വീട്ടിലെ പൂറുകൾ [Aswa]

Posted by

അച്ചന്റെ അടിയുടെ വേഗത്ത വിടും കൂടി… അച്ഛന് വരാറായാന്ന് എനിക്ക് മനസിലായി… ഞാനും കുണ്ണയിൽ ഉള്ള വാണം അടിയുടെ സ്പീഡ് കൂട്ടി…

പെട്ടന്ന് പുറക്കിൽ ചേട്ടാ എന്നാ ശബ്‌ദം ഒപ്പം ലൈറ്റും ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *