ബോഡിങ്ങ് പാസ് 2 [ശ്രീ]

Posted by

ബോഡിങ്ങ് പാസ് 2

Boarding Pass Part 2 | Author : Shree | Previous Part


 

പ്രിൻസിനെ കബളിപ്പിച്ച് ചെറു ചിരിയോടെ മിനി ബാത്ത് റൂമിൽ കയറി ടവൽ അഴിച്ച് പ്രാണ നാഥൻ കനിഞ്ഞ് വടിച്ച് തന്ന കളിത്തടം മിനി പരിശോധിച്ചു.. അറിയപെടുന്ന ആർക്കിടെക്ടിന്റെ കരവിരുതിൽ അഭിമാനം തോന്നിയെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യിച്ചതിൽ അല്പം നാണക്കേട് മിനിക്ക് തോന്നി…

തന്റെ പൂറിന്റെ ഭംഗി മുടി കളഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നൂടെ വർദ്ധിച്ചു എന്ന് മിനി മനസ്സിലാക്കി… ” പൊളിച്ചത് പോലെ ഇരിക്കുമെങ്കിലും വടിച്ചതിന് തന്നെ ഭംഗി…! നല്ല തടിച്ച് തള്ളി നിൽക്കുന്ന പൂറ് കണ്ടാൽ ആര് തന്നെ െകാതിക്കില്ല.. ! വെറുതെ െ െക ഓടിച്ച് മിനി സന്തോഷിച്ചു… കാര്യായി ഏറെ നേരം അവിടെ നില്ക്കാഞ്ഞത്… എനിക്ക് സ്വയം കണ്ടിട്ട് സഹിക്കുന്നില്ല… പിന്നല്ലേ…. കള്ളൻ…! കടിച്ച് തിന്നേന്നെ അപ്പം…. ടൗണിൽ പോക്കും േ ഗാ പി ആയേനേ..!”

കള്ളെനെ വെട്ടിച്ച് കയറിയതിൽ തല്ക്കാലം മിനി സന്തോഷിച്ചു… ” ഹൂം… അതിനു കൂടി രാത്രി പണി കിട്ടും… കള്ള നാരാ മോൻ…!” മിനി എളുപ്പം കളിച്ച് കേറാൻ തീരുമാനിച്ചു…

.മിനി കുളിച്ച് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇളിഭ്യനായ പോലെ പ്രിൻസ് പുറത്ത് നില്പപുണ്ടായിരുന്നു.. ” െവച്ചിട്ടുണ്ട്… നിനക്ക് ” എന്ന മട്ടിൽ െകട്ടിയോന്റെ നോട്ടം കണ്ട് ചിരിച്ച് ഒരുങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ മിനി വിളിച്ച് പറഞ്ഞു..

” അതേ… എളുപ്പം വേണേ…” കുളിച്ച് ഒരുങ്ങാൻ അര മണിക്കൂർ എടുത്തു ” കള്ളന് പരിചയമുള്ള പാർലർ ഉണ്ടല്ലോ…, യുണി സെക്സ് , ആദ്യം അവിടെ പോകാം… സ്റ്റയിലായി തന്നെ മറ്റ് ഷോപ്പിംഗ് നടത്തുകയും ചെയ്യാം.. ” ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാറിൽ മിനി പറഞ്ഞു.. പക്ഷേ പ്രതികരണം ഇല്ലായിരുന്നു… ! ” എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാെത്തെ…”

പ്രിൻസിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി തുടയിൽ തട്ടി മിനി േചാദിച്ചു… അബദ്ധത്തിൽ പാൻസിന്റെ ബൾജ് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് തട്ടി. കുലച്ച് കമ്പിയായി പാറ പോലെ നില്ക്കുന്നു….! പ്രിൻസിന്റെ കുറുമ്പിന്റെ കാരണം മനസ്സിലായി..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *