എന്റെ കുടുംബ വിശേഷങ്ങൾ 10

Posted by

എന്റെ കുടുംബ വിശേഷങ്ങൾ 10

ENTE KUDUMBA VISHESHANGAL PART 10 BY ANU | PREVIOUS PART

Wn§Ä S¶ ht¸mÀ«nWv Wµn C{S]pw WmÄ Mm³ Cu NT AWn F¶ NTmbm{Sw Nm\p¶ NmjvINÄ B]n«m\v FjpSn]Sv. F¶m Ct¸mÄ B NmjvI¸mXn NT SpX^pkm³ hmUn¡p¶nà ASpsNm*v Mm³ NT fsäm^p ko£\¯n SpX^p¶p Wn§apsX Aen{bm]§Ä {bSo£n¡p¶p.
NTmbm{S§Ä

hpNpfm^n (A½ ).
A¼nan (sI_n]½ )
^f (Bân )
fäp NTmbm{S§apsX tb^pNÄ Mm³ tW^s¯ hqIn¸n¨n^p¶Sv St¶ bpSpSm]n DÄs¸Xp¯p¶ NTmbm{S§apsX tb^v ASmSp hf]¯p b_]pw.

hpNpfm^n bSnkptbms` ^mkns` ko«ns` b\nNan fpjpNn. A¼nan fpäw AXn¨p km^p¶p.. ^f ^mkns` tKm`n¡v tbmNpkm³ DÅ Sn^¡n`m\v 8 f\n¡pÅ dhn tbmN\w Asæn Sn^¡v NqXpw ^f fWÊn HmÀ¯p. NpanNjnªp {ZÊv– C«p bSnkm]n CXm_pÅ H^p {Po³ tXmbv bmâv C«p. Sn^¡v bnXn¨pÅ H^p¡¯n sg½ohv C«nÃ. B hm^fnà bns¶ km]ntWm¡nNapsX N®nWp Npant^Npw ^f fWÊnt`mÀ¯p F¶m`pw CWn ASnXm³ Wn¶p hf]w Na]*. AkÄ tkPw k¶p tIm_pw N_n]psfms¡ FXp¯p tWs^ dhv tÌm¸n F¯n. emPyw dhv k^pt¶]pÅq AkÄ Blzhn¨p. Sn^¡p*v F¶m`pw AZvKÌv sI¿m³ bäpw AkÄ dhn N]_n 4 Bfs¯ hoänWXpSv Wn¶p. Xn¡äv S^m³ N*ÎÀ k¶p… km]ntWm¡n hptfgv F¶ tb^v koXnsâ AXp¯ Smfhw. sb®p§sa S«mWpw fp«mWpw DÅ H^kh^kpw Ak³ Na]nÃ. H^p kan¨ In^n]pfm]n Ak³ k¶p. Xn¡äv S^p¶ Nq«¯n ^f]psX N¿n sSm«p^p½m³ Ak³ f_¶nÃ. t_mZns` N«_pw dhns` Sn¡pw Sn^¡pw Hmcohn sI¶t¸mÄ St¶ £o\w B]n. Hmcohn sI¶p hoän C^p¶p cmWnsâ Nmäv sNmÅpt¼mÄ byp¬ bSnkptbms` MmWpÄs¸Xp¶ t`Zn Ìmcnsâ FÃmw tIm^ NpXn¡p¶p*v. Mm³ Fsâ tKm`n]n fpjpNn………

AWnNp«Wpfm]n C¶s` ^m{Sn Nan¨Sv sNm*v Ssâ l^o^¯n H^p tkUW D*m]n^p¶p A¼nan¡v. ^mkns` IqXv skůn Npan¨p. bp_¯v b\n¡m^v sb®p§Ä tKm`n sI¿p¶p. hpNpfm^n tI¨n AXp¡a]n D*v . A¼nan sk_psS b_¼nt`m«v WX¶p.. WX¶p WX¶p Npa¡Xkn F¯n sk_psS skÅw tWm¡n WnÂNpt¼mÄ.. Nptª… Fs¶m^p bn³knan.. A¼nan Sn^nªp tWm¡n Npfmt^«³… F´m tI«m . tfmsas´Xp¡pkm CknsX… H¶pfnà tI«m Mm³ sk_psS Wn¶Sm. Npfm^³ Npa¸p^]psX kmSn NX¶p AN¯p N]_n. Wà Nm¨n] F® C«p Npan¨n«m\v A¼nan k¶Sv B hpPÔw Npfm^sâ fq¡n F¯n. Npfm^³ A¼nan]psX bn¶n Wn¶pw k«w sN«nbnXn¨p. F¶n«v fpXn]n Bªp f\¯p knXv tI«m b\n¡^m_p*v AknsX …. Npfm^³ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *