കാമതീയിൽ എരിയുന്ന ജീവിതങ്ങൾ 2

കാമതീയിൽ എരിയുന്ന ജീവിതങ്ങൾ 2 Kamatheeyil Eriyunna Jeevithangal Part 2 Author :
ഇരുട്ടിന്റെ രാജാവ് | Previous Part kmSn`n ko*pw fp«v tN«p,icvh¯v– BNmwgt]msX
kmSn Sp_¶p.kmSn`nW¸p_¯v– AkapsX Nq«pNm^n ldmW B]n^p¶p.Nq«pNm^ns] N* icvh¯v– H¶v
sM«n.B sM«Â AkÄ Nm\pN]pw sI]vSp . ” F´m Wo {ZhnRv _qfn ? ldmW “”MmWnknsX
Bs^¦n`pw Dt*m F¶v tWm¡m³ k¶Sm “” icvh¯v– ‘F¶n«v F´m Fs¶ knan¡msS […]

Continue reading

കാമതീയിൽ എരിയുന്ന ജീവിതങ്ങൾ 2

കാമതീയിൽ എരിയുന്ന ജീവിതങ്ങൾ 2 Kamatheeyil Eriyunna Jeevithangal Part 2 Author : ഇരുട്ടിന്റെ രാജാവ് | Previous Part kmSn`n ko*pw fp«v tN«p,icvh¯v– BNmwgt]msX kmSn Sp_¶p.kmSn`nW¸p_¯v– AkapsX Nq«pNm^n ldmW B]n^p¶p.Nq«pNm^ns] N* icvh¯v– H¶v sM«n.B sM«Â AkÄ Nm\pN]pw sI]vSp . ” F´m Wo {ZhnRv _qfn ? ldmW “”MmWnknsX Bs^¦n`pw Dt*m F¶v tWm¡m³ k¶Sm “” icvh¯v– ‘F¶n«v F´m Fs¶ knan¡msS […]

Continue reading

കമ്പികുട്ടന്‍റെ മാത്രം ചിറ്റ (E010) [ഡോ.കിരാതന്‍]

കമ്പികുട്ടന്‍റെ മാത്രം ചിറ്റ (E010) Muthuchippite Maathram Chitta Episode 10
Author : [ഡോ.കിരാതന്‍] | Previous Parts “” ldmW fpt¯….. Wnsâ C¡nan lÐw Fs¶ kÃmsS
tfmin¸n¡p¶p….. CWn]pw C¡nan]mNs«….. “”. “”….. ISn¡tà hmt_…. lzmhw Nn«msS Cu bmkw
I¯v tbmNptf…. “”. “”…… A§sW Wns¶ ImNm³ knXnà fpt¯…. Wnsâ bqän NnX¶v bpa¨nt«
Wns¶ Mm³ knXq….. “”. ASv b_ªkapsX fp`Nsa dWn]sâ DÅn`qsX AfÀ¯n bnjnªp. […]

Continue reading

കമ്പികുട്ടന്‍റെ മാത്രം ചിറ്റ (E010) [ഡോ.കിരാതന്‍]

കമ്പികുട്ടന്‍റെ മാത്രം ചിറ്റ (E010) Kambikuttante Maathram Chitta Episode 10 Author : [ഡോ.കിരാതന്‍] | Previous Parts “” ldmW fpt¯….. Wnsâ C¡nan lÐw Fs¶ kÃmsS tfmin¸n¡p¶p….. CWn]pw C¡nan]mNs«….. “”. “”….. ISn¡tà hmt_…. lzmhw Nn«msS Cu bmkw I¯v tbmNptf…. “”. “”…… A§sW Wns¶ ImNm³ knXnà fpt¯…. Wnsâ bqän NnX¶v bpa¨nt« Wns¶ Mm³ knXq….. “”. ASv b_ªkapsX fp`Nsa dWn]sâ DÅn`qsX AfÀ¯n bnjnªp. […]

Continue reading

കമ്പികുട്ടന്‍റെ മാത്രം ചിറ്റ (E010) [ഡോ.കിരാതന്‍]

കമ്പികുട്ടന്‍റെ മാത്രം ചിറ്റ (E010) Kambikuttante Maathram Chitta Episode 10 Author : [ഡോ.കിരാതന്‍] | Previous Parts “” ldmW fpt¯….. Wnsâ C¡nan lÐw Fs¶ kÃmsS tfmin¸n¡p¶p….. CWn]pw C¡nan]mNs«….. “”. “”….. ISn¡tà hmt_…. lzmhw Nn«msS Cu bmkw I¯v tbmNptf…. “”. “”…… A§sW Wns¶ ImNm³ knXnà fpt¯…. Wnsâ bqän NnX¶v bpa¨nt« Wns¶ Mm³ knXq….. “”. ASv b_ªkapsX fp`Nsa dWn]sâ DÅn`qsX AfÀ¯n bnjnªp. […]

Continue reading

മയിൽ‌പീലി 4 [KOchoonj]

മയിൽ‌പീലി 4 Mayipeeli Part 4 By KOchoonj | Previous Part       k`n] H^p
£fmb\t¯mXpNqXn]m\v Mm³ Cu bmÀXv SpX§p¶Sv.. kas^t]s_ Smfhn¨p.. thm_n… Nm^\§Ä
b`Sm\v… hf]fnÃm¯Spw F§sW fpt¶m«p sNm*ptbmN\w F¶ hwl]kpw fWÊn hµ^ve§av
sSan]m¯Spw FÃmfm\v B Nm^\§Ä… F§tWm FjpSn]Sm\v… Cãs¸Xptfm F¶_n]nÃ.. knfÀlW§Ä
SoÀ¨]m]pw b_]pN…. ko*pw fm¸v… knlm`fm] BNmlknSmW¯n I{µ³ Ssâ bq^v\^qb¯nÂ
hpµ^n]m] eqfn]nt`¡v N®pwW«n^n¡pN]m\v… NqsX N®pNÄ In½n¡m\n¨p H^pbmXv […]

Continue reading

മയിൽ‌പീലി 4 [KOchoonj]

മയിൽ‌പീലി 4 Mayipeeli Part 4 By KOchoonj | Previous Part       k`n] H^p £fmb\t¯mXpNqXn]m\v Mm³ Cu bmÀXv SpX§p¶Sv.. kas^t]s_ Smfhn¨p.. thm_n… Nm^\§Ä b`Sm\v… hf]fnÃm¯Spw F§sW fpt¶m«p sNm*ptbmN\w F¶ hwl]kpw fWÊn hµ^ve§av sSan]m¯Spw FÃmfm\v B Nm^\§Ä… F§tWm FjpSn]Sm\v… Cãs¸Xptfm F¶_n]nÃ.. knfÀlW§Ä SoÀ¨]m]pw b_]pN…. ko*pw fm¸v… knlm`fm] BNmlknSmW¯n I{µ³ Ssâ bq^v\^qb¯n hpµ^n]m] eqfn]nt`¡v N®pwW«n^n¡pN]m\v… NqsX N®pNÄ In½n¡m\n¨p H^pbmXv […]

Continue reading

ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ മക്കൾ 2 [സാക്ഷി ആനന്ദ്]

ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ മക്കൾ 2 Erattakkuttikalude Makkal Part 2 | Previous Part Author : സാക്ഷി ആനന്ദ്   Ca]½]psX ko«nWpÅns` hpµ^fm] dÍv_qfns` ASnhpµ^fm] Nmf¡mjvINÄ N*v Fsâ l^o^fmsN {bN¼WwsNm*v , ^àfmNtk N«bnXn¡psf¶p tSm¶n] H^p Wnfngw….CWn NqXpS tW^s¯ s`hvdn]³ AWp{eqSnNÄ¡v AkÀ C^pkt^]pw kn«psNmXp¯m , S³s_ Nm^yw k`n] b^p§`n B]mt`m ?…F¶ In´]m Mm³ bns¶ sSÃpw Bt`mIn¨p Wn¡msS , sfsà B BtQmgsNmjp¸nt`]v¡v […]

Continue reading

ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ മക്കൾ 2 [സാക്ഷി ആനന്ദ്]

ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ മക്കൾ 2 Erattakkuttikalude Makkal Part 2 | Previous Part
Author : സാക്ഷി ആനന്ദ്   Ca]½]psX ko«nWpÅns` hpµ^fm] dÍv_qfns` ASnhpµ^fm]
Nmf¡mjvINÄ N*v Fsâ l^o^fmsN {bN¼WwsNm*v , ^àfmNtk N«bnXn¡psf¶p tSm¶n] H^p
Wnfngw….CWn NqXpS tW^s¯ s`hvdn]³ AWp{eqSnNÄ¡v AkÀ C^pkt^]pw kn«psNmXp¯m , S³s_
Nm^yw k`n] b^p§`n B]mt`m ?…F¶ In´]m Mm³ bns¶ sSÃpw Bt`mIn¨p Wn¡msS , sfsà B
BtQmgsNmjp¸nt`]v¡v […]

Continue reading

പൂച്ചകുട്ടി

പൂച്ചകുട്ടി Poochakkutty bY Sulfath F³sä NTmbm{Sw Wnkn³ tbman]m]n h¦Â¸n¡pN.
In¶en¶fm]nt¸m] tNmtaKv bYW¯n³sä dm¡nb{Sfm] H^p t`mZv hbvanNapfm]v Mm³ sIs¶]v¡v
Naak*nN]_n. AknsX F³sä tNmtaKv dÍn NdoÀ H^p sI_n] tKm`n s_Zn]m¡n knan¨Sm\v Fs¶.
Ak³ tKm`n sI¿p¶ N¬hv{X£³ N¼Wn]n hq¸ÀsskhÀ ASm]n^p¶p F³sä tbmÌv. Ak³ AknsX
F³KnWo]_pw. Smfhw Ak³sä NqsX kmXN ko«nÂ. H^p sI_n] 2 sdZv_qw kmÀ¡ koXv.
sS*nNp¯pbmas]Xp¯ FWn¡v B […]

Continue reading