വെടക്കാക്കി തനിക്കാക്കി [Reshma Raj]

Posted by

വെടക്കാക്കി തനിക്കാക്കി

Vedakkakki Thanikkakki bY Reshma Raj

 

 

BhzSn¨p km]n¡pN hz´w t^gvf ^mKv. CknsX Mm³ Nan¡p¶ sb®p§Ä ho Mm³ sbm«n¨Spw fpt¶ sbm«n]Spw D*v. CSv AWpN^n¡m³ {lfn¡^pSv In`t¸mÄ sb®v Wn§sa sk_p¡pw Wn§Ä hvtWit¯msX BhzSn¨p bSps¡ sI¿pN …….

tddn Bân]psX sdZv_qfn N]_n kmSn AX¨p G hn Hm\m¡n tWs^ sdZnWXt¯¡v WX¶p, hm^o fmäm³ tbm`pw DÅ hf]w tddn Bân¡v f^p¶v sNmXp¯n«nÃ, sfZn¡Â _¸v A^p¬ tI«³ b_ªn^p¶p AN¯p sI¶m 2þ3 fnWnäv fSn tdmSw tbmNm³ bns¶ DbtdmV fWhm\v (FÃmw A_n]mw bs£ SXÊw D*m¡nà ) Mm³ Fs¶ b^nK]sbX¯m³ f_¶p kngv\p F¶ fmWy³ Fsâ A½mksâ em^y]m\v tddn Bân. N`ym\w(5fmhw B]ns«mÅq) Njnª WmapNan Ss¶ Fsâ km\_m\n. H^p BjvI]ns` ¹m³ B\v C¶p WX¯p¶Sv. ko«n FÃmk^pw N`ym\¯nWv tbmNpt¼mÄ tddn Bân tbmNp¶nà F¶_nªt¸mÄ Mm³ ¹m³ sI]vSSm\v, N`ym\ Unkhw ^mkns` Mm³ `qhv tfmg³ AenW]n¨p tXm]vs`än Ss¶ Mm³ C^p¶p. AkÀ tbm¡p¶ k*n]psX lÐw tN«t¸mÄ hfmSmWw B]n. _qfn k¶p hf]w tWm¡n]t¸mÄ 7.08 fm B]ns«mÅp. ^mkns`s¯ Im]]n f^p¶pN`¡n sNmXp¯m bns¶ tbXn¡* 9þ10 f\n¡qÀ AtemVmkØ]n BNpw, bs£ FÃmw Sn^n¨_n]pw SXp¡m³ l^o^¯nWp Njn]nÃ. sdZn sI¶n^p¶p hm^n¡p fpNa`qsX tddn Bâns] St`mXn. B Ipf¶ Ip*pNan Mm³ Fsâ Ip*vsNm*v Du¼n k`n¨p. tddn Bân]psX hm^n Du^n fmän NqsX »uhpw.
bmkmX]pw s{dZn]_pw fm{Sw Ct¸mÄ tddn BânsX l^o^¯n HÅp . sI_n] kÅn]pÅ bmZv{dm, ASv C_p¡n C^n¡p¶p Mm³ bSns] sfsà k]_n sSm«p St`mXn. {dm]psX DÅn HXnªp fX§n NnX¡p¶ fp`NÄ. Mm³ tddn Bân F¶v knan¨p sN«nbnXn¨p. ssNNÄ sNm*v Aks^ bpÂNn. Ip*pNÄ sNm*v Nknan SjpNn. Mm³ tddn Bân]psX Njp¯n D½ sk¨p… Mm³ ^*v ssNNÄ sNm*pw fpO¯v bnXn¨p F¶n«v tddn Bân]psX Ip*n Fsâ Ip*v tIÀ¯v Wp\ªp..½v.. ½v…. ½v.. F¶v lÐw fm{Sw tddn Bân]psX km]n Wn¶pw k¶p. Mm³ bns¶]pw tddn Bâns] sN«nbnXn¨p F¶n«v bSns] {dm]psX iqNv Ajn¨p. tddn Bân Fs¶ U]Wo]fm]n bmSn AXª N®nWm tWm¡n. FWn¡v A_n]nà tddn Bân]psX co`nwPv F´m\v F¶v. Mm³ bSns] tSman Wn¶pw {dm]psX kÅnNÄ S«n F¶n«v ASv Du^n.. Mm³ tWm¡n]t¸mÄ tddn Bân]psX fp`NÄ Fs¶ tWm¡n NqÀ¯v Wn¡p¶p. Mm³ fp`]n SjpNm³ SpX§n..” Bim , Bim. ”Mm³ SpXÀ¶p N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *