കുഞ്ഞമ്മയ്ക്ക് ഒരുമ്മ 3 [വംശി]

Posted by

കുഞ്ഞമ്മയ്ക്ക് ഒരുമ്മ 3

Kunjammakku Orumma Part 3 | Author : Vamshi

[ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]


 

കണ്ടാൽ     കരിവീട്ടി      കണക്ക്   ഇരുന്നാലും     സ്ത്രീകളെ     തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന        കാര്യത്തിൽ     രാജേഷ്       പിള്ളയ്ക്ക്     ഉള്ള    മിടുക്ക്    ലീല   നന്നായി    അൻഭവിച്ച്    അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്

അസമയത്ത്       ആണേൽ     പോലും       കുട്ടനെ       തടവി   ലാസ്യഭാവത്തിൽ        പിള്ള       കതകിൽ       ചാരി      നില്ക്കുന്നത്   കണ്ടാൽ       ലീല     ഇളകിയത്     തന്നെ…

~~~~~~~~~~~

മോൻ      ആയിട്ടും     ലീല    കിരണെ        കാര്യമായി      പരിഗണിക്കാത്തതിൽ      ഒരു  കാരണമുണ്ട്,

പച്ചയ്ക്ക്       അതങ്ങ്     പറയാൻ  ലീലയ്ക്ക്       ആവാത്തതിനാൽ        നീരസം     ഉള്ളിൽ    ഒതുക്കുന്നു…

രൂപം     കൊണ്ട്      ലീലയ്ക്ക്     തുടക്കത്തിൽ         പിളളയെ    ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല…

എന്നാൽ       ആദ്യ രാത്രി      തന്നെ   തന്നെ      സ്വർഗീയ      അവസ്ഥയിൽ   എത്തിച്ച       പിള്ളയുടെ    മിടുക്കിനും   കരുത്തിനും        ലീല    അറിയാതെ    അടിമപ്പെടുകയായിരുന്നു..

സെക്സിന്റെ    ശേഷി    അപാരമാണെന്നും      അത്    ലഭിക്കാൻ        ഏതറ്റം     വരെയും  മനുഷ്യർ        പോകും        എന്ന    തിരിച്ചറിവിൽ    എടുത്ത    തീരുമാനമായിരുന്നു,    രണ്ട്     മൂന്ന്   കൊല്ലം      യാതൊരു      ബന്ധനവും    ഇല്ലാതെ         സെക്സ്      ആസ്വദിക്കുക       എന്നത്…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *