വളപ്പൊട്ടുകൾ [ രേഖ ]

Posted by

വളപ്പൊട്ടുകൾ { രേഖ }

VALAPPOTTUKAL BY REKHA

 

സമയം കിട്ടിയാൽ എല്ലാവരും വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം, ഞാനുൾക്കൊള്ളുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ താല്പര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് കഥകൾ വായിക്കുന്നത് , എഴുതുന്ന എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലാവരും വായിക്കണം എന്നാണ് ,അതുപോലെ ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ,വളരെ കഴിവുള്ള എഴുത്തുകാരുണ്ട് മാസ്റ്റർ മുതൽ പലരും പെട്ടന്ന് ഓർമ്മയിലേക്കു വരുന്ന ചിലപേരുകളുണ്ട് അൻസിയ ,രാജ ,ജോ ,സ്മിത ,ദിവ്യ ,akh ,പങ്കാളി ,ഒറ്റക്കൊമ്പൻ എഴുതാൻ എളുപ്പമല്ലാത്ത ഒരു പേരുള്ള (ധൃഷ്ടദൃമ്നൻ ) ജിന്ന് ,etc പേര് പറയാൻ പലരും ഉണ്ട് അവരാൽ സമ്പന്നമാണ് ഇവിടം ,പിന്നെ എന്റെ കഥകളെ സ്ഥിരമായി അഭിപ്രായവും ഒപ്പം പിന്തുടരുന്ന വിരലിലെണ്ണാവുന്ന കുറച്ചുപേരുണ്ട് , എന്റെ കഥകളെ ഇതുവരെ നോക്കാത്തവരും ഉണ്ട് എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയുന്നു ,വായിക്കണം അഭിപ്രായം പങ്കുവെക്കണം ,
പിന്നെ സോറി കലാലയത്തിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്ര നിർത്തിയിട്ടില്ല ,എഴുതാം … കാത്തിരുന്നവരോടും സോറി ,
നിങ്ങൾക്കു ഇഷ്ടപെടും എന്ന ഒരു വാക്ക് ഞാൻ തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ,ഇഷ്ടപെട്ടാൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു അത്രമാത്രം
പിന്നെ കുറച്ചു പേജുകൾ ഉണ്ട് ഇത് വായിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിനുമാത്രമായി കുറച്ചു സമയം മാറ്റിവെക്കണം
അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഒരുപാടു സ്നേഹത്തോടെ *** ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ തല്ലിക്കൊല്ലരുത് ***
സസ്നേഹം : രേഖ

 

വളപ്പൊട്ടുകൾ

 

kas¸m«pNÄ … Wn§Ä Wà Np¸nkaNÄ N*n«ntà … bp_¯pWn¶pw tWm¡pt¼mÄ F´v ^hfm\v Asà . kaNapsX B fVp^fm] lÐw B Nn`p§p¶ lÐw H¶v fWÊn HmÀ¯ptWm¡q….. H^p sI_n] bp©n^n fWÊnWpw H¸w Ip*n`pw kn^n]p¶ntÃ-! k^pw k^mSn^n¡nÃtÃm ,W½Ä FÃmw fWpgy^tà .

A§nsW In^n¸n¨n^n¡p¶ hf]¯p A_n]msS sbm«n¨nS_n ASv sk_pw kasbm«pNamNpt¼mÄ N®v Wn_]ntà ?… Wn_]pw …ASv H^p bs£ kaNÄ¡pbN^w KoknSfms\¡nt`m ? …

In´n¡m³ Njn]p¶nà AsÖ ,

,,kaNÄ sbm«n]m bns¶ tIÀ¡m³ Njn]nà ,ewPn]pÅSms\¦n`pw B kas¸m«pNÄ S«n]m tIm^sbmXn]pw At¸mÄ b`t¸mjpw ASv W½Ä k`n¨p Uqs^ Na]p¶p , A§sW¯s¶]m\v b` KoknS§apw ….

MmWpw kaNsa Cãsb« H^p sb¬Np«n]m\v , Mm³ Fsâ KoknSfmNp¶ Np¸nka]pw ASns` Wn_§sa]pw FÃmw Mm³ Wn§tamXpNqXn b¦psk¡p¶p

Mm³ hpV , Np_¨p fmh§Ä ks^ Fsâ KoknSw, Aà M§apsX KoknSw kas^ ftWmi^fm]n^p¶p . B Nm^y§Ä Bt`mIn¡pt¼mÄ Ss¶ fWÊn H^p bnX¨n`m\v ,

t{bfw F¶pw knÃWsæn`pw W½Ä AÑW½fm^psX h½S¯nWp bpÃpkn` WÂNpt¼mÄ Ak^psX lmew H^n¡`pw kn«pfm_nà .

Fsâ Aѳ Ft¶mXv b_ªSv HmÀ½]p*v tfmsa Wns¶ CksWt¸m`pÅ b¿sW GÂbn¡mWà M§Ä kaÀ¯n k`pSm¡n]Sv . Wo Wnsâ So^pfmWw AkWp tk* F¶ms\¦n C¶v Wo kngfn¨m`pw Wmsa Wo ht´mgn¡pw F¶v .

MmW¶Ã H^pknSw FÃm sb¬Np«nNapw tNÄ¡nà ,Nm^\w B hf]¯p AkÀ b_ªSv l^n]m\v F¶v tSm¶pw bs£ AkWpfm]n hwhm^n¨p At¸mjs¯ Wà Wnfng¯nt`¡ptbmNpt¼mÄ At¸mÄ AÑW½fmÀ b_ªSpw Ak³ At¸mį^p¶ ht´mg¯nÂtbmNpw , Ak³ ht´mgn¸n¡m³ tWm¡pt¼mÄ AkÀ DbtUln¨p W¶m¡m³ tWm¡pw . DbtUlw BÀ¡m]m`pw bnXn¡nÃtÃm

A¶v B km¡p B^ptNÄ¡m³

C¶v H^p sb¬Np«n Ak^psX ko«pNm^psX ht´mg¯nWm]n {b\]n¨ b¿sW Hjnkm¡n]m At¸mÄ b_ªpSpX§pw tS¸p¡m^n F¶v. ASà ko«p¡ms^ Dtb£n¨p B b¿sWm¸wtbm]m A¶v b_ªpSpX§pw Cu sb®v C{S]pwNm`w tWm¡nkaÀ¯n]ks^ Cs«_nªp C¶s` N*ktWmsXm¸wtbm]n F¶v .

A_n]m¯SpsNm*v tImUn¡pN]m\v , F¦n H^p b^nI]kpw CÃm¯kWptk*n ko«pNm^psX Cã¯nWv h½Sn¨p Sm`nImÀ¯m³ S`NpWn¡p¶Spfm{Sfmt\m sb¬Np«nNapsX KoknSw .

H^p B¬Np«o sb¬Np«ns] ISn¨ptbm]m tS¸pNm^³ F¶ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *