വെടക്കാക്കി തനിക്കാക്കി 3 [Reshma Raj]

Posted by

വെടക്കാക്കി തനിക്കാക്കി 3

Vedakkakki Thanikkakki Part 3 bY Reshma Raj | Previous Parts

 

അഭിപ്രായങ്ങൾ കുറയുന്നത് കഥയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിനു തടസം സൃഷ്ടിക്കും

മൂന്നാം ഭാഗം മുതൽ കഥ ഒന്നുകൂടി ഉഷാർ ആക്കാൻ ചിത്രങ്ങൾ  ഉൾപെടു ത്തുന്നുണ്ട്.

കുടുംബത്തെ ഒന്ന് പരിജയപെടുത്തിതരാം
സുകുമാരൻ (അച്ഛൻ -48വയസ് )
വീണ (അമ്മ -44 വയസ് )
വിഷ്ണു (ഞാൻ -24 വയസ് )
സിഷ്ണു (അനിയൻ-19 വയസ് )
മോഹനൻ (അങ്കിൾ/അച്ഛന്റെ അനിയൻ-44
അമല ( മോഹനന്റെ ഭാര്യ-38 വയസ് )
അശ്വിനി (മോഹനന്റെ മകൾ -19 വയസ് )
അശ്വിൻ ( മോഹനന്റെ മകൻ -12 വയസ് )
സുന്ദരൻ ( അങ്കിൾ /അച്ഛന്റെ അനിയൻ-37)
ഷീബ ( സുന്ദരന്റെ ഭാര്യ -31 വയസ് )
നീതു ( സുന്ദരന്റെ മകൾ -12വയസ്
നീനു ( സുന്ദരന്റെ മകൾ – 8 വയസ് )
വിനിത ( ആന്റി / അച്ഛന്റെ അനിയത്തി – 30 )
രാജീവ് ( അങ്കിൾ /വിനിതയുടെ ഭർത്താവ്- 36)
രാഹുൽ ( വിനിതയുടെ മകൻ -12 വയസ് )
റോഷൻ ( വിനിതയുടെ മകൻ -9 വയസ് )
ജയൻ (അങ്കിൾ/അച്ഛന്റെ അനിയൻ-28)
ബേബി ( ജയന്റെ ഭാര്യ -25 വയസ് )

 

FÃmk^pw ko«n N]_n Ak^k^psX _qfpNan tbm]n {ZÊv fm_n Im] NpXn¡m³ iman k¶p At¸mtj¡pw MmWpw tddn Bân]pw Im] b`im^§Ä FÃmw Xmdnan FXp¯p k¨p. A§sW Im] NpXn¨p sNm*v N`ym\ko«ns` IÀ¨ SpX§n.. tPmÄZv 80 bk³ HÅp hv{SoVW ssbh Cà bns¶ H^p hzncväv NmÀ.. tddn Bân b_ªp CWn W½psX kngv\pknsâ N`ym\¯nWpw A§sW fSn, At¸mÄ A¦nÄ b_ªp Wo B^mXn ASv b_]m³, AsSms¡ So^pfWn¡m³ Na^n¡Â ko«n Nm^\kÀ D*v, Wnsâ NÃn§Â ko«ns` tbms` Aà CknsX. F´m A¦nsa Bân H^p Nm^yw b_ªp, F¶tà HÅp ASnWp C{S {blvWw D*m¡t\m. A¦nsa Nm`w Hs¡ fm_n Ct¸mÄ W½Ä H¶pw BklysbX^pSv AkÀ F´v S^p¶p ASv hzoN^n¡pN. bns¶ FWn¡v 24 B]tà HÅp hf]w D*v. Aѳ b_ªp CWn WnÀ¯v FÃmk^pw. kj¡pw b^nekkpw FÃmw WÃSv ASv At¸mÄ Ss¶ f_t¶¡\w, tddn Wnt¶mXv NqXn]m\v b_]p¶Sv, B G«m fWhn`m]n. F¶m sb®p§Ä FÃmw bm{S§Ä FXp¯v AXp¡a]n sbm]vt¡m, tKm`n WX¡s«. A§sW sb®p§Ä FÃmw Ø`w kn«p. bns¶ FXm K]m Wo Ct¸mÄ HäSXn]à AtSmÀ½tk\w. B G«m Mm³ Aksa Ip½m H¶v F_n N]änStÃ.. iw F¶m WnW¡v WÃSv AÃmsS bns¶´m..K]³ A¦nÄ tImUn¨p tfmitW«³ AXp¯mjv¨ (19/11/2018) Atà tbmNp¶Sv . B l^n]m\tÃm FXm tfmiWm Xn¡äv N¬tcw AtÃ. B G«m sWXpwdmtÈ^nWv Ffnt^ävhvWv sskNo«v 7 pm. tfmiW³ Ct¸m k¶n«v 2fmhw B]nAtÃ, f¡sa bSps¡ CSv WnÀ¯n«v CknsX Fs´¦n`pw tWm¡\w, G«W_n]mw dp±nfp«v Ds*¶v, Mm³ AWpekn¨StÃ. Wn§Ä Ct§m«v H¶pw b_]* tfmiW³ 3 kÀgw CWn bp_¯p Wn¶m fSn At¸mtj¡pw CknsX Mm³ H^p shä¸v B¡nS^mw. hpµ^³ Znhwd_n tbmNpw Atà , WnW¡v 5kÀgw Wn¡mw. At¸mtj¡pw MmWpw tfmiWWpw NqXn CknsX H¶v s`k B¡s«. bns¶ K]³ Ak³ 6fmhw Njnªntà k¶n«v. Wo CWn tbmNp¶pt*m AtSm CknsX NqXm³ So^pfmWntIm. Cà G«m 8 fmhw B\v `okv DÅSv fäp `okv H¶pw FXp¡m¯SnWm 2 fmhw NqXpS Nn«n. Hmtim A§sW , hÔy]m]tÃm. FXo kot\ CknsX H¶v Sq¯pkm^n«v AlzWn tfmtamXv kna¡v sk¡m³ b_. Nq«pNpXpwdw B]SnWm FÃmw AÑsâ bqÀ® Wn]{´\¯n`m\v ,10 kÀgw fpt¶ A¨m¨³ f^nNpt¼mÄ AÑsW G`vbn¨Sm\v S_kmXpw NqsXbn_¶ks^]pw. Aѽ f^n¨¯nsâ tgm¡v l^n¡pw A¨m¨sW dmVn¨p, A§sW Aѽ f^n¨p H^p kÀgw Njnªt¸mÄ A¨m¨³ M§sa kn«p tbm]n A§sW B\v Aѳ {bkhw kn«p Wm«n A¨m¨³ SpX§n]n^p¶p NX knbp`fm¡n. N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *