മണലു പൂക്കുന്ന നാട്ടിൽ 1 [Pravasi]

മണലു പൂക്കുന്ന നാട്ടിൽ 1 MANALUPOOKKUNNA NAATTIL BY PRAVASI ആദ്ദ്യമെ പറയട്ടെ വലിയ കംബി പ്രതീക്ഷിക്കല്ലെ അറ്റ്ലീസ്ററ് ആദ്യപാർട്ടിലെങ്കിലും ഞാൻ പ്രവാസി . പണ്ടൊരു സ്റ്റോറിയെഴുതിയിരുന്നു. അന്നു എന്റെ ലൈഫിൽ നടന്ന കതയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്‌ തികച്ചും സാങ്കൽപ്പികം മാത്രമാണു. അപ്പൊൾ തുടങ്ങട്ടെ. ഇത്‌ ലീനയുടെ കതയാണു. ഗൾഫിൽ ജൊലിക്കായി വന്നു പെണ്ണെന്ന കഴിവുകൊണ്ട്‌ എന്തൊക്കെയൊ ആവാൻ നൊക്കുന്ന പെണ്ണിന്റെ… മാർക്കെറ്റിങ്ങിൽ MBA കഴിഞ്ഞൊപ്പോൾ തന്നെ ഫാദറിന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ കംപനിയിൽ മാനെജരായി ജൊലിക്ക്‌ കയരിയ പെണ്ണാരുന്നു […]

Continue reading

മണലു പൂക്കുന്ന നാട്ടിൽ 1 [Pravasi]

മണലു പൂക്കുന്ന നാട്ടിൽ 1 MANALUPOOKKUNNA NAATTIL BY PRAVASI ആദ്ദ്യമെ പറയട്ടെ
വലിയ കംബി പ്രതീക്ഷിക്കല്ലെ അറ്റ്ലീസ്ററ് ആദ്യപാർട്ടിലെങ്കിലും ഞാൻ പ്രവാസി .
പണ്ടൊരു സ്റ്റോറിയെഴുതിയിരുന്നു. അന്നു എന്റെ ലൈഫിൽ നടന്ന കതയായിരുന്നു. എന്നാൽ
ഇത്‌ തികച്ചും സാങ്കൽപ്പികം മാത്രമാണു. അപ്പൊൾ തുടങ്ങട്ടെ. ഇത്‌ ലീനയുടെ കതയാണു.
ഗൾഫിൽ ജൊലിക്കായി വന്നു പെണ്ണെന്ന കഴിവുകൊണ്ട്‌ എന്തൊക്കെയൊ ആവാൻ നൊക്കുന്ന
പെണ്ണിന്റെ… മാർക്കെറ്റിങ്ങിൽ MBA കഴിഞ്ഞൊപ്പോൾ തന്നെ ഫാദറിന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ
കംപനിയിൽ മാനെജരായി ജൊലിക്ക്‌ കയരിയ പെണ്ണാരുന്നു […]

Continue reading

അമ്മ ഗ്രാമം 1

അമ്മ ഗ്രാമം 1 Amma Gramam Part 1 bY Anandu Mm³ CknsX b_]m³ tbmNp¶ NT Np_¨p cmâhn]pw H^pbmXv AWpek§apw tIÀ¶Sm\v. CSv H^p C³shhv_v NT]m\v. MmWpw A½]pwNqXn D*m] H^p skt¡gWv Nm`t¯ AWpek§Ä B\v Cu NT. Fsâ tb^v AWµp. F©nWo]_nwPv knUymÀ°n B\v. k]Êv 20. A½]psX tb^v ftilz^n. k]Êp 42.Mm³ “”D½n”” A½ F¶pw hvtWiw NqXpt¼mÄ knan¡pw. Aѳ ft`gy]n dm¦nRv […]

Continue reading

അമ്മ ഗ്രാമം 1

അമ്മ ഗ്രാമം 1 Amma Gramam Part 1 bY Anandu Mm³ CknsX b_]m³ tbmNp¶ NT Np_¨p
cmâhn]pw H^pbmXv AWpek§apw tIÀ¶Sm\v. CSv H^p C³shhv_v NT]m\v. MmWpw A½]pwNqXn
D*m] H^p skt¡gWv Nm`t¯ AWpek§Ä B\v Cu NT. Fsâ tb^v AWµp. F©nWo]_nwPv knUymÀ°n
B\v. k]Êv 20. A½]psX tb^v ftilz^n. k]Êp 42.Mm³ “”D½n”” A½ F¶pw hvtWiw NqXpt¼mÄ
knan¡pw. Aѳ ft`gy]n dm¦nRv […]

Continue reading

അമ്മ മാഹാത്മ്യം 1 [ബുഷ്‌റ ഫൈസൽ]

അമ്മ മാഹാത്മ്യം Ammamahathmyam Part 1 bY Bushra Faisal CsSsâ BUys¯ NT]m\v NT FjpSmWpÅ {btImUWw hvfnS F¶ Fjp¯pNm^n]m\v. F¶ns` Fjp¯pNm^ns] D\À¯n] hvfnS¡v Wµn – bns¶ Gs_ hzmVoWn¨ A³hn] F¶ Fjp¯pNm^n¡pw – BUyemP¯n ss`wPoNS AVnNw NX¶p k^p¶nsæn`pw NT]psX A´À`oWfm] Sow C³shÌv B\v Sm`vb^yfnÃm¯kÀ km]n¡^pSv ! A½ fmimßyw “” F¶m Mm³ C_§s« .. tI¨n ? “” hpf tImUn¨p. […]

Continue reading

അമ്മ മാഹാത്മ്യം 1 [ബുഷ്‌റ ഫൈസൽ]

അമ്മ മാഹാത്മ്യം Ammamahathmyam Part 1 bY Bushra Faisal CsSsâ BUys¯ NT]m\v NT
FjpSmWpÅ {btImUWw hvfnS F¶ Fjp¯pNm^n]m\v. F¶ns` Fjp¯pNm^ns] D\À¯n] hvfnS¡v Wµn –
bns¶ Gs_ hzmVoWn¨ A³hn] F¶ Fjp¯pNm^n¡pw – BUyemP¯n ss`wPoNS AVnNw NX¶p
k^p¶nsæn`pw NT]psX A´À`oWfm] Sow C³shÌv B\v Sm`vb^yfnÃm¯kÀ km]n¡^pSv ! A½
fmimßyw “” F¶m Mm³ C_§s« .. tI¨n ? “” hpf tImUn¨p. […]

Continue reading

അമ്മ മാഹാത്മ്യം 1 [ബുഷ്‌റ ഫൈസൽ]

അമ്മ മാഹാത്മ്യം Ammamahathmyam Part 1 bY Bushra Faisal CsSsâ BUys¯ NT]m\v NT FjpSmWpÅ {btImUWw hvfnS F¶ Fjp¯pNm^n]m\v. F¶ns` Fjp¯pNm^ns] D\À¯n] hvfnS¡v Wµn – bns¶ Gs_ hzmVoWn¨ A³hn] F¶ Fjp¯pNm^n¡pw – BUyemP¯n ss`wPoNS AVnNw NX¶p k^p¶nsæn`pw NT]psX A´À`oWfm] Sow C³shÌv B\v Sm`vb^yfnÃm¯kÀ km]n¡^pSv ! A½ fmimßyw “” F¶m Mm³ C_§s« .. tI¨n ? “” hpf tImUn¨p. […]

Continue reading

എന്റെ യോഗം 1 [DUDE]

എന്റെ യോഗം 1 [DUDE] ENTE YOGAM BY DUDE വർഷങ്ങൾ ആയി കഥ വായിക്കുന്ന ഒരാൾ മാത്രം
ആയിരുന്നു ഞാൻ. ഞാൻ ആദ്യമായി എഴുതുന്ന കഥ ആയതിനാൽ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ
തുടരൂ. ഞാൻ ശരത്.വയസ്സ് 25. ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കിൽ ആണ്.ഒരു
വർഷമായി ഞാൻ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു.അഞ്ചു മാസം മുൻപ് ബാങ്കിൽ കുടുംബശ്രീ ലോൺ
കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് മുതലാണ് എന്റെ യോഗം തുടങ്ങിയത്.ലോൺഎടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി
പലരും വിളിച്ചു തുടങ്ങി.അങ്ങനെയാണ് ബിന്ദുവിനെ […]

Continue reading

എന്റെ യോഗം 1 [DUDE]

എന്റെ യോഗം 1 [DUDE] ENTE YOGAM BY DUDE വർഷങ്ങൾ ആയി കഥ വായിക്കുന്ന ഒരാൾ മാത്രം ആയിരുന്നു ഞാൻ. ഞാൻ ആദ്യമായി എഴുതുന്ന കഥ ആയതിനാൽ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ തുടരൂ. ഞാൻ ശരത്.വയസ്സ് 25. ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കിൽ ആണ്.ഒരു വർഷമായി ഞാൻ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു.അഞ്ചു മാസം മുൻപ് ബാങ്കിൽ കുടുംബശ്രീ ലോൺ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് മുതലാണ് എന്റെ യോഗം തുടങ്ങിയത്.ലോൺഎടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പലരും വിളിച്ചു തുടങ്ങി.അങ്ങനെയാണ് ബിന്ദുവിനെ […]

Continue reading

ജീവിത യാത്രയിൽ 4 [KANNAN]

ജീവിത യാത്രയിൽ 4 JEEVITHAYATHRAYIL 4 BY KANNAN | PREVIOUS CSpks^ km]n¨n«nÃm¯kÀ
fp³ bmÀ«pNÄ km]n¨SnWp tlgw km]n¨p SpX§pN AXp¯ bmÀ«v k^³ Smfhn¡pw ASpsNm*v
bqÀ¯n]m]Sv Abv–t`mZv sI]vSSm\v Wn§apsX ht¸mÀ«v B\v Fâvs_ DuÀKw bSps¡ Wm³ C_§n
sshZnt`¡v NnX¶p . M§Ä fq¶v tb^pw W`¯ptbmtà Npjªp {ZÊv H¶pw CÃm¯ Ss¶ M§Ä NnX¶p .
Wm³ Atkmt^mXm]n«v tImUn¨p . “” CSptbmtà hu*v D*m¡n]m […]

Continue reading