എന്‍റെ അമ്മായിയമ്മ 61 [Sachin]

Posted by

എന്‍റെ അമ്മായിയമ്മ 61

Ente Ammaayiamma part 61 By: Sachin | www.kambistories.com

Click here to read Ente Ammayiyamma All parts

 

NT SpX^p¶p …

bns¶ Np_¨v tW^w MmWpw f½n]pw Npª½]pw NqXn hwhm^n¨n^p¶SnWv tlgw f½n]pw Npª½]pw Np_¨v b\n NqXn SoÀ¡mWps*¶pw b_ªv AXp¡a]nt`¡v tbm]n ..Ak^v tbm]n Np_¨v Njnªs¸m Mm³ tWs^ M§apsX fp_n]n tbm]n C^pg[v[nNapw Du_n fmän hz´{´Wm]n ssN`n fm{Sw DXp¯v Sn®]v¡v k¶n^p¶p ..D¨]v¡v fq¶m`v f\n¡q_v D_§n]Sv sNm*v D_¡w k^p¶nÃm]n^p¶p ..Sn®]v¡v tfl¸p_¯v Mm³ CÃm]n^p¶ Unkh§ans` b{Sw D*m]n^p¶p …

tUmgw b_]^pSsÃm ko«n DÅk^m^pw bt* km]W lo`w CÃm¯SpsNm*v ASv sSm«n«nà …A§sW `]n¨v b{Sw km]n¨psNm*n^n¡p¶SnWnX]n`m\v

Npª½ : hm_nWv D_¡w H¶pw CÃnt]m ..?

tImUn]w tN«v tWm¡n]s¸m H^p Caw bn¦v Wn_fpÅ Éokvs`hv ssWän]pw Hs¡ V^n¨v Npans¨m^p§n hpµ^n]m]n«v Npª½ Wn¡p¶p ..

Mm³ : b{Sw km]n¨n^p¶v tW^w tbm]Sv A_nªnà ..F´ns] FÃmk^pw ..?

Npª½ : tfmav D_§n ..tI¨n AXp¡a]n ..

^*p Nan NjnªSms\¦n`pw Npª½s] C§sW N*s¸m Np«³ sI_pSm]n AW¡w sk¨v SpX§n]n^p¶p ..sfsà ssN¿n`n^p¶ b{Sw tfl¸p_t¯¡v sk¨n«v Fjpt¶äv WX¶v NSNnWv A^nNn Wn¡pN]m]n^p¶ Npª½]psX tSman ssN]n«p sNm*v

Mm³ : F´ ..k¶s¸m fpSÂ IqXn`m\sÃm ..

Npª½ : bns¶ ..k¶n«v C{S tW^fm]n«pw Wo Ft¶mXv hvtWit¯msX H^p kms¡¦n`pw b_sªm ..

Npª½]psX SmXn]n bnXn¨v Nkna¯v H^p½ sNmXp¯psNm*v

Mm³ : tU ..C§sW hvtWin¨ fSnt]m ..

fp³kls¯ NSNv Hs¡ bq«n]SnWv tlgw A§sW tSman ssN¿n«v sNm*v Ss¶ M§Ä AXp¡a]nt`¡v tbm]n ..AXp¡a]n Sn^¡n«v bntä¶s¯¡pÅ Fs´m A^]v¡pN]m]n^p¶ f½n]psX ssWän]psX fpNan`qsX f½n]psX I´n]n bnXn¨v sNm*v

Mm³ : H^p ¥mhv skÅw S^msfm ..f½n

F¶ tImUn¨p ..BsN b^n{efn¨v tbm]

f½n : Hm ..tbXn¸n¨v NaªsÃm Npsª

F¶pw b_ªv FWn¡v skÅw FXp¯v S¶p ..skÅw NpXn¨n«v Mm³ Npª½]pw Nq«n imans` thmc]n k¶n^p¶p ..Fsâ WPvWfm] sW©nt`¡v Imªv NnX¶v Fsâ sW©n SjpNn sNm*v

Npª½ : M§Ä Wmsa ^mkns` tbmNpw ..

sM«t`msX Npª½]psX SmXn]n bnXn¨v fpOw Fsâ tWÀ¡v D]À¯n]n«v

Mm³ : Wmsas]m ..bns¶ F´nW ks¶

Fsâ sWän]n sWän fp«n¨n«v hzNm^y¯nÂ

Npª½ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *