ജയചിറ്റയുടെ കാമാഃകേളികൾ 4 [Nolan]

Posted by

ജയ ചിറ്റയുടെ കാമ കേളികൾ 4

Jaya Chittayude Kaama Kelikal Part 4 Author Nolan

Click here to read Part 1 | Part 2 | Part 3 |

 

Inä]psX NqSn]nt`¡p bm AXn¨v Hjn¨ tlgw hWp Ssâ Np® bSps¡ AkapsX sNm¯n Wn¶pw Du^n ..Cu hf]w NXn fm_m¯ K] hWpknsW]pw k`n¨p sNm*v ko*pw bm]nt`¡p NnX¶p …bm]n Ssâ sk® SpXNÄ AN¯n bq_v sbman¨v f`À¶p NnX¶ K] hWpknsW fmXnknan¨p …Inä]psX sk® SpXNÄ¡nX]n bn¦v Wn_¯n sSanª bqÀ Im`p N*v hWp AkapsX Nm`nsâ CX]nt`¡v bmªXp¯p ..Ak³ NpWnªp Wn¶p sNm*v km¡¯n¡p sk«n bpa¶ tbm`pÅ AkapsX bqÀ f\¡m³ SpX§n .NXnfq¯ K] Aksâ fpOw Ssâ bqänt`¡v AfÀ¯n .tS³ H`n¨p SpX§n] B bqÀ hWp bSps¡ H^p kl¯p Wn¶p I¸m³ SpX§n ..Wm¡v NqÀ¸n¨p sbm¯nWpÅnt`¡n« hWp ASv DÅn`n«p bnX¸n¨p …NXn fq¯ Inä Ssâ I¡ fp`]pw sW]v Np*n]pw AX§n] B l^o^w Aksâ Wm¡nsâ Sp¼¯n«v Ca¡m³ SpX§n …Inä]psX bpa] N* hWp bSps¡ Inä]psX N´n NXn¨p k`n¨p ..Ip^p*n^p¶ bq_nSapNÄ Wmkpw bÃpw sNm*v I¸n WnkÀ¯n …NXn fq¯ K] b_ªp “” tfmsW Inä]v¡p H¶v NqXn Np® tNän AXn¨p Sm Np«m … “”..CSptN« hWp Inä]psX Nm`nsâ CX]nt`¡v N]_n Np® B bqÀ Npjn]nt`¡v k¨n«v AkapsX fmUN tfWn]nt`¡v Imªp ,F¶n«m fp`NÄ km]n`m¡n sNm*v A^s¡«p D]À¯mWpw Smjv¯mWpw SpX§n …IqXpÅ sW]v bqänt`¡v Aksâ Np® Bjv¶n_§n …K] hWpknsW sN«nbnXn¨psNm*p bp`¼n “” WtÃm\w tNän AXn¡v Fsâ hWpNp«m , IntäsX bq_nsâ DÅn Sna¨p f_n]p¶ tS³ fpjpk³ Np«³ Np¯n Ca¡n Na]\w””. CSptN« hWp b_ªp “” Wà hpOw Intä Cu bqän AXn¡m³ ,AXn¨n«pw AXn¨n«pw sNmSn fm_p¶nà “”.., AkÀ b^hb^w bp\À¶p sNm*v Bªp b®n …Cu hf]w B\v hWpknWv Inä ^m{Sn sNmXp¯ bm NpXn¡msS fmän sk¨ Nm^yw HmÀf k¶Sv …Ak³ tImUn¨p “”Intä FWn¡v ^m{Sn NpXn¡m³ S¶ bm Natªm AtSm Nn¨\n Dt*m ?””

K] :”” ASv AknsX fqXn sk¨n«p*v “”..

hWp :”” FWn¡Snt¸mÄ NpXn¡\w “”.,

K] :”” F´m Fsâ Np«Wv SaÀt¶m “”?

hWp H¶pw fn*msS Ssâ Np® Inä]psX bqän Wn¶pfq^n ,tWs^ AXp¡a]nt`¡p WX¶p …Sn^n¨p k¶ hWpknsâ N¿n tW^s¯ fqXnk¨ H^p ¥mhv– bm`pw ,H^p c\`pw D*m]n^p¶p ….ASpN*p K] H¶v A¼^¶p ..F´m\nksâ Dt±lw ….Wn`t¯¡n^p¶ hWp b_ªp “” Intä FWn¡v Cu bm NpXn¡\w ,sk_psS]à WtÃm\w IqXm¡n “”..
CSptN« K] b_ªp “” tfm³ C§p km ,Inä¡v AXn¨p WtÃm\w skÅw Naªp Sm ,F¶n«v Inä AXp¡a]n sNm*v tbm]n N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *