ബസ് യാത്ര എന്നെ വെടി ആക്കി – അപർണ

Posted by

ബസ് യാത്ര എന്നെ വെടി ആക്കി

BUS YATHRA ENNE VEDIYAKKI BY APARNA

Mm³ AbÀ\ 21 k]hp*v. ko«n A¨m½ fmt{S DÅp.AÑWpw A½]pw Atf^n¡]n B\v. Mm³ b¯mw ¢mhv fpS kn^`nXm_p*m]n^p¶p.¹hv k®n C FWn¡v Np_¨p Uqs^ DÅ H^p h-vNqan B\v–Nn«n]Sv.1.30 f\n¡qÀ dhn ]m{S sI¿\fm]n^p¶p. A§sW DÅ H^p ]m{S Fsâ KoknSw fmänf_n¨p. ASnsW Np_n¨m\v Mm³ Ct¸mÄ b_]m³ tbmNp¶Sv. Mm³ Unkhkpw 6 f\n BNpfm]n^p¶p ko«n F¯pt¼mÄ.Fs¶ Unkhkpw ^mkns`]pw sskNn«pw Km¡n sk¡m_p*m]n^p¶p.Mm³ Wn¶v sNmXp¡pw. Mm³ fn¡km_pw Unkh§an bmân CuXm_nÃm]n^p¶p. ASv sNm*v Ss¶ Ak^psX Np® l^n¡pw co sI¿m_p*m]n^p¶p. H^p Unkhw MmWv sskNn«v–¢mhv Njnªp k^nN]^p¶p.A¶v bmân C«n«nÃm]n^p¶p. dhn Wà Sn^¡m]n^p¶p. Mm³ H^p Bân]psX AXp¯m]n^p¶p Wn¶n^p¶Sv.AkÀ b_ªp dmPv–AkÀ bnXnt¨mamw F¶v. Mm³ dmPv Ak^psX N¿n sNmXp¯p. Ak^psX NqsX Fsâ h-vNqan bYn¡p¶ H^p b¿Wpw D*m]n^p¶p. tb^v sK_n.Ak³ Fs¶ tWm¡n In^n¨p. MmWpw In^n¨p. Np_¨p Njnªt¸mÄ Fsâ I´n]n Fs´m Np¯p¶Sv tbms` tSm¶n.Mm³ Sn^nªp tWm¡n. H^p A¦nÄ B]n^p¶p bp_NnÂ. fp*pw gÀ«pw B]n^p¶p tkgw. fp*nsâ fp³emPw Saan Wn`vbp*m]n^p¶p.A]mÄ sgZv–Zn C«n«nÃm]n^p¶p.A]mapsX Np® W¶m]n I´n knXkn Np¯p¶p*m]n^p¶p.A]mÄ bSns] tXm¸v sbm¡n Np® tXm¸nsâ AXn]n`qsX I´nknXkn N]än. ASv Fsâ bqän ks^ F¯p¶p*m]n^p¶p. FWn¡v H`n¡m³ SpX§n.A]mÄ H^p ssN sNm*v k¶v Fsâ fp`]n sk¨p. F¶n«v sM¡m³ SpX§n. Mm³ Bâns]tWm¡n. AkÀ CsSÃmw Nm\p¶p*m]n^p¶p. AkÀ Fs¶ tWm¡n In^n¨p. sK_n Fs¶ tWm¡n N®n_p¡n Nm\n¨p. Mm³ BsN kÃm*m]n. As¸mÄ A]mÄ ssN tXm¸nWNSv N]än.F¶n«v k]À fpjpk³ Djnªp. sbm¡nan kn^ N]än N_¡n. F¶n«v ssN fpNant`¡v sNm*ptbm]n {dm]psX bp_¯qsX fp` sM¡m³ SpX§n.bns¶ {dm]psX ip¡v Ajn¨p F¶n«v fp` {dm]n Wn¶pw hzS{´fm¡n. F¶n«v fp`sM«pNÄ ^*po sM^Xm³ SpX§n. A]mÄ At¸mÄ fsä ssN fp¶n sNm*p k¶v bmânsâ bp_¯qsX bqän sk¨p. F¶n«v bqÀ sM^n¡pkm³ SpX§n.A]mÄ bSns] bmâoWNt¯¡v ssN NX¯n.F¶n«v bq_nSapNan sM^Xn. Mm³ ko*pw Bâns] tWm¡n.AkÀ hoäv b^hvb^w fm_n]n^p¶p.Ct¸mÄ sK_n Fsâ AXp¯m\v C^n¡p¶Sv.Ak³ H¶v Sn^nªm Fsâ bqän fp«pw. Fsâ bqäns` N]v–{No]NÄ Ak³ Nm\p¶p*m]n^p¶p. Ak³ sbs«¶v Fsâ bmânsâ I^Xv Ajn¨p. FWn¡v Fs´¦n`pw sI¿m³ Njn]pw fp³bv–bmâv N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *