കണ്ണന്റെ അമ്മുക്കുട്ടിയമ്മ 4 [തോമസ്സ്കുട്ടി]

കണ്ണന്റെ കുട്ടിയമ്മ 4 (അമ്മുക്കുട്ടിയെടെ വീട്ടിൽ) Kannainte Ammukuttiyamma Part
4 | Author : Thomaskutty | Previous Part   കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം  ഞാൻ ബൈക്ക്
എടുത്തു അമ്മുക്കുട്ടിയമ്മയെ കാണാനായി പുറപ്പെട്ടു,ബൈക്ക് വച്ചു വാര്യര്ച്ചനെ കണ്ടു
വാര്യരച്ചൻ : ആഹാ കണ്ണനോ. നിനക്ക് ഈ വഴിയൊക്കെ അറിയുവോ?? കണ്ണൻ : അതെന്താ വല്യച്ഛൻ
അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് അമ്മുക്കുട്ടിയമ്മ് : മോനെ കണ്ണാ നീ എപ്പോ വന്നു   (എന്ന്
ചോദിച്ചു കൊണ്ട് അകത്തു നിന്ന് […]

Continue reading

കണ്ണന്റെ അമ്മുക്കുട്ടിയമ്മ 4 [തോമസ്സ്കുട്ടി]

കണ്ണന്റെ കുട്ടിയമ്മ 4 (അമ്മുക്കുട്ടിയെടെ വീട്ടിൽ) Kannainte Ammukuttiyamma Part 4 | Author : Thomaskutty | Previous Part   കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം  ഞാൻ ബൈക്ക് എടുത്തു അമ്മുക്കുട്ടിയമ്മയെ കാണാനായി പുറപ്പെട്ടു,ബൈക്ക് വച്ചു വാര്യര്ച്ചനെ കണ്ടു വാര്യരച്ചൻ : ആഹാ കണ്ണനോ. നിനക്ക് ഈ വഴിയൊക്കെ അറിയുവോ?? കണ്ണൻ : അതെന്താ വല്യച്ഛൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് അമ്മുക്കുട്ടിയമ്മ് : മോനെ കണ്ണാ നീ എപ്പോ വന്നു   (എന്ന് ചോദിച്ചു കൊണ്ട് അകത്തു നിന്ന് […]

Continue reading

കണ്ണന്റെ അമ്മുക്കുട്ടിയമ്മ 4 [തോമസ്സ്കുട്ടി]

കണ്ണന്റെ കുട്ടിയമ്മ 4 (അമ്മുക്കുട്ടിയെടെ വീട്ടിൽ) Kannainte Ammukuttiyamma Part 4 | Author : Thomaskutty | Previous Part   കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം  ഞാൻ ബൈക്ക് എടുത്തു അമ്മുക്കുട്ടിയമ്മയെ കാണാനായി പുറപ്പെട്ടു,ബൈക്ക് വച്ചു വാര്യര്ച്ചനെ കണ്ടു വാര്യരച്ചൻ : ആഹാ കണ്ണനോ. നിനക്ക് ഈ വഴിയൊക്കെ അറിയുവോ?? കണ്ണൻ : അതെന്താ വല്യച്ഛൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് അമ്മുക്കുട്ടിയമ്മ് : മോനെ കണ്ണാ നീ എപ്പോ വന്നു   (എന്ന് ചോദിച്ചു കൊണ്ട് അകത്തു നിന്ന് […]

Continue reading

കണ്ണന്റെ അമ്മുക്കുട്ടിയമ്മ 3 [തോമസ്സ്കുട്ടി]

കണ്ണന്റെ കുട്ടിയമ്മ 3 (കണ്ണനും അമ്മുക്കുട്ടിയമ്മയും) Kannainte Ammukuttiyamma
Part 3 | Author : Thomaskutty | Previous Part ഞാൻ മുകളിൽ കയറി കിടന്നു ചുണ്ടിൽ
ഉമ്മ വച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കുട്ടിയമ്മ ചോദിച്ചു എന്താ മോനെ രാവിലെ വിളിച്ചു
എഴുന്നേല്പിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒന്ന് കൂടി വേണം ഈ മേനി ഇന്ന് നിങ്ങൾ പോയാൽ
പിന്നെ എന്നാ ഒന്ന്….. കുട്ടിയമ്മ : ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാതെ ചെയാം എല്ലാവരും എഴുനേറ്റു
വരുന്ന സമയം ആണ് […]

Continue reading

കണ്ണന്റെ അമ്മുക്കുട്ടിയമ്മ 3 [തോമസ്സ്കുട്ടി]

കണ്ണന്റെ കുട്ടിയമ്മ 3 (കണ്ണനും അമ്മുക്കുട്ടിയമ്മയും) Kannainte Ammukuttiyamma Part 3 | Author : Thomaskutty | Previous Part ഞാൻ മുകളിൽ കയറി കിടന്നു ചുണ്ടിൽ ഉമ്മ വച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കുട്ടിയമ്മ ചോദിച്ചു എന്താ മോനെ രാവിലെ വിളിച്ചു എഴുന്നേല്പിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒന്ന് കൂടി വേണം ഈ മേനി ഇന്ന് നിങ്ങൾ പോയാൽ പിന്നെ എന്നാ ഒന്ന്….. കുട്ടിയമ്മ : ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാതെ ചെയാം എല്ലാവരും എഴുനേറ്റു വരുന്ന സമയം ആണ് […]

Continue reading

കണ്ണന്റെ അമ്മുക്കുട്ടിയമ്മ 2 [തോമസ്സ്കുട്ടി]

കണ്ണന്റെ കുട്ടിയമ്മ 2 (കണ്ണനും അമ്മുക്കുട്ടിയമ്മയും) Kannainte Ammukuttiyamma
Part 2 | Author : Thomaskutty | Previous Part (കണ്ണനും അമ്മുക്കുട്ടിയമ്മയും )
Author : തോമസ്സ്കുട്ടി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു അമ്മ വന്നു വിളിച്ചു മോനെ എണീക്കട
എല്ലാവരും ഒരുങ്ങി ഞാൻ ചെന്നു കുളിച്ചു ഒരുങ്ങി ഫോട്ടോ സെക്ഷൻ നിൽ പോയി നോക്കി
ദക്ഷിണ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന സീൻ ആണ് അതുകഴിഞ്ഞു എല്ലാവരെയും ബസിലും കാറിൽ ഒക്കെ ആയി
കയറ്റി മണ്ഡപത്തിലേക് അയച്ചു ഇനി […]

Continue reading

കണ്ണന്റെ അമ്മുക്കുട്ടിയമ്മ 2 [തോമസ്സ്കുട്ടി]

കണ്ണന്റെ കുട്ടിയമ്മ 2 (കണ്ണനും അമ്മുക്കുട്ടിയമ്മയും) Kannainte Ammukuttiyamma Part 2 | Author : Thomaskutty | Previous Part (കണ്ണനും അമ്മുക്കുട്ടിയമ്മയും ) Author : തോമസ്സ്കുട്ടി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു അമ്മ വന്നു വിളിച്ചു മോനെ എണീക്കട എല്ലാവരും ഒരുങ്ങി ഞാൻ ചെന്നു കുളിച്ചു ഒരുങ്ങി ഫോട്ടോ സെക്ഷൻ നിൽ പോയി നോക്കി ദക്ഷിണ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന സീൻ ആണ് അതുകഴിഞ്ഞു എല്ലാവരെയും ബസിലും കാറിൽ ഒക്കെ ആയി കയറ്റി മണ്ഡപത്തിലേക് അയച്ചു ഇനി […]

Continue reading

കണ്ണന്റെ അമ്മുക്കുട്ടിയമ്മ [തോമസ്സ്കുട്ടി]

കണ്ണന്റെ കുട്ടിയമ്മ (കണ്ണനും അമ്മുക്കുട്ടിയമ്മയും) Kannainte Ammukuttiyamma |
Author : Thomaskutty    കുടുംബത്തിലെ അവസാന കല്യാണം ആണ് നടക്കുന്നത് അതിന്റ ഓട്ട
പാച്ചിലിൽ ആണ് കണ്ണൻ എന്ന ഞാൻ   എന്റെ പേര് കണ്ണൻ 20 .  അമ്മ കല്യാണി  38 വയസ്സ്
 അച്ഛൻ മാധവൻ  47 രണ്ടു ചേച്ചിമാരിൽ ഒരാളെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടു ഇപ്പോൾ മലേഷ്യയിൽ
settled ആണ് ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞേച്ചി യുടെ കല്യാണം ആണ്  ആകെ  ഉള്ള ആൺ തരി ഞാൻ […]

Continue reading

കണ്ണന്റെ അമ്മുക്കുട്ടിയമ്മ [തോമസ്സ്കുട്ടി]

കണ്ണന്റെ കുട്ടിയമ്മ (കണ്ണനും അമ്മുക്കുട്ടിയമ്മയും) Kannainte Ammukuttiyamma | Author : Thomaskutty    കുടുംബത്തിലെ അവസാന കല്യാണം ആണ് നടക്കുന്നത് അതിന്റ ഓട്ട പാച്ചിലിൽ ആണ് കണ്ണൻ എന്ന ഞാൻ   എന്റെ പേര് കണ്ണൻ 20 .  അമ്മ കല്യാണി  38 വയസ്സ്  അച്ഛൻ മാധവൻ  47 രണ്ടു ചേച്ചിമാരിൽ ഒരാളെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടു ഇപ്പോൾ മലേഷ്യയിൽ settled ആണ് ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞേച്ചി യുടെ കല്യാണം ആണ്  ആകെ  ഉള്ള ആൺ തരി ഞാൻ […]

Continue reading

മധുരം ജീവാമൃതം – 2

മധുരം ജീവാമൃതം – 2 Madhuram Jeevamritham 2 Author :വെണ്ണക്കള്ളന്‍ | PREVIOUS
ആദ്യ ഭാഗം എഴുതിയപ്പോൾ എനിക് തീരെ പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു വരുമെന്ന്. പക്ഷെ വന്നു
കുറെ തെറ്റുകളുണ്ട് തിരുത്താൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം. കളി കുറവാനെൽ ഒന്നും പറയരുത്. ഞാൻ
അച്ചമ്മയെ നോക്കി അങ്ങനെ നില്കുമ്പോളാണ് അച്ചന്റെ വിളി . ഞാൻ ഉമ്മറത്തേക്ക് ചെന്നു
.” എന്തേ അച്ഛാ” “നാളെ ഞായറാഴ്ച ആയിട്ട് എന്താ പരുപാടി “”അതു
പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല പറ്റിയാൽ അമ്പലത്തിൽ പോകണം” ” എംഎ […]

Continue reading