അനുഭവം ഒന്ന് [Sundari]

അനുഭവം ഒന്ന് Anubhavam Onnu | Author : Sundari എന്റെ പേര് രശ്മി വയസ് 25
.ഡിറ്റിപി സെന്ററിൽ ടൈപ്പ് ആണ്. പണ്ടേ ഞാൻ ഒരുനാണംകുണുങ്ങിയാണ്.ജാതക ദോഷം കാരണം
വിവാഹ ആലോചനകൾ മുടങ്ങി.ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നു ഒഴിവാക്കാൻ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച മാർഗം
ആയിരുന്നു ഈ ജോലി.അധികം സാലറി ഇല്ലെങ്കിലും എന്റെ ചിലവിനുള്ളത്
കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു.റിട്ട.സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആയിരുന്നു എന്റെ മുതലാളി.
ഒരു മുരടൻ സ്വഭാവം ആയിരുന്നെങ്കിലും വല്യ പ്രശങ്ങൾ ഇല്ലാരുന്നു.ഞാൻ അല്പം തടി
ഉണ്ടാരുന്നതുകൊണ്ടും അതിനൊത്ത ശരീര ഘടന […]

Continue reading

അനുഭവം ഒന്ന് [Sundari]

അനുഭവം ഒന്ന് Anubhavam Onnu | Author : Sundari എന്റെ പേര് രശ്മി വയസ് 25 .ഡിറ്റിപി സെന്ററിൽ ടൈപ്പ് ആണ്. പണ്ടേ ഞാൻ ഒരുനാണംകുണുങ്ങിയാണ്.ജാതക ദോഷം കാരണം വിവാഹ ആലോചനകൾ മുടങ്ങി.ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നു ഒഴിവാക്കാൻ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച മാർഗം ആയിരുന്നു ഈ ജോലി.അധികം സാലറി ഇല്ലെങ്കിലും എന്റെ ചിലവിനുള്ളത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു.റിട്ട.സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആയിരുന്നു എന്റെ മുതലാളി. ഒരു മുരടൻ സ്വഭാവം ആയിരുന്നെങ്കിലും വല്യ പ്രശങ്ങൾ ഇല്ലാരുന്നു.ഞാൻ അല്പം തടി ഉണ്ടാരുന്നതുകൊണ്ടും അതിനൊത്ത ശരീര ഘടന […]

Continue reading

എന്റെയും ഉമ്മച്ചിയുടെയും മുഹബത്തിന്റെ കഥ [Mr Perfect]

എന്റെയും ഉമ്മച്ചിയുടെയും മുഹബത്തിന്റെ കഥ Ente Ummachiyudeyum Muhabathinteyum
Kadha | Author : Mr Perfect   ഹായ്  ഫ്രണ്ട്സ്  ഞാൻ ആദ്യംമയമാണ് കഥ എഴുതാൻ
പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചു തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെകിൽ ആദ്യമേ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു.
കുറെ നാളായി ഞാൻ കമ്പി കഥകൾ വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ആണ് എനിക്കും ജീവിതത്തിൽ നടന്ന
സംഭവം എഴുതണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.ഇത് ഒരു നിഷിദ്ധസംഗമം ആണ് ഇഷ്ട്ടം ഉള്ളവർ
വയ്ക്കുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.പിന്നെ ഈ പേജിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നപോലെ […]

Continue reading

എന്റെയും ഉമ്മച്ചിയുടെയും മുഹബത്തിന്റെ കഥ [Mr Perfect]

എന്റെയും ഉമ്മച്ചിയുടെയും മുഹബത്തിന്റെ കഥ Ente Ummachiyudeyum Muhabathinteyum Kadha | Author : Mr Perfect   ഹായ്  ഫ്രണ്ട്സ്  ഞാൻ ആദ്യംമയമാണ് കഥ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചു തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെകിൽ ആദ്യമേ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. കുറെ നാളായി ഞാൻ കമ്പി കഥകൾ വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ആണ് എനിക്കും ജീവിതത്തിൽ നടന്ന സംഭവം എഴുതണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.ഇത് ഒരു നിഷിദ്ധസംഗമം ആണ് ഇഷ്ട്ടം ഉള്ളവർ വയ്ക്കുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.പിന്നെ ഈ പേജിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നപോലെ […]

Continue reading

Ayalathe vakeelinte mulapidutham [Heba]

Ayalathe vakeelinte mulapidutham Author : Heba   എന്റെ പേര് ഹേബ.  ആദ്യമായിട്ടാണ്
ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു അനുഭവം പങ്കു വെക്കുന്നത്. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കുറച്ചു ദിവസം മുന്നേ
നടന്ന ഒരു അനുഭവം ആണ്ആദ്യം ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തെ പറ്റി പറയാം . നല്ലപോലെ
വെളുത്തിട്ടാണ്. ശരീരം മെലിഞ്ഞിട്ടാണ് എങ്കിലും വലിയ മുലയും കുണ്ടിയും ആണ്. 38 സൈസ്
ആണ് മുല.  ഞാൻ ഒരു ആയുവേദ ഡോക്ടർ കൂടെ ആണ്. ഞാൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്റെ മുലയും […]

Continue reading

Ayalathe vakeelinte mulapidutham [Heba]

Ayalathe vakeelinte mulapidutham Author : Heba   എന്റെ പേര് ഹേബ.  ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു അനുഭവം പങ്കു വെക്കുന്നത്. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കുറച്ചു ദിവസം മുന്നേ നടന്ന ഒരു അനുഭവം ആണ്ആദ്യം ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തെ പറ്റി പറയാം . നല്ലപോലെ വെളുത്തിട്ടാണ്. ശരീരം മെലിഞ്ഞിട്ടാണ് എങ്കിലും വലിയ മുലയും കുണ്ടിയും ആണ്. 38 സൈസ് ആണ് മുല.  ഞാൻ ഒരു ആയുവേദ ഡോക്ടർ കൂടെ ആണ്. ഞാൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്റെ മുലയും […]

Continue reading