വിധവ 5 [Pavan]

Posted by

വിധവ 5

Vidhava Part 5 Author : pavan 

Click here to read Previous Parts of Vidhava Kambikatha

AsSm^p DÕk¡m`fm]n^p¶p,

M§apsX koXn Wn¶v Np_¨p Uqs^]pÅ {blhvSfm] A¼`¯n bq^w.

C¯k\ bq^¯nWv MmWpw k^pw F¶v AÑtWmXv b_ªp.

WnW¡v bSnsW«v k]Êm]n Hä¡v tbmNmWpÅ hf]fm]n,

Hät¡m Nq«pNmt^w sNmt*m sbmt¡m F¶v Aѳ b_ªp.

CÃ, BUyw Mm³ AÑsâ NqsX k^pw ASv Njnªp Hä¡v sbmt¡mamw Mm³ b_ªp

fWÊnÃm fWtÊmsX Aѳ h½Sn¨p

A§sW MmWpw AÑWpw bq^¯nWv bp_s¸«p

sskNpt¶^w B\v tbm]Sv AÑsâ ssd¡nÂ

AÑWv A¶v Nãn¨v Wm¸Sv {bm]w k^pw

Wà skap¸v– H¶pfà Asæn B\p§Ä skap¯n^p¶n«p F´nWm

WÃ H¯ D]^w, N«n fol, kn^nª fm_v, C^p* Wn_w.

AÑsâ NqsX tbmNpt¼mÄ FWn¡v AenfmWfm\v.

ssd¡n tbmNpt¼m FÃm^pw AÑsW tWm¡pw.

sb®p§Ä HanN®v G_n]pw,

At¸msjms¡ Mm³ AÑsW H¶v bman tWm¡pw,

H^p Nmfsâ In^nt]msX Aks^ Aѳ tWm¡p¶Sv Nm\pt¼mÄ kÃm¯ H^p hpOfm\v.

M§Ä bq^¸_¼n F¯n.

Nps_ tW^w NmjvINÄ N*p WX¶p.

BW]pw A¼m^n]pw fp¯v–¡pX]pw sNm«pw Np^k]pw H^p ^hw Ss¶]m\v bq^w.

bq^b_¼v Wn_s] KW¡q«w.

B\pw sb®pw bqkm`·m^pw Hs¡ S«n]pw fp«n]pw WX¡p¶p.

M§Ä H^p NqÄ dm_n N]_n Kyqhv NpXn¨p.

bns¶]pw Nps_ tW^w N_§n.

^m{Sn Aѳ FWn¡v sbmt_m«]pw C_¨n]pw km§n S¶p. AÑWpw Njn¨p.

CWn]pÅSv skXns¡«m\v Aѳ b_ªp,

^m{Sn ^*p f\n¡m\v skXns¡«v– SpX§p¶Sv,

Wfp¡v A¸p_¯pÅ b_¼n tbm]n Np_¨p tW^w D_§mw skXns¡«v– SpX§pt¼mÄ F\o¡mw Aѳ b_ªp.

WX¶v WX¶v F³s_ Nms`ms¡ tkUWn¨p SpX§n]n^p¶p.

Mm³ tkPw h½Sn¨p.

Nps_ Uq^w WX¶p M§Ä H^p Häs¸« b_¼n F¯n.

AVnNw B^pfnà b_¼n AknsX]pw CknsX]pfm]n In`s^ms¡ NnX¡p¶p.

b_¼n Wà C^p«m\v–.

Wnj`pNÄ AÃmsS H¶pw kyàfm]n Nm\m³ Njn]nÃ.

M§Ä b_¼nsâ H^ä¯p tbm]n N¿n`p*m]n^p¶ b{Sw Wn`¯p kn^n¨p NnX¶p.

AÑsâ sSm«Xp¯m\v Mm³ NnX¶Sv

NnX¶ DXsW Mm³ f]§n tbm]n

F{S tW^w D_§n F¶v WnÝ]fnÃ.

Ft´m lÐw sN«p Mm³ D\À¶p

N®p N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *