വടിച്ച പൂറിലെ തൂവൽസ്പർശം 4 [ശിവകാമി]

Posted by

വടിച്ച പൂറിലെ തൂവൽസ്പർശം 4

Vadichapoorile Thoovalsparsham Part 4 | Author : Shivakaami

[ Previous Part ]

 

 

നേരം         വെളുത്തു         തുടങ്ങിയ തേ           ഉള്ളൂ

തന്റെ              രാവാട         സ്ഥാനം     തെറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ             വെളിവായ          തന്റെ           പൂറിന്റെ     ഭംഗി           പട്ടിയെ         വരെ       ഭ്രമിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു

ഉയർന്ന്             നിൽക്കുന്ന       പൂർതടത്തിൽ             സാധാരണയിൽ        കവിഞ്ഞ         രോമ           വളർച്ച         ഡോബർമാന്       ചെറിയ         ഒരു          അപരിചിതത്വം           സമ്മാനിച്ചിരുന്നു

ജലപാനം       കഴിക്കുന്നതിന്         മുമ്പ്         തന്നെ          പൂർ തടം         ഡോബർമാന്              നല്കി കൊണ്ടാണ്          ദിവസത്തിന്റെ      തുടക്കം

ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞ             പൂറ്      നക്കാൻ          സാധാരണ             ഡോബർമാന്            നല്കാറില്ല

” ഇതിപ്പോ……. െകാതിച്ചി         നാക്കും           നീട്ടി        ഒലിപ്പിച്ചോണ്ട്      ഇരിക്കുമ്പോൾ          മറ്റെന്ത്          െചയ്യാൻ….?       ”

മായ      ചിന്തിച്ചു

ഹസ്സ്             ഉള്ളപ്പോൾ          വിശാലമായ           കിടപ്പുമുറിയിൽ         ഡോബർമാനും         സ്ഥാനം       ഉണ്ടായിരുന്നു….

രാത്രി         െബെഡിൽ          പണ്ണി     മറിക്കുമ്പോൾ            ഡോബർമാൻ     കണ്ട്       നില്ക്കുന്നത്     .     മായ      കാര്യമാക്കിയിരുന്നില്ല

” പട്ടിയല്ലേ……?”

മായ          സമാധാനിച്ചു

ഒരു         ദിവസം       സംഭോഗ       സമയത്ത്           ഒരിക്കലും        ഇല്ലാത്ത         പോലെ        പട്ടിയുടെ           വല്ലാത്ത       നോട്ടം

” ദേ….. കണ്ടില്ലേ…  പട്ടീടെ       വല്ലാത്ത      നോട്ടം….. എനിക്ക്         വല്ലാതെ    വരുന്നു…. ചൂളി        പോകു ന്നു….. ഞാൻ….”

മായ          ഹസ്സിന്റടുത്ത്         പരിഭവിച്ചു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *