`n¨v– Sna§p¶p.. fpä¯v tNm`w k^ªn«p*v.
bmÀÆSn DÅn Wn¶pw In^n¨psNm*v k¶p. AÃ.. NÅsW D¦Ä ssNt¿msX bnXn¨p sNm*pk¶tÃm…
CSm Wns¶ G¸n¡p¶p… hzmfn In^n¨psNm*v ANt¯¡v tbm]n.
bmÀÆSn knWoSsâ AXp¯p sI¶p. fµhvfnSw B fpOs¯ NqXpS hpµ^fm¡n. lÐw Smjv–¯n tImUn¨p…N®m Wo A¡mknsW fnÊp sI]vtSmXm? Ak^psX k`n] N®pNÄ Sna§n. ko«n DXp¯ tWÀ¯ hm^n]v¡v B »uhn Sn§p¶ sNmjp¯ fp`Nsa f_]v¡m³ Bkpfm]n^p¶nÃ. DÅn S\p¸p*m]n^p¶p F¦n`pw AXp¡a]n Wn¶pw k¶SpsNm*v bmÀÆSn kn]À¯n^p¶p.. »uhnsâ N£§Ä WWªp NpSnÀ¶v C^p*n^p¶p.. knWoSsâ km¡pNÄ sSm*]n Np^p§n. Ak^psX hm¶n²yw AkWn GsSms¡t]m knNm^§Ä D\À¯n kn«p.. Ak^psX kn]À¸nsâ hpPÔw AksW Iqjv¶p…
bmÀÆSn Ipäpw H¶p tWm¡n]n«v ssN F¯n¨v Aksâ sWän]nt`¡v ko\p NnX¶n^p¶ Ip^p* fpXn]njNÄ tNmSn sk¨p.. F¶n«v Aksâ N¿n ssN tNmÀ¯v ANt¯¡v WX¶p. Ak^psX WWp¯ ssN¯*]pw, fmÀ±ktf_n] SpX]pw CXp¸pw tIÀ¶^ªt¸mÄ AkWv DÅn Ft´m D\^p¶tbms`… AkÀ ssN D]À¯n]t¸mÄ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *