ബോയ്‌ഫ്രണ്ട്‌ 2 [നീരത്]

Posted by

ബോയ്‌ഫ്രണ്ട്‌ 2

BOY FRIEND 2 BY NEERATH | PREVIOUS PART

t{bmÕmiW§Ä¡p Wµn.
H^p bmXv tb^v tImUn¨p,BSv–f NT]mt\m.
“”AÔ”.
Mm³ N*Spw,tN«Spw,sI¿\w F¶v fWhpsNm*v B{Pin¨ fnWng§sa tNmÀ¯n\¡n
AkS^n¸n¨Sm\v.CãfmNpw F¶ knlzmht¯msX SpX^p¶p

hf]w GSm*v D¨¡v H^p f\n. fWp ko«n NnX¶p D_§pN]m\v . fmWpknsâ
sfmssd AXn¨psNmt* C^n¡p¶p.H¶pw A_n]msS fWp Wà D_¡w.sbs«¶v Bt^m
tZm_n S«p¶Sv tN«m\v fWp F\oäSv.kmSn Sp_¶t¸m AXp¯ ko«ns` A½¨n.
“”F¶b fVymWw H^p Sq¡w,tcm¬ AXn{NXv t_mZv kt^]v¡pw tN¡pSv””.
“”Nm`n]nt` Sm f kt´³”” F¶v b_ªp tcm¬ FXp¯p tWm¡n.
doW]psX H^p A©p fnhv NmÄ,ftWmtK«sâ ^*p NmÄ,bns¶ A_n]m¯ H^p
fq¶vW¼À.hf]w tWm¡n]t¸m Ht¶b¯p.Mm³ ftWmtK«sW knan¨p.
“”Wo CSp FknsX]m,tcm¬ AXn¨m H¶v FXp¯ps¡msX””.
“”D_§n tbm]n ftWmtK«m””.
“”Wm«n tbm]n^pt¶m,^*pwfq¶pw Wmam]n tcm¬ hzn¨v Hmcv””.
hwØmWw fm_n]m As¶ms¡ tcm¬ t_mfnwPv BNpw,NmÄ ImÀKvhv NqXpw.
“”H¶v dmt¦m¡v ks^ tbm]n””.
“”dmt¦m¡vtNm,Wot]m,H¶v tbmX sI_p¡m,””. ftWmtK«³ b_ªp WnÀ¯n.
“”Wo {co Bt\m,Fs¶ H¶v s_]nÂtk tÌgWn`v t{Zm¸v sI¿\w””.
“”H¶v Npan¡s«””.F¶v b_ªp tcm¬ N«v sI]vSp fWp Npan¡m³ N]_n.

doWs] N*nt«m fn*n]ns«m GSm*v Wm`©p Unkhfm]n.NrSyfm]n b_ªmÂ,doWs]
t{Zm¸v sI]vSp ko«n k¶ B Unkhw fWpknWp fmtWK^psX H^p tcm¬ NmÄ k¶p.
“”it`m fWp,]p kn dn AN¼Wn]nRv Un Zo`Àhv tcmÀ SnNv–hv C]À {Xn¸v,]p B³Zv
AWn imhv Xp fmtWKv Un tgm,sF kn tWmXv– dn Assk`dnÄ””.
“”Hmt¡””.b_ª Ft¶mXv.
“”]p Nw kn¯v ]pkÀ bmhvtbmÀ«v Xp Hmcohv tXmtfm^u tfmÀ\nwPv,Un {Xmk GK³_v
kn dn Assk`dnÄ,tU kn fmtWKv– Fsk^nSnRv.dmt¦m¡v kn FâÀssX³
Hm¬ss`³ Ass_k knh,]p kn imkv Xp ¹m³ Z]mcväÀ tcmÀ Un Zn¸mÀ¨À””.
FÃmw kas^ sb«¶m]n^p¶p.

N®X¨v Sp_¡pw fpt¼ H^p dmt¦m¡v {Xn¸v.Mm³ {Sn AXn¨p.doWs] knan¨p,AkÄ
tcm¬ FXp¯nÃ,ftWmtK«sW knan¨p.
“”C³ F foänwPv,kn NmÄ dmNv t`äÀ””.
H^p FhvFwFhv fm{Sw k¶p.Mm³ A½s] knan¨p {Xn¸v tbmNpN]m\v F¶v
b_ªp.doWs] ko*pw AXp¯ WmÄ Wm`©v {bmknlywknan¨p.Aä³Zv sI¿p¶nÃ.

fmtWKÀ b_ªtbms` Xn¡äv s_Zn]m]n,knh Hm¬ Ass_k N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *