സൂസന്റെ യാത്രകൾ 10 [രാജി]

Posted by

അവസാന തുള്ളി കൊഴുപ്പും നക്കിയെടുത്ത് തന്നെ പൂർണ്ണമായും ഓർഗാസത്തിൽ നിമിഷങ്ങളോളം ആറാടിച്ച്, അമല തിരിഞ്ഞ്, തന്നോടൊട്ടി കിടന്നു. ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊരു സ്വവർഗ്ഗ പങ്കാളിയെ കിട്ടിയ ആനന്ദത്തിൽ ഞാനവളെ ചേർത്ത് കിടത്തി…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *