ഹരിയാന ദീദിമാർ 2 [ശ്രീനാഥ്]

ഹരിയാന ദീദിമാർ 2 സുനന്ദ ദീദി | Sunanda Deedi Part 1 Hariyana Deedimaar Part 2 |
Author : Srinadh | Previous Part   അങ്ങനെ സപ്ന ദീദിയെ പണ്ണി തിമിർത്തു പാൽ മേളം
നടത്തി ഞായാഴ്ച കടന്നു പോയി. എന്നാലും കാര്യം ഒരു വല്ലാത്ത അനുഭവം ആയിരുന്നു,
പലപ്പോഴും സപ്ന ദീദിയെ ഓർത്തു വാണം വിട്ടു ആണ് കഴപ്പ് മാറ്റിയിരുന്നതു , സപ്ന ദീദി
ഇടയ്ക്കു ഫോണിൽ വിളിക്കും കൊഞ്ചും. […]

Continue reading

ഹരിയാന ദീദിമാർ 2 [ശ്രീനാഥ്]

ഹരിയാന ദീദിമാർ 2 സുനന്ദ ദീദി | Sunanda Deedi Part 1 Hariyana Deedimaar Part 2 | Author : Srinadh | Previous Part   അങ്ങനെ സപ്ന ദീദിയെ പണ്ണി തിമിർത്തു പാൽ മേളം നടത്തി ഞായാഴ്ച കടന്നു പോയി. എന്നാലും കാര്യം ഒരു വല്ലാത്ത അനുഭവം ആയിരുന്നു, പലപ്പോഴും സപ്ന ദീദിയെ ഓർത്തു വാണം വിട്ടു ആണ് കഴപ്പ് മാറ്റിയിരുന്നതു , സപ്ന ദീദി ഇടയ്ക്കു ഫോണിൽ വിളിക്കും കൊഞ്ചും. […]

Continue reading

സുറുമ എഴുതിയ കണ്ണുകളിൽ ♥️♥️ [പാക്കരൻ]

സുറുമ എഴുതിയ കണ്ണുകളിൽ ♥️♥️ [പാക്കരൻ] Suruma Ezhthiya Kannukalil | Author : Pakkaran   ആദ്യമായാണ് ഈ സൈറ്റിൽ ഒരു കഥ എഴുതുന്നത്. കുറെ കാലമായി വിചാരിക്കുന്നു എങ്കിലും ഇപ്പോളാണ് ഒരു സാഹചര്യം ഒത്തു കിട്ടിയത്… എന്റെ ജീവിതം ചുരുക്കി വിവരിക്കുന്നതെന്നോ അടർത്തി എടുത്ത ഒരു ഭാഗം എന്നോ വിശേഷിപിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ശ്രമം… പ്രണയത്തിൽ ചാലിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്… യഥാർത ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ […]

Continue reading

സുറുമ എഴുതിയ കണ്ണുകളിൽ ♥️♥️ [പാക്കരൻ]

സുറുമ എഴുതിയ കണ്ണുകളിൽ ♥️♥️ [പാക്കരൻ] Suruma Ezhthiya Kannukalil | Author :
Pakkaran   ആദ്യമായാണ് ഈ സൈറ്റിൽ ഒരു കഥ എഴുതുന്നത്. കുറെ കാലമായി വിചാരിക്കുന്നു
എങ്കിലും ഇപ്പോളാണ് ഒരു സാഹചര്യം ഒത്തു കിട്ടിയത്… എന്റെ ജീവിതം ചുരുക്കി
വിവരിക്കുന്നതെന്നോ അടർത്തി എടുത്ത ഒരു ഭാഗം എന്നോ വിശേഷിപിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഈ
ശ്രമം… പ്രണയത്തിൽ ചാലിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്…
യഥാർത ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ […]

Continue reading

അളിയൻ ആള് പുലിയാ 13 [ജി.കെ]

അളിയൻ ആള് പുലിയാ 13 Aliyan aalu Puliyaa Part 13 | Author : G.K | Previous Part   അവനെ എവിടെയോ കണ്ടു മറന്നതുപോലെ…..അതവൻ തന്നെയല്ലേ….അന്ന് ബാന്ഗ്ലൂരിൽ വച്ച് ചേട്ടത്തിയുടെ മാറിൽ അമർത്തിയിട്ട് ഓടിയവൻ…..അതവൻ തന്നെ…..അതെ….ജി കെ യെ വീട്ടിലാക്കി ഫാരിയെയും കൊണ്ട് തിരികെപ്പോരുമ്പോൾ അവന്റെ മുഖം ഓർമയിൽ തെളിഞ്ഞു…അവന്റെ ഐ.ഡി കാർഡ് തന്റെ കൈവശം ഉണ്ട്……മരട് ആണതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന  സ്ഥലം…ഒരു പക്ഷെ ഫാറൂഖിക്കക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും……രാത്രി മൂന്നുമണിയായി വീട്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ…..ഡോർ ബെല്ലടിച്ചു…..കതകു തുറന്നത് നൈമ തന്നെ…ഫാരിയെ അകത്തേക്ക് […]

Continue reading

അളിയൻ ആള് പുലിയാ 13 [ജി.കെ]

അളിയൻ ആള് പുലിയാ 13 Aliyan aalu Puliyaa Part 13 | Author : G.K | Previous Part  
അവനെ എവിടെയോ കണ്ടു മറന്നതുപോലെ…..അതവൻ തന്നെയല്ലേ….അന്ന് ബാന്ഗ്ലൂരിൽ വച്ച്
ചേട്ടത്തിയുടെ മാറിൽ അമർത്തിയിട്ട് ഓടിയവൻ…..അതവൻ തന്നെ…..അതെ….ജി കെ യെ
വീട്ടിലാക്കി ഫാരിയെയും കൊണ്ട് തിരികെപ്പോരുമ്പോൾ അവന്റെ മുഖം ഓർമയിൽ
തെളിഞ്ഞു…അവന്റെ ഐ.ഡി കാർഡ് തന്റെ കൈവശം ഉണ്ട്……മരട് ആണതിൽ
രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന  സ്ഥലം…ഒരു പക്ഷെ ഫാറൂഖിക്കക്ക് അറിയാൻ
കഴിഞ്ഞേക്കും……രാത്രി മൂന്നുമണിയായി വീട്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ…..ഡോർ ബെല്ലടിച്ചു…..കതകു
തുറന്നത് നൈമ തന്നെ…ഫാരിയെ അകത്തേക്ക് […]

Continue reading

അമ്മയുടെ മകൻ 4 [Joby]

അമ്മയുടെ മകൻ 4 Ammayude Makan Part 4 | Author : Joby | Previous Part   തലേ
ദിവസത്തെ കേക്കിന്റെ ക്രീം എല്ലാം മമ്മീടെ ദേഹത്ത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു
ഇരിക്കായിരുന്നു… രാവിലെ തന്നെ മമ്മി കുളിക്കാൻ കയറി മമ്മീടെ റൂമിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും
കിടക്കുന്നതു. മമ്മി ബാത്റൂമിലാണ് കുളികഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.. ഞാൻ ഒന്നുല്ലാതെ
കിടക്കാണ്.. രാവിലെ തന്നെ സാധനം കമ്പി ആയി കുലച്ചു നിക്കാണ്.. ഞാൻ എന്റെ
മുണ്ടെടുത്തു മറച്ചു പെട്ടെന്ന് മമ്മി കുളി കഴിഞ്ഞു പുറത്തേക്കു […]

Continue reading

അമ്മയുടെ മകൻ 4 [Joby]

അമ്മയുടെ മകൻ 4 Ammayude Makan Part 4 | Author : Joby | Previous Part   തലേ ദിവസത്തെ കേക്കിന്റെ ക്രീം എല്ലാം മമ്മീടെ ദേഹത്ത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു ഇരിക്കായിരുന്നു… രാവിലെ തന്നെ മമ്മി കുളിക്കാൻ കയറി മമ്മീടെ റൂമിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും കിടക്കുന്നതു. മമ്മി ബാത്റൂമിലാണ് കുളികഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.. ഞാൻ ഒന്നുല്ലാതെ കിടക്കാണ്.. രാവിലെ തന്നെ സാധനം കമ്പി ആയി കുലച്ചു നിക്കാണ്.. ഞാൻ എന്റെ മുണ്ടെടുത്തു മറച്ചു പെട്ടെന്ന് മമ്മി കുളി കഴിഞ്ഞു പുറത്തേക്കു […]

Continue reading

ശ്രീ & പാർവതി [ശ്രീ]

ശ്രീ & പാർവതി Sree & Parvathy | Author : Sree   ഹായ് .. ഞാൻ ശ്രീ കഴിഞ്ഞ കുറെ
കാലങ്ങൾ ആയി ഇതിലെ ഒരു സ്ഥിരം വായനക്കാരൻ. ഞാൻ ഈ സൈറ്റ് ഇൽ വരുന്ന സമയത്തു 30 ഓളം
പേജുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോ 439 പേജുകളിലായി ഒരുപാടു വലുതും ചെറുതുമായ കഥകൾ ഒരു
പാട് എഴുത്തുകാർ. ഇതിലെ ഒരു വിധം കഥ ഒകെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്.തുണ്ടു വീഡിയോ
കാണുമ്പോ വരെ കിട്ടാത്ത ഒരു […]

Continue reading

ശ്രീ & പാർവതി [ശ്രീ]

ശ്രീ & പാർവതി Sree & Parvathy | Author : Sree   ഹായ് .. ഞാൻ ശ്രീ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങൾ ആയി ഇതിലെ ഒരു സ്ഥിരം വായനക്കാരൻ. ഞാൻ ഈ സൈറ്റ് ഇൽ വരുന്ന സമയത്തു 30 ഓളം പേജുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോ 439 പേജുകളിലായി ഒരുപാടു വലുതും ചെറുതുമായ കഥകൾ ഒരു പാട് എഴുത്തുകാർ. ഇതിലെ ഒരു വിധം കഥ ഒകെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്.തുണ്ടു വീഡിയോ കാണുമ്പോ വരെ കിട്ടാത്ത ഒരു […]

Continue reading