പുതിയ കഥ 3 [Sonu@കാളി]

പുതിയ കഥ 3 PUTHIYA KADHA PART 3 AUTHOR SONU KAALI Previous Parts | Part 1 | Part 2 |     “” it`m it`m tI¨n……. “” “” B Pn^n b_]Zm…….. “” “” tI¨n F´m bäns]……. “” ‘”” tR F´v bäm³……. “” “” AÃ….. bnt¶ AÀKâm knan¡m³ sftÊKv A]t¨….. “” “” FXm sbm«m ASv Wns¶ knan¨n«v […]

Continue reading

വീട്ടിലെ നിധി [Manu Kuttan]

വീട്ടിലെ നിധി Veetile Nidhi Author : SanjY C¶v tNmtaKn AkVn B\tÃm F¶v HmÀ¯v fqXn bpS¨p NnX¶v D_§pN]m]n^p¶p Mm³ Fsâ I´n]n Wà AXn Nn«n]t¸mÄ B\v Mm³ sM«n D\À¶Sv.. Mm³ S`]n Wn¶v bpS¸v fmän tWm¡n A½ H^p »p NaÀ hm^o Hs¡ DXp¯p im³ZvdmPpw tSman C«v h-vNqant`¡v tbmNm³ s_Zn B]n Wn¡pN]m\v k]À ASymklyw Nm\n¨p Ss¶]m\v C¶pw hm^o DXp¯n^p¶Sv […]

Continue reading

പ്രതിഭാ സംഗമം [പ്രസാദ്]

പ്രതിഭാ സംഗമം Prathibha Sangamam  Author : Kochu Kathari Mm³ {bSne. AÑWpw A½]v¡pw M§Ä fq¶p f¡am\v. MmWm\v Gäkpw Ca]Sv. Mm³ , ¹hv Xq b^o£ Njnªp F³{X³hnWv S¿ms_Xp¡p¶ hf]¯v WX¶ H^p hwekw B\v CknsX b_]mWpÅSv. Aѳ, hÀ¡m À DtUymPس B]n^p¶p. sb³g ³ B]n. A½]v¡v tKm`n H¶pw CÃm]n^p¶p. M§Ä fq¶p f¡anÂ, Gäkpw fq¯Sv H^p tI¨n. {be. tI¨n, Fw. […]

Continue reading

ഇടവേളയിലെ മധുരം 2 [ഋഷി]

ഇടവേളയിലെ മധുരം 2 Edavelayile Madhuram Part 2 Author Rishi | ഋഷി Previous Parts | Part 1 | AXp¯ Unkh§an sI_n]ѳ AVnNfpÅ AkVns]Xp¯v SoÀ¡m³ ko«n`p*m]n^p¶p. GX¯ns] Nm\pt¼msjms¡ DÅn H^p frPw Ip^fm´n. tWÀ¯ »uhnWpÅn sM^p§p¶ SXn¨p sNmjp¯ fp`NÄ. fn¡km_pw skÅ Wn_fpÅ »uhpNÄ. N_p¯ k«sfm¯ fp`¡®pNapw tWm¡nWnÂs¡ SXn¨p Wo*pk^p¶ fp`sM«pNapw. GX¯n WX¶p k^pt¼mÄ Spap¼p¶ fp`NÄ. tSmÀ¯v tb^nWp fm{Sw […]

Continue reading