ഞാൻ കഥയെഴുതുകയാണ് 10 ഗുജറാത്തിലേക്ക്

Posted by

ഞാൻ കഥ എഴുതുകയാണ് 10 

NJAN KADHA EZHUTHUKAYANU Part 10 കോളേജ് ടൂർ

BY അജ്ഞാതൻ

PREVIOUS PARTS

tNmtaKv Xo¨À fm^pw fmfn]pw Bân]pw Hs¡ B]n ss`cv hvfq¯m]n tbmNp¶Snsâ CX]n`m\v CXn¯o tbms` k`n]½mk³ Wm«ns`¯n]Sv. Wm«ns` GtSm b_¼p kn¡m³ bpÅn¡m^³ ZÂin shänÂZv B\v fmfn¡pw AknXm\v tKm`n bntÅ^pw AknsX Wm«n koXv tbm`pw CÃ. k^vg§am]n AknXm]SnWm AkÀs¡m¶pw Wm«nt`¡p k^m³ Sm`vb^yw CÃ. b_¼v knäp Aѳ Ss¶ ASv km§n . fmf³ tbmNp¶Snsâ St`¶v

Aan]m CksW F§sW kn«m bänÃ.. .

Fs¶ B\v DtUln¨Sv– .ssUktf A½mk³ b\n S^ptfm

F´m bän. .Aѳ tImUn¨p

Ck³ C§sW tNmtaKv F¶v b_ªp ss`cv Na]pw. Mm³ Fsâ N¼Wn]n tKmdv s_Zn B¡n]n«p*v. ^*mjvI]v¡pÅn tKm]n³ sI¿\w Wfp¡v bpSn] H^p s{bmKNväv– Nn«n]n«p*v H^p hnfâv– ¹mâv. Ck³ F©nWo]À Asà tbm]n F©nWo]_nwPv b\n F´m¶v bYn¡s«.

tUkns].. … sb«p .. .

fmfWv AÑsâ cpÄ ht¸mÀ«v

Mm³ Wnt¶mXnSv b_]m³ C^n¡pN]m]n^p¶p .F´m]m`pw W¶m]n

Zm Ct¸mÄ Ss¶ Wnsâ dt]m Zmäm ]pw hÀ«ncn¡äv tNm¸n]pw FWn¡p sf]n sI¿yv–.

A½mkm GSm Øm`w …

Øm`w GSm]ms`´m .. Aѳ CX]v¡v N]_n

Øm`w Npj¸fnà Wà Øm`w PpK_m¯n H^p {Pmfw Ai½UmdmUv Njnªp.

lpew … NÅpNpXn fq©n PpK_m¯n NÅnöv fpt¶ A_n]mw {Pmfw Bt\ b_]ptNw tk*.

Mm³ AknsX¯n]nXv Wnsâ At¸m]vâvsfâv s`äÀ A]t¨mamw. F´m]m`pw WnW¡v Ct¸mÄ Nn«p¶SntW¡mÄ Wà hm`_n]pw sdsWcn_vhpw Nn«pw.

ko«pNmÀ im¸n Mm³ sb«p. fWhnà fWthmsX B BjvI Ss¶ tKmdv _nssh³ sI]vSp.

At¸m]vâvsfâv s`äÀ Nn«n AXp¯ BjvI ]nt`¡v s{X]n³ Xn¡äv ks^ FXp¯p.

Fs¶ b_ªp knXm³ ko«pNmÀ¡v F´m DÕmiw.

A§sW tbmtN* Unkhw B]n sskNpt¶^w B\v s{X]n³. sI§¶qÀ Wn¶pw s{X]n³ N]_n Éo¸À t`mkÀ dÀ¯v .kn³tZm]vNv A^nNn B]n C^p¶p. Sn^¡v Np_kmt\m .. AXp¯v tÌg³ Nan Wn¶pw Wn_tªmapw fWhn N^pSn .Nps_ C^p¶p fXp¯t¸mÄ kmSn`n tbm]n Wn¶v

I§WmtÈ^n F¯n Nps_ tbÀ N]_p¶p*v Nq«¯n Np_¨p tfmtZ¬ B] H^p sb®pw GSm*v Fsâ {bm]w D*mNpw. ss`äv »q Ko³hpw »m¡v tXm¸pw . hnWnfmWXn hWqg]psX hv{XNv¨À Njp¯n sI_n] fm`]pw . A¨m]Sn B\v fm` N*p fWhn`m]n. Ko³hv SpX]jNv FXp¯p Nm«n .

Mm³ kmSn`n Wn¶pw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *