ഭർത്താവിന്റെ കൂട്ടുകാരുമായി 5 [Anitha]

Posted by

ഭർത്താവിന്റെ കൂട്ടുകാരുമായി 5 

Bharthavinte Kootukarumaayi Part 5  bY Anitha | Previous Part

 

 

Smfhn¨p Asà thm_n NT]nt`¡v k^mw….. A]mÄ D_ sNm*pk¶p Ft¶mXv C«p sNmXp¡m³ b_ªp Mm³ ASv No_n ssN]n FXp¯p CXm³ tbm]t¸mÄ Fsâ fpOw A]mÄ A]mapsX hmVW¯nt`¡p AXp¸n¨p FWn¡v Nm^yw fWhn`m]n Mm³ ASv km]n`m¡n D_p©n sNmXp¯p ASv Wà N¼ptbms` B]n Mm³ ASnt`¡p D_ C«p sNmXp¯p A]mÄ Fs¶ NnX¯n Fsâ Nm Mm³ AN¯n sNmXp¯p A]mÄ FsâSnt`¡p N]än A]mtamXv H^p Cãw tSm¶n]SnWm`mNmw Mm³ A]msa F¶nt`¡v– sN«n bnXn¨p A]mÄ bSns] AXn¡m³ SpX§n FWn¡v Wà WWkv D*m]n^p¶p A]mÄ Fs¶ NnX¯n Np_¨p tW^w sI]vSp FWn«v– Ft¶mXv NpWnªp Wn`vNm³ bäptfm F¶v tImUn¨p Mm³ H¶pw fn*msS FjptWäp NpWnªp Wn¶p A]mÄ bn_Nn`qsX F¶nt`¡p N]_n N«n`n N]_n Wn¶p AXn¡m³ SpX§n AS§p Fsâ DÅn N]_n C_§n Mm³ M§Ä hpO¯n ^*ptb^pw knan¨p sb«¶p A]mÄ Du^n FWn«v– D_ Du^n Naªp Ft¶mXv NpXn¡ptfm Wo FtâSv F¶v tImUn¨p Mm³ In^n¨p FWn«v– S` N«n`nWp Smjvt¯¡p k¨p NnX¶p FWn«v– sI]vtSmap F¶v b_ªp A]mÄ Fsâ km]n N]än AXn¡m³ SpX§n AsSsâ sSm* Npjn]n C_§n Cu hf]w A]mÄ Fsâ N£¯pw fp`]n`psfÃmw SXkn sb«¶p A]mÄ¡p Ioän Mm³ ASv sfm¯w D_p©n NpXn¨p FWn«v– A]mÄ Fs¶ tWs^ NnX¯n A]mÄ Fs¶ sN«nbnXn¨p NnX¶p FWn«v– A]mÄ b_ªp 4kÀg¯nWv tlgfm\p H^p sb®nsW sI]p¶Sv F¶p Mm³ b_ªp Ip½m NÅw b_]tà F¶p NÅfà hSyfms\¶p b_ªp Fsâ sW©n S`k¨p NnX¶p H^p b¯p fnWnäv B]t¸mÄ tZm_n S«v tN«p bpÅn sdZvgo_v FXp¯p DXp¯p tZmÀ Sp_¶p ftä N£n B]n^p¶p A]mÄ N]_nk¶p Mm³ FjptWäv C^p¶p A]mÄ ftä]mtamXv FWn¡v fn¨w k¨n«pt*m Zm F¶p tImUn¨p A]mÄ H¶pw fn*msS Fsâ FXp¯p k¶p Fsâ

sWän]n H^p D½ S¶p FWn«v– H¶pw b_]msS C_§n tbm]n FWn¡v Ft´mtbms` tSm¶n A]`vNmSNX¨p FâXp¯p k¶p Hmiv CWn C]msa]pw tSbv¯nsbXp¯\ftÃm F¶p Bt`mIn¨p A]mÄ Ft¶mXv tbm]n Npan¡m³ b_ªp Mm³ dmSv–_qfn N]_n Npan¡m³ SpX§n sb«¶p A]mÄ N]_n k¶p Fs¶ sN«n bnXn¨p Npan¨Sv fSn km F¶p b_ªp Mm³ H^p fnWnäv F¶p b_ªp gk^v Hm¬ sI]vSp skÅsfmjn¨p kt]ms¡ NjpNn A]mÄ Fs¶ bnXn¨p k`n¨p sdZn sNm*v C«p tUiw sfm¯w skÅw Mm³ b_ªp S` tSmÀ¯\w CtàFWn¡v bWn bnXn¡psf¶p b_ªp A]mÄ H^p Xk FXp¯p S¶p Mm³ S` SpkÀ¯n A]mÄ fin F¶p knan¨p bpÅn tN«nà F¶p tSmWp¶p tZmÀ Sp_¶p knan¨p H^p

5fnWnän N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *