നക്ഷത്രങ്ങള്‍ പറയാതിരുന്നത് 4 [ Achu Raj ]

Posted by

നക്ഷത്രങ്ങള്‍ പറയാതിരുന്നത് 4

Nakshathrangal Parayathirunnathu Part 4 bY Achu Raj

Previous Parts

 

hf]w AsSs¶ kÃmsS bnXnfp_p¡n]n^n¡p¶p…b`t¸mam]n FjpSn]Sm\p Cu bmÀ«v….ASnsâ Fs´ms¡t]m Np_kv FWn¡v AWpeks¸Xp¶p…Wn§apsX Aen{bm]§Ä¡m]n Nm¯n^n¡p¶p…

Mm³ fpt¶m«p WX¶t¸mÄ Cµp bp_Nnt`¡v Wo§n…AkÄ Ipf^n S«n Wn¶p…M§apsX N®pNÄ S½n DX¡n….M§Ä b^hvb^w N®pNan tWm¡n Wn¶p..
IoknXpNÄ tbm`pw sfuWfm] B Wnfngw AkapsX]pw Fsâ]pw AV^§Ä F´nsWms¡t]m tk*n SpXn¨p…M§Ä¡nX]n H^p irU] fnXn¸nsâ Uq^w fm{Sw..
^m{Sn]psX km¨`Sm]n IoknXnsâ WnlÏSS]n M§Ä N®pNan Ss¶ tWm¡n Wn¶p…..
B H^¸ hf]w Mm³ F³s_ fmapknsW fW¸qÀkw f_¶ptkm….Nmfw hvtWi¯nWp fpNan BUnbSyw Ømbn¡pt¼mÄ W½Ä d豈 FÃmw f_¡msS f_¡ptfm..
Cµpknsâ IpXp Wnlzmhw F³s_ fpO¯pw AV^§an`pw bSn¨p sNm*n^p¶p…AknXfmsN Fs´¶n`msS H^p PÔw bXÀ¶p…
kmSn`p tbm`pw AX¡msS {bNrSn]ns` fsäm¶nsW¡p_n¨pw In´n¡msS A¸ hf]§Ä…
CµpkntWmXv FWn¡p*m]n^p¶Sv Nmftfm AtSm hvtWitfm….F³s_ fWhn tImUy§Ä A`]Xn¨p..
Cµpkpw AsS emk¯n Ss¶ B]n^p¶p…AkapsX lzmh Wnlzmh§an tbm`pw Nmftfm hvtWitfm F¶_n]msS H^pS^w knNm^§Ä fn¶n f_ªn^p¶p….
Mm³ Cµpknsâ Ip*nW^nNnt`¡v Wo§n] Wnfngw…AkapsX fm_nX§Ä CXSXknÃm¯ ^oSn]n sbm§n Smjv¶p sNm*n^p¶p….AkapsX Njp¯n`qsX fpO¯n Wn¶pw kn]À¸v SpÅnNÄ H`n¨n_§n…
fmapknWmt\m CµpknWmtWm NqXpS Nmf ewPn…H^n¡`pw A§sWm^p Sm^Sfyw Mm³ WX¯m³ bmXnà F¦n`pw Mm³ sI]vSp tbm]n…
AkapsX]pw Fsâ]pw Ip*pNÄ¡v H^p Wnfng¯nsâ ssUÀQyw ….Mm³ AkapsX N®pNant`¡p H^p Wnfngw tWm¡n…ASn Nmftfm {b\]tfm tfmitfm tUgytfm AtSm Fs´ms¡t]m k`n] sSäpNÄ sI¿p¶p F¶ emktfm….
F³s_ hÀk MmXnNan`pw Nmfw Spap¼n Wn¶ B Wnfngw F³s_ fWhnt`¡v H^p fn¶À bn\Àt¸msX fmapkn³s_ In^n ks¶´n…
“”””Wn§Ä Bs^ tkt\`pw tbm]n F´v tkt\`pw sI]vtSm bs£ ASv H^n¡`pw Wn§Ä b_ªp Mm³ A_n]^pSv…fäms^¦n`pw b_ªS_nªm`pw Mm³ knlzhn¡nÃ…Nm^\w FWn¡v knlzmhw Wn§sa]m\v..”
H^n¡Â GtSm Wnfng¯n F³s_ H^p tImUy¯nWv fmapkn³s_ f_pbXn…AsS¶n A`]Xn¨p sNm*n^p¶p….
sbmXp¶sW Mm³ Cµpkn³s_ fp¶n Wn¶pw AXÀ¶p fm_n….Fsâ]pw AkapsX]pw lzmh Wnlzmh§Ä ASnsâ Gäkpw tkP¯ns`¯n] Wnfngw….
“”””FWn¡v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *