ബസ് യാത്ര എന്നെ വെടി ആക്കി – അപർണ

ബസ് യാത്ര എന്നെ വെടി ആക്കി BUS YATHRA ENNE VEDIYAKKI BY APARNA Mm³ AbÀ\ 21
k]hp*v. ko«n A¨m½ fmt{S DÅp.AÑWpw A½]pw Atf^n¡]n B\v. Mm³ b¯mw ¢mhv fpSÂ
kn^`nXm_p*m]n^p¶p.¹hv k®n C FWn¡v Np_¨p Uqs^ DÅ H^p h-vNqan B\v–Nn«n]Sv.1.30
f\n¡qÀ dhn ]m{S sI¿\fm]n^p¶p. A§sW DÅ H^p ]m{S Fsâ KoknSw fmänf_n¨p. ASnsW
Np_n¨m\v Mm³ Ct¸mÄ b_]m³ tbmNp¶Sv. Mm³ Unkhkpw […]

Continue reading

ബസ് യാത്ര എന്നെ വെടി ആക്കി – അപർണ

ബസ് യാത്ര എന്നെ വെടി ആക്കി BUS YATHRA ENNE VEDIYAKKI BY APARNA Mm³ AbÀ\ 21 k]hp*v. ko«n A¨m½ fmt{S DÅp.AÑWpw A½]pw Atf^n¡]n B\v. Mm³ b¯mw ¢mhv fpS kn^`nXm_p*m]n^p¶p.¹hv k®n C FWn¡v Np_¨p Uqs^ DÅ H^p h-vNqan B\v–Nn«n]Sv.1.30 f\n¡qÀ dhn ]m{S sI¿\fm]n^p¶p. A§sW DÅ H^p ]m{S Fsâ KoknSw fmänf_n¨p. ASnsW Np_n¨m\v Mm³ Ct¸mÄ b_]m³ tbmNp¶Sv. Mm³ Unkhkpw […]

Continue reading