ചില്ലുകൊട്ടാരം [രേഖ]

ചില്ലുകൊട്ടാരം Chillukottaram bY Rekha im]v FÃmkÀ¡pw hpOfms\¶v knlzhn¡p¶p ,Np_¨p CXtka¡ptlgw H^p NT]pfm]n k¶n^n¡p¶p Wn§Ä¡v Cãs¸Xptfm F¶_n]nà , ASnNw tbKpNÄ Csæn`pw km]n¡pt¼mÄ Sm`vb^yw tSm¶n]m bnt¶Nv fmänsk¡msS km]n¡p¶Sm\v WÃsS¶p Mm³ knlzhn¡p¶p , F¶v N^pSn hhvsb³hv H¶pfnÃmt«m H^p hmVm^\NT ASntW¡mÄNqXpS AkNmlkmU§Ä H¶pfnà . Cãs¸«m`pw ,tfmlfm]m`pw, Np_kps*¦n`pw Sp_¶pb_]\w hhvtWiw t^O InÃpsNm«m^w ( t^O ) InÃpsNm«m^wtbms` Asæn H^p InÃpNqXm^w B]n^p¶p […]

Continue reading

ചില്ലുകൊട്ടാരം [രേഖ]

ചില്ലുകൊട്ടാരം Chillukottaram bY Rekha im]v FÃmkÀ¡pw hpOfms\¶v knlzhn¡p¶p ,Np_¨p
CXtka¡ptlgw H^p NT]pfm]n k¶n^n¡p¶p Wn§Ä¡v Cãs¸Xptfm F¶_n]nà , ASnNw tbKpNÄ
Csæn`pw km]n¡pt¼mÄ Sm`vb^yw tSm¶n]m bnt¶Nv fmänsk¡msS km]n¡p¶Sm\v WÃsS¶p Mm³
knlzhn¡p¶p , F¶v N^pSn hhvsb³hv H¶pfnÃmt«m H^p hmVm^\NT ASntW¡mÄNqXpSÂ
AkNmlkmU§Ä H¶pfnà . Cãs¸«m`pw ,tfmlfm]m`pw, Np_kps*¦n`pw Sp_¶pb_]\w hhvtWiw t^O
InÃpsNm«m^w ( t^O ) InÃpsNm«m^wtbms` Asæn H^p InÃpNqXm^w B]n^p¶p […]

Continue reading

ആര്‍മി സ്പെഷ്യല്‍ [ഷിഹാബ്]

 ആര്‍മി സ്പെഷ്യല്‍ നേഴ്സ് കാവ്യ ARMY SPECIAL NURSE KAVYA BY SHIHAB Zyq«n Njnªv
Sn^n¨v BÀfn timÌ`n F¯n]t¸mtj¡pw Nmky £o\n¨n^p¶p. {lo`s¦³ BÀfn]psX H^p hvsbgyÂ
hvtNmXn Wjvhm\v f`]man]m] Nmky. Wmsa bp`Às¨ hq^yWpUn¡p¶SnWp fps¶ H^p Ø`w ks^
tbmkmWps*¶v tfKÀ i^n`m hÀ b_¯n«p*v. ASpsNm*v tW^s¯ NnX¡\sf¶pÅSvsNm*v Nmky
sbs«¶p Ss¶ e£\w Njn¨v NnX¶p. NnX¶ Nmky¡p bt£ D_¡w k¶nÃ. i^n`m hm_m]n^p¶p AkapsX
[…]

Continue reading

ആര്‍മി സ്പെഷ്യല്‍ [ഷിഹാബ്]

 ആര്‍മി സ്പെഷ്യല്‍ നേഴ്സ് കാവ്യ ARMY SPECIAL NURSE KAVYA BY SHIHAB Zyq«n Njnªv Sn^n¨v BÀfn timÌ`n F¯n]t¸mtj¡pw Nmky £o\n¨n^p¶p. {lo`s¦³ BÀfn]psX H^p hvsbgy hvtNmXn Wjvhm\v f`]man]m] Nmky. Wmsa bp`Às¨ hq^yWpUn¡p¶SnWp fps¶ H^p Ø`w ks^ tbmkmWps*¶v tfKÀ i^n`m hÀ b_¯n«p*v. ASpsNm*v tW^s¯ NnX¡\sf¶pÅSvsNm*v Nmky sbs«¶p Ss¶ e£\w Njn¨v NnX¶p. NnX¶ Nmky¡p bt£ D_¡w k¶nÃ. i^n`m hm_m]n^p¶p AkapsX […]

Continue reading

പഞ്ചാബി കുടി [master]

പഞ്ചാബി കുടി [master] PANJABI KUDI BY MASTER   Cu fimWP^¯ns` KoknS¯nWnsX b`
Uobmk`nNapw k¶ptbms]¦n`pw Nps_ bX¡§Ä sbm«p¶ lÐkpw Pp*pNapsX diakpfÃmsS ]msSm^p
Pp\kpw FWn¡v ASpsNm*v D*m]n«nÃ. Uobmk`n {bfm\n¨v N¼Wn]n Np_¨p Unkhs¯ AkVn
Nm\pw. tdm\hv F¶ tb^n A¸w b\w, Nps_]VnNw fVp^b`im^§Ä; SoÀ¶p. A{S]ptf DÅq Fsâ
Uobmk`n. AkVn B]SnWm ko«n SWn¨n^p¶p tdm_Xn¡pw. bp_¯v bX¡§Ä sbm«p¶ lÐtNm`mi`w
DÅSpsNm*v Xnkn […]

Continue reading

പഞ്ചാബി കുടി [master]

പഞ്ചാബി കുടി [master] PANJABI KUDI BY MASTER   Cu fimWP^¯ns` KoknS¯nWnsX b` Uobmk`nNapw k¶ptbms]¦n`pw Nps_ bX¡§Ä sbm«p¶ lÐkpw Pp*pNapsX diakpfÃmsS ]msSm^p Pp\kpw FWn¡v ASpsNm*v D*m]n«nÃ. Uobmk`n {bfm\n¨v N¼Wn]n Np_¨p Unkhs¯ AkVn Nm\pw. tdm\hv F¶ tb^n A¸w b\w, Nps_]VnNw fVp^b`im^§Ä; SoÀ¶p. A{S]ptf DÅq Fsâ Uobmk`n. AkVn B]SnWm ko«n SWn¨n^p¶p tdm_Xn¡pw. bp_¯v bX¡§Ä sbm«p¶ lÐtNm`mi`w DÅSpsNm*v Xnkn […]

Continue reading

സജിതചേച്ചി പുതിയ പാർട്ണർ 1

സജിതചേച്ചി പുതിയ പാർട്ണർ 1 Sajithachechi Puthiya Partner Part 1 bY ലിൻസി xxx Cu NT B\p§Ä¡Ã sb®p§Ä¡pÅSm\v hpir¯p¡sa Mm³ Wn§apsX hz´w N¼n sb§Ä `n³hn]m\v. sNm¨n]ns` H^p sI_n] Hm¬ss`³ tNmÄtPÄ Bs\¶v b_ªn^p¶sÃm. Fsâ NTNÄ¡v Wn§Ä WÂNp¶ t{bmÕiW¯nWp Wµn. AXp¯nsX Mm³ b^nI]s¸« H^p tI¨n]psX NT]m\n¯k\ b_]p¶Sv. hwPoSw tbms`]m\v ^Sn]pw. ^SnhpO¯nsâ fmhvf^nN`i^n]n H^n¡Â B_mXn]m bns¶ ASv KoknS¯nsâ emPfm]n fm_pw. […]

Continue reading

സജിതചേച്ചി പുതിയ പാർട്ണർ 1

സജിതചേച്ചി പുതിയ പാർട്ണർ 1 Sajithachechi Puthiya Partner Part 1 bY ലിൻസി xxx Cu
NT B\p§Ä¡Ã sb®p§Ä¡pÅSm\v hpir¯p¡sa Mm³ Wn§apsX hz´w N¼n sb§Ä `n³hn]m\v.
sNm¨n]ns` H^p sI_n] Hm¬ss`³ tNmÄtPÄ Bs\¶v b_ªn^p¶sÃm. Fsâ NTNÄ¡v Wn§Ä WÂNp¶
t{bmÕiW¯nWp Wµn. AXp¯nsX Mm³ b^nI]s¸« H^p tI¨n]psX NT]m\n¯k\ b_]p¶Sv. hwPoSw
tbms`]m\v ^Sn]pw. ^SnhpO¯nsâ fmhvf^nN`i^n]n H^n¡Â B_mXn]m bns¶ ASv KoknS¯nsâ
emPfm]n fm_pw. […]

Continue reading

Ente ammaayiamma part 57

എന്‍റെ അമ്മായിയമ്മ 57 Ente Ammaayiamma part 57 By: Sachin | www.Muthuchippi.net
Click here to read Ente Ammayiyamma All parts   NT SpX^p¶p … bntä¶v ^mkns` D\^m³
Np_¨v sskNn]n^p¶p …kÀ½ hÀ ^*mjvIt¯¡v Atf^n¡]n`pÅ tfmapsX AXpt¯¡v tbm]Sv {bfm\n¨v
A§v fXn¨p ..^mkns` Fjpt¶äv ssN`n Hs¡ DXp¯v tWs^ dmSv_qfnt`¡v tbmNp¶ kjn f½n]psX
fp_n]nt`¡v tWm¡n]s¸m thmWpNp«³ AknsX CÃm]n^p¶p ..fpOkpw NjpNn bÃpw tS¨v […]

Continue reading

Ente ammaayiamma part 57

എന്‍റെ അമ്മായിയമ്മ 57 Ente Ammaayiamma part 57 By: Sachin | www.kambikuttan.net Click here to read Ente Ammayiyamma All parts   NT SpX^p¶p … bntä¶v ^mkns` D\^m³ Np_¨v sskNn]n^p¶p …kÀ½ hÀ ^*mjvIt¯¡v Atf^n¡]n`pÅ tfmapsX AXpt¯¡v tbm]Sv {bfm\n¨v A§v fXn¨p ..^mkns` Fjpt¶äv ssN`n Hs¡ DXp¯v tWs^ dmSv_qfnt`¡v tbmNp¶ kjn f½n]psX fp_n]nt`¡v tWm¡n]s¸m thmWpNp«³ AknsX CÃm]n^p¶p ..fpOkpw NjpNn bÃpw tS¨v […]

Continue reading