അജൂട്ടന്റെ കളി അനുഭവങ്ങൾ

Posted by

അജൂട്ടന്റെ കളി അനുഭവങ്ങൾ

Ajuttante kali Anubhavangal bY അജൂട്ടൻ

AKq«sâ Nan AWpek§Ä

im]v Nq«pNms^ Mm³ Cu sshänsâ Øn^w km]W¡m^Wm\v. CSns` b` NTNapw Fjp¯pNm^pw Fs¶ kas^ AVnNw hzmVnWn¨k^m\v… CknXs¯ NTNÄ Hs¡ km]n¨t¸mÄ FWn¡v Fsâ Nan AWpek§Ä CknsX Wn§tamXv b¦psk¡m³ tSm¶n.. H^p SpX¡¡m^³ F¶ Wn`]n Fsâ sSäv Npä§Ä sbm_p¯p St^\tf F¶v Atb£n¡p¶p… Wn§apsX ht¸mÀ«v Nf³_n t^Os¸Xp¯pN…. CSns` NT]pw NTmb{S§apw FÃmw Ss¶ SnN¨pw ]mTmÀ°yfm\v. Fsâ F«mfs¯ k]Ên B\v Fsâ ss`wPnN KoknSw SpX¡w Np_n¨Sv. Wn§Ä knlzhn¡ptfm F¶v FWn¡v A_n]nà F¶m`pw Mm³ b_]pkm… Mm³ CtSks^ bSnWm_v hv{SoNapw B]n dÔs¸«n«p*v. ASv Fsâ A*n emPyw F¶v knlzhn¨v Mm³ Kokn¡p¶p…

CSnWnX]n Mm³ Fs¶ b^nI] sbXp¯m³ f_¶p… Mm³ AKvfÂ.. ko«n AKp F¶v knan¡pw… 20 k]Êm\v {bm]w… Ct¸mÄ dmw¥q^n Zn{Pn¡v bYn¡p¶p… Wà skaps¸m¶pw Asæn`pw ASymkly¯nWv `p¡v Hs¡ DÅ AÂbw SXnt]ms¡ DÅ H^p bmkw b¿³…

BUys¯ NT WX¡p¶Sv F«mw k]Ên B]Sp sNm*v Cu emP¯ns` Nan Np_¨p Np_km]n^n¡pw.. Nm^\w At¸mÄ bn¨ sk¨p SpX§p¶ Asà DÅp… AXp¯ emPw DX³ Ss¶ k^p¶Sm]n^n¡pw… At¸m Wfp¡nWn NT]nt`m«p… AÃ… Fsâ KoknSfmNp¶ bphvSN¯ns` FjpSs¸« SmapNan`qsX h©^n¡mw….

1. Fsâ fmWp¯

fmWng ASm]n^p¶p AkapsX ]TmÀ° tb^v.. ko«n fmWp F¶v knan¡pw… Fsâ D½msX kÃy½]psX fNsâ fNÄ…. Fs¶¡mapw B_v k]ÊnWp fq¯Sm\v AkÄ… Fsâ D½msX NpXpwd¯n AÂbw D¶S Wn`]n Kokn¡p¶Sv Fsâ D½m]m\v… ASpsNm*v skt¡g³ hf]w B]m Fsâ fn¡ Nhn³hpw Fsâ ko«n k¶p S¼Xn¡pw… Mm³ ko«ns` GN fN³ B]Sp sNm*v… FWn¡pw AkÀ k^p¶Sm]n^p¶p GN Blzmhw…. Fsâ D½m¡v sb¬f¡Ä CÃm¯Sv sNm*v fmWp¯s] hz´w fNsa tbms` B\v Fsâ D½]pw km¸]pw N*n^p¶Sv… skt¡gWv BUyw k^p¶Sv C¯ B]n¡pw… h-vNqan b^o£ Njn]p¶ AXp¯ Unkhw Ss¶ C¯ ko«n F¯pw… A¶s¯ A skt¡gWpw C¯ bSnkv tbms` b^o£ Njnª AXp¯ Unkhw Ss¶ ko«n F¯n… FWn¡v Fsâ Nhn³hn Gäkpw NqXpS Cãw C¯t]mXm\v… C¯ ko«n k^pt¼msjÃmw MmWpw C¯]pw H^pfn¨v Fsâ fp_n]n B\v NnX¡p¶Sv… ^*p Wn`]pÅ koXnsâ fpNans¯ Wn`]n B\v Fsâ _qw… Wn§Ä Cs¸m knIm^n¡pw BNpw F«v k]hpÅ sI¡sW Hä¡v fpNans¯ Wn`]n GsS¦n`pw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *