അനിയത്തി ഷീന [Fathimath Fida]

അനിയത്തി ഷീന Aniyathi Sheena | Author : Fathimath Fida   ഞാനും ഡാഡിയും മമ്മിയും
പിന്നെ എന്റെ 18 കാരി അനിയത്തി ഷീനയും അടങ്ങുന്ന കുടുംബം ആണു ഞങ്ങളുടെതു. ഞാന്‍
ഡിഗ്രി രണ്ടാം വര്‍ഷം. ഡാഡിയും മമ്മിയും ജോലിക്കാരണു. രാവിലെ പോയാല്‍പ്പിന്നെ വരവു
6-7 മണിക്കാണു. എന്റെ അനിയത്തിയെപ്പറ്റി പറയാം. ചിലപ്പോഴെങ്കിലും അവളെ ഓര്‍ത്തു
വാണം വിടാറുണ്ട്. 18 കാരിയാണെങ്കിലും ആരും കൊതിച്ചു പോകുന്ന രൂപം. ഒരു വെക്കേഷന്‍
സമയത്താണു തുടക്കം. വീട്ടിലിരുന്നു ബോറഡി […]

Continue reading

അനിയത്തി ഷീന [Fathimath Fida]

അനിയത്തി ഷീന Aniyathi Sheena | Author : Fathimath Fida   ഞാനും ഡാഡിയും മമ്മിയും പിന്നെ എന്റെ 18 കാരി അനിയത്തി ഷീനയും അടങ്ങുന്ന കുടുംബം ആണു ഞങ്ങളുടെതു. ഞാന്‍ ഡിഗ്രി രണ്ടാം വര്‍ഷം. ഡാഡിയും മമ്മിയും ജോലിക്കാരണു. രാവിലെ പോയാല്‍പ്പിന്നെ വരവു 6-7 മണിക്കാണു. എന്റെ അനിയത്തിയെപ്പറ്റി പറയാം. ചിലപ്പോഴെങ്കിലും അവളെ ഓര്‍ത്തു വാണം വിടാറുണ്ട്. 18 കാരിയാണെങ്കിലും ആരും കൊതിച്ചു പോകുന്ന രൂപം. ഒരു വെക്കേഷന്‍ സമയത്താണു തുടക്കം. വീട്ടിലിരുന്നു ബോറഡി […]

Continue reading