ഹരിയുടെ അവധിക്കാലം 6 [ ഹീറോ ]

Posted by

ഹരിയുടെ അവധിക്കാലം  6

Kambi Kathakal Hariyude Avadhikkalam Part 6 bY HERO

CLICK READ PREVIOUS PART

Mm³ Akan `]n¨v A§sW C^n¶p At¸mj\v Fsâ fWÊn fmfn]psX HmÀfNÄ NX¶p k¶Sv Mm³ sb«¶v Fsâ In´]n Wn¶pw D\À¶p Fsâ fWÊn AX¡mWmNm¯ h¦Xw A`]Xn¨p “”i^n Wo F´m Bt`m¨n¡p¶Sv “” sI_n]¨sâ km¡p am \v Ft¶ Sn^n¨v sNm*pk¶Sv “” H¶pfnà sI_n]¨m”” Mm³ h¦Xw bp_¯v Nm\n¡msS b_ªp At¸mjm\v Mm³ {l²n¡p¶Sv WoW Ft¶ tWm¡n In^n¡p¶p
Mm³: F´mXn Wo In^n¡p¶Sv ( A¸w Pu^k¯n`m\v Mm³ tImUn¨Sv)
WoWm: FWn¡v In^n¡mWpw bäntà ( AkÄ fpOw koÀ¸n¨v b_ªp)
Mm³: WnW¡v Wm\fntà Xo C{S]pw {bm]fm]ntà Cu Np«nNapfm]n Npªp Nan¡m³
WoW: F´n¡v Wm\n¡mW Ft¶ A¸p_s¯ koXv Njnªm bnt¶ Fs§m«pw CknXp¶v knXnà AsN Nq«v A¸p_s¯ h©pkpw h¨nWpw A¸pkpw fmapkpw Hs¡]m A½ Ft¶ tks_t§m«pw knXnÃ
sI_n]½: bnt¶ Wns¶ Du^vsS*m³ knXmXn tNs«m sI¨n C{S]pw {b]fms]tÃm Fs¶ AXp¡a]nt`m bp_t¯m H¶pw AkÄ him]n¡nÃ
sI_n]½ sSÃv kngft¯msX]m\v A½s]mXv ASv b_ªSv H^p bp¨ emk¯n WoW DÅnt`¡v N]_n tbm]n “” Wo kngfn¡msS AkÄ l^n]m]ns¡mÅpw “” A½ sI_n]½s] hfmVmWn¸n¨p A§sW Hms^m Nm^y§Ä b_ªv hf]w NX¶p tbm]n ^m{Sn]n e£\w Njn¡m³ FÃm^pw H^pfn¨n^p¶p WoW]pw k¶n^p¶p sI_n]¨Wv koXnWv sSm«v bp_Nn _dÀ tSm«fp*v Np_¨v Nm`fm]n Nrgn Cà tSm«w C§sW C«v Wln¸n¡s\m F¶v A¨³ sI_n]¨sWmXv tImUn¨p Mm³ WoWs] {l²n¨p
AkÄ H¶pw {l²n¡msS tIm_q\n fm{Sw {l²n¨n^n¡p¶p AkapsX tIm^m Ip*pNÄ N*n«v NXn¨v b_n¡pkm³ FWn¡v tSm¶n Mm³ Ft¶ Ss¶ Wo{´n¨v e£\w Njn¨p tlgw Mm³ FjptWäv ssN NjpNn Mm³ AknsX BsN ^*v fp_nNam\v D*m]n^p¶Sv H^p fp_n]n MmWpw A¨Wpw A½]pw NnX¶p AkÀ Nm`¯v tbmNpw sI_n]¨Wpw sI_n]½]pw WoW]pw Ak^psX fp_n]n`pw NnX¶p Mm³ Smsj]m\v NnX¶Sv A¨Wpw A½]pw N«n`n`pw Fsâ fWÊn fmfn]psX In{Sw fn¶n sSanªp CWn]p Np_¨v Unkhw Nm¯n^pt¶ bäp A½p½ FÃmw A¨tWmXv b_ªv h½Sn¸n¨n«p*v CWn]pÅ Fsâ bYp¯w AknsX]m\v bt£ ASp ks^ F§sW SÅn Wo¡pw F¶SnsW Np_n¨m]n Fsâ In´ Mm³ Hms^m¶pw Bt`mIn¨v D_¡¯nt`¡v kjpSn ko\p ^mkns` A½ S«n knan¡pt¼mjm\v Mm³ FjptW¡p¶Sv As¸mtj¡pw sI_n]½ Im]]pfm]n k¶p Mm³ Im] NpXn¨p tlgw bp_s¯ dm¯v_qfn Nj_n bmS fnN Nm^y§Ä¡v tlgw Mm³ fp_n]ns`¯n `p¦n]pw gÀ«pw V^n¨v
imant`¡v WX¶p A¨Wpw A½pw tbmNm³ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *