എന്റെ കഥ ഗൗരിയുടെയും 5 [ അർച്ചന ]

Posted by

എന്റെ കഥ ഗൗരിയുടെയും 5 [ അർച്ചന ]

ENTE KADHA GOURIYUDEYUM PART 5 BY ARCHANA | PREVIOUS PART

it`m tKm`n Sn^¡v Nm^\fm\v FjpSm¯Sv £fn¡t\ Nq«pNms^ ………..

bns¶ Nfâv– CXm³ f_¡^pSv………

Mm³ Aksa Nmft¯msX tWm¡n……..

“” Fs´…….. “”

Mm³ AktamXv– Np_¨pNqXn tIÀ¶v Wn¶p…….

“” Wnt¶ Mm³ sl^n¡p Npan¸n¡s«……. “”

AkÄ S` NpWn¨p…..

Mm³ AkapsX SmXn]n bnXn¨p D]À¯n…

AkapsX N®pNÄ Cu_W\nªn^p¶p…..

Mm³ bSns] AkapsX sIkn]n bmXn….

“”F´nWm\o b^nekw… hq^ykn^`n fªp b^`n SjpNpt¼mÄ D\^ntÃ…… “”””

Mm³ B cvt`m_n fp«v Np¯n Wn¶p………

bqÀ\ WPvW]m] Aksa sN«n bnXn¨p…..

Mm³ bmXn]SnWp f_pbXn]m]n AkÄ Fsâ sIkn]n bmXnS¶p……

“” A{Stf Cãfm]v A{Stf hz´fm]n…. “”

Mm³ Aksa tWm¡n In^n¨p……

AkapsX ssN]n Mm³ Fsâ ssN tIÀ¯v sk¨p……

F¶n«v AktamXv– Mm³ b_ªp…

“” ^*p kÀgw Njnªp FWn¡v tKm`n Nn«pw… Wo]pw AXp¯ kÀgw tKm`n¡v tN_pw CWn]pw W½Ä BÀ¡p tk*n]pw Nm¯p Wn¡*…… Fsâ hzemkw ko«pNmÀNv A_n]mw… AkÀ¡v Mm³ In`knWp A]¨p sNmXp¡pw….Fsâ sshZv HNv

HmsN]m\v…..

Wnsâ Nm^yw F§Wm As¸m…. “”

H^p sI_p In^nt]msX AkÄ b_ªp……

“” FWn¡v Bt^mXpw tImUn¡*…… Fs¶ B^m Xm sN«m³ k^pt¶….. B^pw k^nÃs¶…. Cu dm¡n Njn¡m³ B^pw S¿m_mknÃ… ASpsNm*v AkÀ¡pw Mm³ H^p em^fm\v……

thm sF KÌv– km*v– Xp tNm¬hnZÀ ssf Znhng³ H¬`n…… “”

knSp¼t`msX AkÄ b_ªp……

sk_pw ^*p Unkhs¯ {b\]fm\v FWn¡v AktamXv–

F¶m`pw MmW_n]msS AkÄ Ft¶mXv NqXpSÂ NqXpSÂ AXp¡pN B]n^p¶p…..

Mm³ H¶pw b_ªnÃ…..Aksa Mm³ Ft¶mXv tIÀ¯\¨p……..

AkÄ¡p Nn«n] Fsâ f_pbXn AkapsX hnµq^ t^O]n`qsX Im k^¨ Fsâ N®pWo^m]n^p¶p……..

Mm³ B fpOw ssNNam sfsÃs]Xp¯p……..

F¶n«v b_ªp……

“” Wfp¡v Bt^mXpw tImUnt¡*Snà Wo F³s_ sb®m\v……ASvsNm*v Wmsat¯Nv H^p hÀss{bhv D*v Wfp¡v tk*n fm{Sw…….W½Ä SoÀ¡p¶ Hs^®w….””

ASpw b_ªp Mm³ f^yU]v¡p Ss¶ Aksa Npan¸n¨p……..

Mm³ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *