ബെർത്ത് ഡേ കേക്ക് പോലെ [Dev]

Posted by

ബെർത്ത് ഡേ കേക്ക് പോലെ

Birthday Cake Pole | Author : Dev


 

കമ്പി     മഹാന്മാരുടെ        രചനകൾ         വായിച്ച്          കമ്പി    ആയ          ഒരാളാണ്        ഞാൻ…. ഒന്നല്ല        ഒരായിരം        തവണ

ആരെയെങ്കിലും          ഒക്കെ     കമ്പി       അടിപ്പിക്കാനുള്ള          എന്റെ         അദമ്യമായ         ആഗ്രഹം     ആണ്         ഈ     വിധം       ഒരു    രചനയ്ക്ക്          എന്നെ        പ്രേരിപ്പിച്ചത്..

ഒരാളെയെങ്കിലും            കലശലായി           കമ്പി       അടിപ്പിച്ചു       നിർത്താൻ         കഴിഞ്ഞാൽ        ഈയുള്ളവൻ          കൃതാർത്ഥനായി…

ഇത്           തികച്ചും       ഒരു       ഫാന്റസി          വിഭാഗത്തിൽ        പെടുന്ന          കഥയാണ്..

യുക്തി      ചിന്ത      വെടിഞ്ഞ്        വേണം        വായിക്കാൻ…

ചുമ്മാ           വായിച്ച്          രസിക്കാൻ          മാത്രമുള്ള         സൃഷ്ടി…

എന്ന്          കരുതി          ആക്ഷേപങ്ങളും         അഭിപ്രായങ്ങളും          ഇല്ലാതിരിക്കരുത്           എന്ന    ഒരു     അപേക്ഷ           കൂടി         ഉണ്ട്…

 

ഞാൻ             രാധാകൃഷ്ണൻ….

നെറ്റി        ചുളിക്കണ്ട…. പേരിന്റെ        കൂടെ         വല്ലോം    കൂടി         ഉണ്ടോന്ന്…. അല്ലേ..?

ഉണ്ട്… നായർ……, രാധാകൃഷ്ണൻ           നായർ…

വയസ്സ്         27.. ( നല്ല       പ്രായം      എന്നാവും… എനിക്കും      തോന്നി)

കാണാൻ            കൊള്ളാമെന്ന്       തിങ്ങി നിരങ്ങി         കമ്പനി     കൂടാൻ     വരുന്ന         പെൺകുട്ടികളെ         കാണുമ്പോൾ          എനിക്ക്        തന്നെ         അറിയാം ( പെമ്പിള്ളേരോട്        കൂട്ട്    കൂടാനാ        എനിക്കും       ഇഷ്ടം…)

എംകോം        ബിരുദധാരി….5 അടി   പത്തിഞ്ച്         ഉയരം…

എങ്കിൽ      പിന്നെ         നക്ഷത്രം      എന്തെന്ന്        കൂടി     എന്നല്ലേ….?   എനിക്ക്          ചമ്മലാ        പറയാൻ..        നിങ്ങടെ          ചിരി    കണ്ട്    എനിക്ക്   മനസ്സിലായി        നിങ്ങൾക്ക്      മനസ്സിലായി     എന്ന്..!

ദൽഹിയിലാണ്        ജോലി…. ഉദ്യോഗ്         ഭവനിൽ…   3     കൊല്ലം    ആവുന്നു

നെയ്യാറ്റിൻ     കരയിൽ       കൃത്യമായി         പറഞ്ഞാൽ         ആറാലുംമൂടാണ്         സ്വദേശം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *