എന്റെ മാഷും ഞാനും 2 [Manu]

എന്റെ മാഷും ഞാനും 2 Ente Maashum Njaanum Part 2 | Author : Manu [ Previous Part ] [ www.kkstories.com ]   നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ റൂമിലെത്തി.. എനിക്കൊന്നു ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അന്ന് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ചു ഞാൻ കിടക്കാൻ തുടങ്ങി. ഓർമ്മകളിൽ മുഴുവൻ മാഷിന്റെ കരിമൂർഖനേ ആണ് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത്   എന്റെ മാഷേ.. എന്ന് മനസ്സിൽ വിളിച്ചു ഞാനെന്റെ മുല ഞെട്ടുകളിൽ തടവാൻ […]

Continue reading

എന്റെ ജയിൽ ഓർമ്മകൾ 5 [കുണ്ടൻ പയ്യൻ]

എന്റെ ജയിൽ ഓർമ്മകൾ 5 Ente Jail Ormakal Part 5 | Author : Kundan Payyan [ Previous Part ] [ www.kkstories.com ]   “നീ ഒരു അസ്സൽ ചരക്ക് തന്നെ ആടി മോളെ. ഇന്നലെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നിന്റെ കൂതി എനിക്ക് അങ്ങ് ഇഷ്ട്ടപെട്ടു. പത്തു ലക്ഷത്തിനുഉള്ളതെല്ലാം നിന്റെ കൈയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. നിന്നെ ഞാൻ അങ്ങ് കെട്ടട്ടെ? ”   പെട്ടന്ന് ഉള്ള അണ്ണന്റെ ചോദ്യം […]

Continue reading

സാറിന്റെ വീട്ടിലെ അടിമ 4 [Vyshak]

സാറിന്റെ വീട്ടിലെ അടിമ 4 Saarinte Veettile Adima Part 4 | Author : Vyshak [ Previous Part ] [ www.kkstories.com ]   Hi ഫ്രണ്ട്‌സ്   ഈ പാട്ട് കുറച്ച് വലിച്ചു നീട്ടിയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഈ part കൂടുതലും ക്രോസ്സ് ഡ്രസിങ് (cross dressing (CD)) ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് . സാർ എന്നെ സാറിന്റെ വരുത്തിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും , എന്നാൽ ഞാൻ അതിന് നിന്നു കൊടുക്കുന്നതും ആണ് ഈ […]

Continue reading

സാറിന്റെ വീട്ടിലെ അടിമ 4 [Vyshak]

സാറിന്റെ വീട്ടിലെ അടിമ 4 Saarinte Veettile Adima Part 4 | Author : Vyshak [ Previous Part ] [ www.kkstories.com ]   Hi ഫ്രണ്ട്‌സ്   ഈ പാട്ട് കുറച്ച് വലിച്ചു നീട്ടിയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഈ part കൂടുതലും ക്രോസ്സ് ഡ്രസിങ് (cross dressing (CD)) ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് . സാർ എന്നെ സാറിന്റെ വരുത്തിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും , എന്നാൽ ഞാൻ അതിന് നിന്നു കൊടുക്കുന്നതും ആണ് ഈ […]

Continue reading

സാറിന്റെ വീട്ടിലെ അടിമ 4 [Vyshak]

സാറിന്റെ വീട്ടിലെ അടിമ 4 Saarinte Veettile Adima Part 4 | Author : Vyshak [ Previous Part ] [ www.kkstories.com ]   Hi ഫ്രണ്ട്‌സ്   ഈ പാട്ട് കുറച്ച് വലിച്ചു നീട്ടിയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഈ part കൂടുതലും ക്രോസ്സ് ഡ്രസിങ് (cross dressing (CD)) ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് . സാർ എന്നെ സാറിന്റെ വരുത്തിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും , എന്നാൽ ഞാൻ അതിന് നിന്നു കൊടുക്കുന്നതും ആണ് ഈ […]

Continue reading

സാറിന്റെ വീട്ടിലെ അടിമ 4 [Vyshak]

സാറിന്റെ വീട്ടിലെ അടിമ 4 Saarinte Veettile Adima Part 4 | Author : Vyshak [ Previous Part ] [ www.kkstories.com ]   Hi ഫ്രണ്ട്‌സ്   ഈ പാട്ട് കുറച്ച് വലിച്ചു നീട്ടിയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഈ part കൂടുതലും ക്രോസ്സ് ഡ്രസിങ് (cross dressing (CD)) ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് . സാർ എന്നെ സാറിന്റെ വരുത്തിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും , എന്നാൽ ഞാൻ അതിന് നിന്നു കൊടുക്കുന്നതും ആണ് ഈ […]

Continue reading

സാറിന്റെ വീട്ടിലെ അടിമ 4 [Vyshak]

സാറിന്റെ വീട്ടിലെ അടിമ 4 Saarinte Veettile Adima Part 4 | Author : Vyshak [ Previous Part ] [ www.kkstories.com ]   Hi ഫ്രണ്ട്‌സ്   ഈ പാട്ട് കുറച്ച് വലിച്ചു നീട്ടിയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഈ part കൂടുതലും ക്രോസ്സ് ഡ്രസിങ് (cross dressing (CD)) ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് . സാർ എന്നെ സാറിന്റെ വരുത്തിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും , എന്നാൽ ഞാൻ അതിന് നിന്നു കൊടുക്കുന്നതും ആണ് ഈ […]

Continue reading

സാറിന്റെ വീട്ടിലെ അടിമ 4 [Vyshak]

സാറിന്റെ വീട്ടിലെ അടിമ 4 Saarinte Veettile Adima Part 4 | Author : Vyshak [ Previous Part ] [ www.kkstories.com ]   Hi ഫ്രണ്ട്‌സ്   ഈ പാട്ട് കുറച്ച് വലിച്ചു നീട്ടിയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഈ part കൂടുതലും ക്രോസ്സ് ഡ്രസിങ് (cross dressing (CD)) ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് . സാർ എന്നെ സാറിന്റെ വരുത്തിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും , എന്നാൽ ഞാൻ അതിന് നിന്നു കൊടുക്കുന്നതും ആണ് ഈ […]

Continue reading

സാറിന്റെ വീട്ടിലെ അടിമ 4 [Vyshak]

സാറിന്റെ വീട്ടിലെ അടിമ 4 Saarinte Veettile Adima Part 4 | Author : Vyshak [ Previous Part ] [ www.kkstories.com ]   Hi ഫ്രണ്ട്‌സ്   ഈ പാട്ട് കുറച്ച് വലിച്ചു നീട്ടിയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഈ part കൂടുതലും ക്രോസ്സ് ഡ്രസിങ് (cross dressing (CD)) ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് . സാർ എന്നെ സാറിന്റെ വരുത്തിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും , എന്നാൽ ഞാൻ അതിന് നിന്നു കൊടുക്കുന്നതും ആണ് ഈ […]

Continue reading

അബദ്ധം 2 [PG]

അബദ്ധം 2 Abadham Part 2 | Author : PG [ Previous Part ] [ www.kkstories.com ]   ഈ കഥ തീർത്തും ഗേ കാറ്റഗറി ആണ്. ഇത്തരം കഥയിൽ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ ദയവായി തുടർന്ന് വായിക്കാതിരിക്കുക ഞാൻ കാണിച്ച അബദ്ധം. ട്രെയിനിൽ വച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് എതിർത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ ഇവിടെ വരെ കാര്യങ്ങൾ എത്തില്ലായിരുന്നു. മനസ്സിലൂടെ അന്ന് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ മിന്നായം പോലെ മിന്നി മറഞ്ഞു. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇയാളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം […]

Continue reading