അന്നാ ബാർബർ [കഴപ്പൻ]

Posted by

അന്നാ ബാർബർ

Anna Barbar | Author : Kazhappan


 

ഞാൻ     നിങ്ങളുടെ     കഴപ്പൻ..

‘ സ്വർഗ്ഗ വാതിലിന്റെ  താക്കോൽ ‘

എന്ന കഥയ്ക്ക്   ശേഷം  മറ്റൊരു കഥയുമായി     നിങ്ങളുടെ     മുന്നിൽ  എത്തുകയാണ്

ആശിർവദിച്ചാലും…

ഈ       പാർട്ടിൽ      കമ്പി    ഒന്നും    ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല…

വരും   പാർട്ടുകളിൽ      കമ്പി   അനിവാര്യമാണ്…

ഉറപ്പാണ്…

 

കഥാനായിക      അന്ന

തിരുവല്ലക്കടുത്ത്        െപാടിയാടി    സ്വദേശിനി

പഠിക്കുന്ന   കാലം   തൊട്ടേ    ഉള്ള     ആഗ്രഹമാണ്      സ്റ്റേറ്റ്സിൽ     ജോലി      സമ്പാദിക്കണെമെന്ന്…

അകന്ന      ബന്ധത്തിലുള്ള      മാവേലിക്കരക്കാരി         സൂസൻ       പോയ      10     വർഷമായി      അമേരിക്കയിലാണ്..,   തീരദേശ     നഗരമായ        കാലിഫോർണിയായിൽ… ചെങ്ങന്നൂർ  സ്വദേശി     ജേക്കബിനെ   െകട്ടി   അടിച്ച് പൊളിച്ച്    ജീവിക്കുന്നു…( മാർത്തോമക്കാരൻ     ജേക്കബ്       വലിയ    വിശ്വാസിയൊക്കെ      ആണെങ്കിലും  രാത്രികാല       ഗുസ്തി   നടത്തി    സൂസനെ       പണ്ണി മറിക്കുന്നതിൽ   ഒരു    ഉപേക്ഷയും     ഉണ്ടായിട്ടില്ല… സൂസനെ    അറിയാൻ    മേലാഞ്ഞിട്ടാ… സൂസൻ    അല്ലെങ്കിൽ    മേലെക്കേറി    െപാതിക്കും, ജേക്കബിനെ.. അതറിഞ്ഞ്     സൂസന്   േ ജക്കബ്    അവസരം    നല്കാറില്ല…!)

ഒരു   പ്രാവശ്യം     സൂസൻ    ലീവിന്     . വന്നപ്പോൾ      അന്ന   കാണാൻ     പോയിരുന്നു..    സൂസന്റെ       െസറ്റപ്പും       രീതിയും    അന്നയ്ക്ക്      നന്നായി      അങ്ങ്    ബോധിച്ചു..  അന്ന്       മനസ്സിൽ      െമാട്ടിട്ട       ആഗ്രഹം     അനുദിനം    വളർച്ച     പ്രാപിച്ച്      ഒരു      ഹരമായി    അന്നയ്ക്ക്…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *