അൽത്താഫിന്റെ പ്രതികാരം [കുമ്പളം ഹരി]

അൽത്താഫിന്റെ പ്രതികാരം Althafinte Prathikaaram | Author : Kumbalam Hari പ്രിയ വായനക്കാരെ  ഇതൊരു വലിയ കഥ ആണ്,  ഈ കഥ ചുരുക്കാൻ ഞാൻ ശ്രേമിച്ചു  പക്ഷെ കഴിഞ്ഞില്ല കഥയിൽ ലാഗ് തോന്നിയാൽ ക്ഷെമിക്കുക… ഇതിൽ ഉള്ളതെല്ലാം സങ്കല്പികം മാത്രം..,   എന്റെ പേര് അൽത്താഫ് മുഹമ്മദ്‌, ഏഴു വർഷത്തെ പ്രവാസി ജീവിതം കഴിഞ്ഞു പെങ്ങളുടെ വിവാഹം നടത്താൻ വേണ്ടി നാട്ടിലേക്കു വന്നത് ആണ് ഞാൻ. ഈ ഏഴു വർഷത്തിനിടയിൽ ഒരു വട്ടം പോലും ഞാൻ […]

Continue reading