സാറ്…. സിബ്ബ്… ഇട്ടില്ല 2 [ശ്യാമ]

Posted by

സാറ്…. സിബ്ബ്… ഇട്ടില്ല 2

Sir Sib Ettittilla Part 2 | Author : Shyama

[ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]


 

ആ   സ്ഥാപനത്തിൽ  ഏറ്റവും  ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്   തന്നെ   ആവണം   എന്ന  നിർബന്ധം      ഉള്ളത്  പോലെയാണ്     സൂസന്റെ   ഒരുക്കം…

പൊക്കിളിൽ   നിന്നും   കൃത്യം  രണ്ട്  ഇഞ്ച്   താഴ്ത്തിയാണ്     സൂസൻ    സാരി  ഉടുക്കുക…

പൊക്കിളിൽ   നിന്നും   നന്നായി   താഴ്ത്തി  സാരി  ഉടുക്കുന്ന   കാര്യം വന്നപ്പോൾ     ഡിഗ്രിക്ക്  തന്നെ   പഠിപ്പിച്ച    മറിയാമ്മ   മാഡത്തിനെ   ഓർമ്മ  വന്നു..

കാണാൻ   കൊച്ചു  മിടുക്കിയായ   മറിയാമ്മ   മാഡം    ഫാഷന്റെ         അവസാന   വാക്കാണ്…

പെൺകുട്ടികൾക്ക്   പോലും   അസൂയ   തോന്നിക്കുന്ന   വിധത്തിൽ    മാഡത്തിന്റെ   ഉരുണ്ട  മുലകൾ  കണ്ടാൽ   കണ്ണ്   എടുക്കാൻ  തോന്നില്ല…

മിക്സഡ്   ക്ലാസ്സിൽ   മാഡം    ഇങ്ങനെ  വരുമ്പോൾ  ആൺകുട്ടികൾ  ഞങ്ങളെ    മൈൻഡ്  ചെയ്യാതെ   വരുന്നതിൽ     പെൺകുട്ടികൾ   അസ്വസ്ഥത    പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട്,  രഹസ്യമായെങ്കിലും… എന്നത്   പരമാർത്ഥം..

ഉരുണ്ടു   മുഴുത്ത   മുലകൾ    പുരുഷ വർഗത്തെ  കൊതിപ്പിക്കുമാറ്   ഒളിപ്പിച്ചു  വച്ച  ബ്ലൗസിന്റെ  ഹൂക്കുകൾ     വലതു   കക്ഷത്തിന്   താഴെ… കൈ   പൊക്കുമ്പോൾ    പെൺകുട്ടികൾ   കാണാതെ     കക്ഷം  കാണാൻ   ആർത്തി  പൂണ്ടു   നോക്കുന്ന    ആമ്പിള്ളേരുടെ  മുഖത്ത്  നിരാശ  പടരാൻ                     മറിയാമ്മ   മാഡം   വേണ്ട      മുൻകരുതൽ   എടുത്തെന്നു  കാണുമ്പോൾ     പെൺകുട്ടികളുടെ   മുഖത്തു  കുസൃതി  നിറയും…!

എന്നാൽ   അതൊന്നും  ആയിരുന്നില്ല,   മറിയാമ്മ  മാഡത്തിന്റെ   പ്രത്യേകത…

പൊക്കിളിൽ  നിന്നും   മൂന്ന്   നാലിഞ്ച്    താഴ്ത്തി   സാരി  ഉടുക്കുന്നു   എന്നതായിരുന്നു   ആ  പ്രത്യേകത…

ക്ലാസിലെ   റെജി  ഒരു  ദിവസം              ഫ്രണ്ട്   അരുണിന്നോട്      പറയുന്നത്      ഒളിഞ്ഞു  കേട്ടതാ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *