ഓർമ്മയിലൊരു സുദിനം [Swapna]

Posted by

ഓർമ്മയിലൊരു സുദിനം

Ormayil Oru Sudinam | Author : Swapna


 

എന്റെ കഥ…

ഓർമ്മയിലൊരു സുദിനം….

ഞാൻ സുമ ഇന്ന് പ്രായം അൻപത് കഴിയുന്നു. പിന്നിട്ട വഴികളിലൊക്കെ പല

വിധത്തി ലുള്ള ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്നും

ഓർമ്മിക്കുന്ന അനുഭവം എന്റെ ആദ്യ പ്രണയം തന്നെയാണ്.

ഇതെന്റെ ജീവിത കഥയാണ്, ഓർമ്മയി ലിന്നും തെളിഞ്ഞു നിൽകുന്ന

എന്റെ സ്വന്തം കഥ.

ഞാൻ ജനിക്കുന്നത് വയനാടൻ ജി ല്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമീണ അന്തരീക്ഷമുള്ള

നാട്ടി ലാണ്. പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമുള്ള വീട്. അച്ഛൻ ഒരു കർഷകൻ.അമ്മ

വീടുമൊയി ഒതുങ്ങി കഴിയുന്ന വീട്ടമ്മ. സ്വന്തക്കാരും ബന്ധുക്കളുമായി

കുെച്ചൊളുകൾ മാത്രം. സ്കൂൾ പഠന കാലത്തു തന്നെ പുരുഷൻമാർ

എനിക്ക് കൗതുകമൊയിരുന്നു. പ്രൊയം കൂടുന്തോറും അത് കൂടിയും

വന്നു. വീട്ടിൽ വ ല്ലപ്പോളും വരാറുള്ള ബന്ധുവൊയ പയ്യൻ എനിക്ക് ഒരു

കൗതുകമൊയിരുന്നു. അവന്നൊട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞും കൂടെ നടന്നും

ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിന തൃപ്തിപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു. എന്റെ മനസ്സിൽ

ലൈഗീക താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം

കണ്ടതും അവനെത്തന്നെ. അവന്നൊട് മുട്ടിയുരുമ്മി ഇരുന്നും

കളികൾക്കിടയിൽ കെട്ടിപിടിച്ചും ഞാനത് പ്രകടിപിച്ചിരുന്നു, എന്നാൽ

അവനതൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചതേയില്ല.

പ്രായം കുറച്ചചു കൂടി മുന്നോട്ട് പോയി. അവിചാരിതമായി അച്ഛനുണ്ടായ

ഒരസുഖം. കുറച്ചു നാൾ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. വീട്ടിൽ

തനിച്ചൊയ ഞങ്ങൾ കുറച്ചചകലെ യുള്ള ബന്ധുവീട്ടിൽ നില്കേണ്ടിയും വന്നു.

അവിടെ മക്കകളില്ലാത്തൊരു മാമനും മൊാമിയും മാത്രം. ഞങ്ങൾ

അവർക്കൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു. ആ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത

വീട്ടി ലായിരുന്നു കഥാ നൊയകൻ.

അവന് എന്ന്നെൊൾ നാലു വയറസ്സങ്കി ലും കുറവായിരുന്നു. തീരെ

മെലിഞ്ഞ ശരിരം ഒരു പാവത്താൻ മട്ടടിലുള്ള അവനെ ഞൊൻ

ആദ്യമേ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. അടുത്തടുത്തവീടാണ്, അവന്റെ അച്ഛനും

അമ്മയുംജോലിക്കു പോകും. സ്കൂളുള്ള ദിവസം സ്കൂളി ലും

അല്ലാത്തതപ്പോൾ വീട്ടിലും അവനുണ്ടൊവും. ഞൊൻ അവനുമൊയി വളരെപ്പെട്ടെന്ന് അടുത്തു. സഥിരമൊയി വീട്ടിൽ എത്തുന്ന,എപ്പോളും കൂറെ

നടക്കുന്ന ആളായി അവൻ മാറി. ആണുങ്ങളോടുള്ള എന്റെ കൗതുകം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *