ഹൌസ് വൈഫ്‌ 3 [കുട്ടപ്പൻ]

Posted by

ഹൌസ് വൈഫ് 3

House Wife Part 3 | Author : Kuttappan

Previous Part | www.kambistories.com


 

ഈ   ഭാഗം   ചാർളിയുടെയും    സാവിത്രിയുടെയും   തലത്തിൽ   ആണ്   എഴുതുന്നത്…

ഹസ്ബൻഡ്    എന്നതിലുപരി    സാവിത്രിക്ക്   ചാർളി    ഒരു   ഹരമാണ്…, ഒരു   വല്ലാത്ത   ഭ്രമം……….!

ചാർളിക്ക്     വേണ്ടി       സാവിത്രി    സർവ്വതും    മറന്നു..

വരുമാനം   ഏതുമില്ലാത്ത   ഉണങ്ങിയ      ഒരു    ക്ഷേത്രത്തിലെ     ശാന്തിക്കാരൻ         ജീവിതം    മുന്നോട്ടു    കൊണ്ട് പോകാൻ   പാട്   പെടുന്നത്      ഇന്ന്    സാവിത്രിക്ക്    ഒരു   പ്രശ്നമല്ല…

വാസുദേവൻ    പോറ്റി    സാവിത്രിയെ   പടിയടച്ചു       പിണ്ഡം   വച്ചു..

ചാർളിക്കൊപ്പം    കൂടിയപ്പോൾ         അനിവാര്യമായ     മാറ്റം      രൂപത്തിലും     ഭാവത്തിലും       സാവിത്രിയിൽ    ഉണ്ടായി…

ചാർളിയുടെ      നിലയ്ക്കും   വിലയ്ക്കും      ഇണങ്ങുന്ന   വിധം,     ഒരു     ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യന്റെ      ഭാര്യയായി       സാവിത്രി     പുന്ർജനിച്ചു..

മുമ്പ്   കോളേജിൽ   പഠിക്കുമ്പോൾ      പുരികം   ഷേപ്പ്    ചെയ്യാത്ത      ഒരേ ഒരു    കുട്ടി  സാവിത്രി    ആയിരുന്നു..

ഇപ്പോൾ   ബ്യുട്ടി പാർലർ   തനിക്കു    ഒഴിവാക്കാൻ   പറ്റാത്ത    ഒന്നായി…

പുരികം   ഷേപ്പ്  ചെയ്യുന്നത്   മാത്രമല്ല,    മുടി   ബോബ്   ചെയ്തു…

പുറത്ത്   ഇറങ്ങുമ്പോൾ    സ്ലീവലെസ്        ശീലമായി…  അത്   കൊണ്ട്   തന്നെ,     മാസത്തിൽ    രണ്ട്   തവണ      അണ്ടർ ആം    വാക്സിങ്     നിർബന്ധമാക്കി..

ചാർളിയുടെ    ആഗ്രഹം  പോലെ     എന്തിനും     സാവിത്രി   വഴങ്ങി..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *