ആ മഴയിൽ ഇത്തിരിനേരം 1

Posted by

ആ മഴയിൽ ഇത്തിരിനേരം 1

Aa Mazhayil Ethiri Neram Part 1 bY ഡോൺ

 

 

im]v s{c*vhv Mm³ BUyfm]m\v C§sWs]m^p NT FjpSp¶Sv FsSNn`pw sSäpNÄ Ds*¦n £fn¡\w

Fsâ tb^v h¨n³ knlzWmTv Mm³ ¹hvXp sh¡ân]_n bYn¡p¶p Aѳ Wm`p kÀgw fp³bv .BN-vhnZân f^n¨p ko«n ASymklyw hm¼¯nNfp*v A½ h^nS dm¦n kÀ¡v– sI¿p¶p bns¶ H^p tI¨n]pw hwPoS tI¨n Zn{Pn Njnªp Ct¸mÄ Wm«nÂSs¶ N¼yq«À tNmjv–hnWv tbm\p tI¨n A½s]t¸ms` Wà hpµ^n]m\v Ipk¶ Ip*pw HSp§n] fp`]pw bp_t¯¡p SÅn] Np*n]psfms¡]m\v B^pw H¶p tWm¡nt¸mNpw tI¨n CÃm¯ hf]w tI¨n]psX dmSv–_qfn N]_n AkÄ C« AXnkhv{Sw FXp¯pf\¸n¡`m\v Fsâ {bVmW timdn
Mm³ ¢mÊv– kn«m {c*vhnsâ NqsX N_§n hnP^äv k`n¨pw tcm\n shN-vhv koZnt]m A]¨pw ss`ä]m\v ko«n F¯p¶Sv H¶p ^*p Sk\ hnP^änsâ f\fXn¨p A½]psX Wà kj¡pw Nn«n]n«p*v Fs´ms¡ hwekn¨m`pw ^m{Sn cpZv– Njn¨p Njnªp H^p dp¡v– FXp¯p Mm³ tI¨n]psX _qfn tbmNpw tI¨n H^p bYn¸nÌm\v Mm³ sZu«v SoÀ¡m³ F¶tbms` tbmkpw tI¨n]mt\ sZu«v fpjpk³ ¢n]À BNp¶ks^ b_ªp S^pw In`t¸m bSnsWm¶p f\ns]ms¡]mkpw tI¨n]psX _qfn Wn¶pw tbmNm³ At¸mtj¡pw A½ AXp¯ _qfn D_§n«p*mNpw A½]pw tI¨n]pw Smjs¯ fp_nNan`m\v Mm³ fpNan`pw tI¨n]psX _qfns`¯n]m`vbns¶ Akap b_]p¶Sns`m¶pfà Fsâ {l²fpjpk³ AkapsX tUi¯m\v AkapsX fpXn]n Wn¶pw k^p¶ hpPÔkpw AkapsX In^n]pw Ip^nUm_n Sn§n Wn¡p¶ Bskap¯ fp`]n`psfms¡]m\v Fsâ {l² AkÄ dp¡v– tWm¡pt¼mÄ Mm³ sfsà tcm\n koZnt]m Nymf_ FXp¯p AkapsX fp`]pw dm¡v sfms¡ tcm\n bNÀ¯n Sn^n¨p _qfn F¯pt¼mtj¡pw hmVWw sNmXnf^w tbms`]m]n«p*mkpw bns¶ gq«v– sI]vS koZnt]m N*p km\w kn«n«p D_§pw

tim ^mkns`Ss¶ fj SNÀ¯ps¸¿pN]m\v
Mm³ sdZn Wn¶pw tcm¬ FXp¯ptWm¡n hf]w 8BNm_m]n Mm³ F\oäp dmSv–_qfn tbm]n fpOw NjpNn hhv skÅw sFhv tbm`p*v Sn^n¨p _qfn tbm]n sgÂcnWpfpNan k¨ hnP^äpw ss`ä_psfXp¯p tÈm H^p hnP^äv fm{Stf]pÅp ASv N¯n¨v Mm³ KW`p Sp_¶p ½vfv e]¦^ fj Ss¶

hnP^äv Njnªp Mm³ Npan¡m³ tbm]n

iq fj]¯pNpan¨n«ms\¶p tSm¶p¶p kÃms¯m^p coÂ
Mm³ sgÂcn Wn¶pw {ZÊv– FXp¯p H^p XogÀXv tgmÀXvhpw gZn]pw FXp¯p bs£ gZn]nX³ tSm¶n]nà ASv AknsX k¨p {ZÊv– sI]vSp

X¡v X¡v Bt^m kmSn fp«n

A½ ; FXm h¨q Wo F\oäntÃ

Mm³ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *