പാലാക്കാരനുമമ്മായിയമ്മേം [മന്ദന്‍ രാജാ]

പാലാക്കാരനുമമ്മായിയമ്മേം Palakkaranum Ammayiyammem Author : ManthanRaja . “” tIÀ¸p¦Â bÅn CXkN sSt¡¸_¼n f^n¨ptbm] Huth¸nsâ]pw f_n]m½]psX]pw fNWm] Wn¡p¶ k_oSnsW N`ym\w Njn¡m³ h½Sfmt\m ?”’ foWp F¶ hnhn`n AXp¯v Wn¡p¶ k_oSv F¶ sWÂhs\ H¶v tWm¡n .sWÂh¬ Aksa bman tWm¡n .bÃpNXn¨pw N®p^p«n]pw sWÂh¬ Aksa tWm¡nt¸Xn¸n¡p¶p*v AXp¯p Wn¶ A½¨n hm_m½ N¿n bn¨n]tSmsX Aka`vbw D¨¯n Ss¶ b_ªp “”‘ h½Sw “””” “””” […]

Continue reading

പാലാക്കാരനുമമ്മായിയമ്മേം [മന്ദന്‍ രാജാ]

പാലാക്കാരനുമമ്മായിയമ്മേം Palakkaranum Ammayiyammem Author : ManthanRaja . “”
tIÀ¸p¦Â bÅn CXkN sSt¡¸_¼n f^n¨ptbm] Huth¸nsâ]pw f_n]m½]psX]pw fNWm] Wn¡p¶
k_oSnsW N`ym\w Njn¡m³ h½Sfmt\m ?”’ foWp F¶ hnhn`n AXp¯v Wn¡p¶ k_oSv F¶ sWÂhs\
H¶v tWm¡n .sWÂh¬ Aksa bman tWm¡n .bÃpNXn¨pw N®p^p«n]pw sWÂh¬ Aksa
tWm¡nt¸Xn¸n¡p¶p*v AXp¯p Wn¶ A½¨n hm_m½ N¿n bn¨n]tSmsX Aka`vbw D¨¯n Ss¶ b_ªp
“”‘ h½Sw “””” “””” […]

Continue reading

ഗീതയുമായി കോരിത്തരിപ്പിച്ച ഒരു യാത്ര

ഫിസിക്സ് ടീച്ചർ തേപ്പുകാരി ഗീതയുമായി കോരിത്തരിപ്പിച്ച ഒരു യാത്ര Physics Teacher Theppukaari Geethayumaayi Koritharippicha Oru yaathra Author : writer Bhageerathanpillai Mm³ ^mtKgv ,fp¸Sp k]Êv. Sn^pkW´bp^¯p B\v koXv. BÀfn]n tKm`n sI¿p¶p. hvtbmÀXvhv tNm«]n`m\v FWn¡v tKm`nNn«n]Sp. NpSn^ hkm^n B\v Fsâ sFäw. tUlo] A´À tUlo] fÕ^§an Mm³ bs¦Xp¯n«p*v. H^p ss{XWnwPnWm]n sNm¨n]n k¶Sm\v. s{X]nWnRv Njnªp dÊväm³Zn F¯n. hf]w B_pf\n. Sn^pkW´bp^¯p F¯pt¼mtj¡pw […]

Continue reading

ഗീതയുമായി കോരിത്തരിപ്പിച്ച ഒരു യാത്ര

ഫിസിക്സ് ടീച്ചർ തേപ്പുകാരി ഗീതയുമായി കോരിത്തരിപ്പിച്ച ഒരു യാത്ര Physics Teacher
Theppukaari Geethayumaayi Koritharippicha Oru yaathra Author : writer
Bhageerathanpillai Mm³ ^mtKgv ,fp¸Sp k]Êv. Sn^pkW´bp^¯p B\v koXv. BÀfn]n tKm`n
sI¿p¶p. hvtbmÀXvhv tNm«]n`m\v FWn¡v tKm`nNn«n]Sp. NpSn^ hkm^n B\v Fsâ sFäw.
tUlo] A´À tUlo] fÕ^§an Mm³ bs¦Xp¯n«p*v. H^p ss{XWnwPnWm]n sNm¨n]n k¶Sm\v.
s{X]nWnRv Njnªp dÊväm³Zn F¯n. hf]w B_pf\n. Sn^pkW´bp^¯p F¯pt¼mtj¡pw […]

Continue reading

ഐ ലവ് മൈ ഫാമിലി 2 [VINOD]

ഐ ലവ് മൈ ഫാമിലി 2 I LOVE MY FAMILY PART 2 AUTHOR VINOD Previous Parts | Part 1 | SpXÀ¶p FjpSm³ Nps_¡Pv– sskNnt¸m]n £fn¡\w. KoknS¯nt`¡v H^p sb®v NX¶p k¶m bns¶ FÃmknV {l²]pw tbmNpw. ASpsNm*m\v dm¡n FjpSm³ H^pbmXp sskNn]Sv. BUyemP¯n NT AkhmWn¨Sv CknsX k¨m]n^p¶p. A½…….. tbXnt]msX Fsâ km]n Wn¶pw B tb^v k¶p. ASm A½ Npan¨p {ZÊv– […]

Continue reading

ഐ ലവ് മൈ ഫാമിലി 2 [VINOD]

ഐ ലവ് മൈ ഫാമിലി 2 I LOVE MY FAMILY PART 2 AUTHOR VINOD Previous Parts | Part 1 |
SpXÀ¶p FjpSm³ Nps_¡Pv– sskNnt¸m]n £fn¡\w. KoknS¯nt`¡v H^p sb®v NX¶p k¶m bns¶
FÃmknV {l²]pw tbmNpw. ASpsNm*m\v dm¡n FjpSm³ H^pbmXp sskNn]Sv. BUyemP¯n NT
AkhmWn¨Sv CknsX k¨m]n^p¶p. A½…….. tbXnt]msX Fsâ km]n Wn¶pw B tb^v k¶p. ASm A½
Npan¨p {ZÊv– […]

Continue reading

എന്റെ ആദ്യ പ്രണയം 2 [John Henry]

എന്റെ ആദ്യ പ്രണയം 2 Ente Adya Pranayam Part 2 Author : John Henry   Mm³ ko«nt`¡p WX¡pt¼mÄ fpjpk³ Fsâ In´ Fsâ BUy Nan AWpeks¯ Np_n¨m]n^p¶p .Fsâ In´Nsa Wn]{´n¡m³ Mm³ kÃmsS bmXpsb«p .B H^p AWpek¯nWp tlgw sFlz^y¡v Fsâ irU]¯n DÅ ØmWw kas^ k`pSm]n^p¶p .¢mÊn C^n¡pt¼mÄ tbm`pw Mm³ tWm¡pt¼mÄ AkÄ¡v D*mNp¶ H^p Wm\w ASv Fsâ fWÊn tNm^n]nXp¶ […]

Continue reading

എന്റെ ആദ്യ പ്രണയം 2 [John Henry]

എന്റെ ആദ്യ പ്രണയം 2 Ente Adya Pranayam Part 2 Author : John Henry   Mm³ ko«nt`¡p
WX¡pt¼mÄ fpjpk³ Fsâ In´ Fsâ BUy Nan AWpeks¯ Np_n¨m]n^p¶p .Fsâ In´Nsa Wn]{´n¡m³
Mm³ kÃmsS bmXpsb«p .B H^p AWpek¯nWp tlgw sFlz^y¡v Fsâ irU]¯n DÅ ØmWw kas^
k`pSm]n^p¶p .¢mÊn C^n¡pt¼mÄ tbm`pw Mm³ tWm¡pt¼mÄ AkÄ¡v D*mNp¶ H^p Wm\w ASv Fsâ
fWÊn tNm^n]nXp¶ […]

Continue reading

രാധാമാധവം 3 [Madhav]

രാധാമാധവം 3 RadhaMadhavam Part 3 | Author : Madhav Previous Parts | Part 1 |
Part 2 |   A½]psX fp` sM«pNsa fm_n fm_n D_n©n NpXn¨p sNm*n^p¶t¸mÄ A½]psX A^s¡«p
S¶nt`¡v tI^p¶Sv MmW_nªp. ASv Ssâ knKrwen¨ Np«Wn Af^p¶p. A½]psX ssN Fsâ S`
A½]psX fm_nX¯nt`¡p tIÀ¯fÀ¯n. Fsâ ssN AtSmsX A½]psX kn^nª I´nNsa SjpNn AfÀ¯n
kn^`pNÄ B I´n knXknt`¡v […]

Continue reading

രാധാമാധവം 3 [Madhav]

രാധാമാധവം 3 RadhaMadhavam Part 3 | Author : Madhav Previous Parts | Part 1 | Part 2 |   A½]psX fp` sM«pNsa fm_n fm_n D_n©n NpXn¨p sNm*n^p¶t¸mÄ A½]psX A^s¡«p S¶nt`¡v tI^p¶Sv MmW_nªp. ASv Ssâ knKrwen¨ Np«Wn Af^p¶p. A½]psX ssN Fsâ S` A½]psX fm_nX¯nt`¡p tIÀ¯fÀ¯n. Fsâ ssN AtSmsX A½]psX kn^nª I´nNsa SjpNn AfÀ¯n kn^`pNÄ B I´n knXknt`¡v […]

Continue reading