പ്രിയ വായനക്കാരോട് ഒരു അഭിപ്രായം ആരായുന്നു

പ്രിയ വായനക്കാരെ ഞാൻ ‘സ്വന്തം അമ്മായിഅമ്മ’ യുടെ എഴുത്തുകാരൻ മനോജ് …എന്റെ ജോലിയിലേ തിരക്ക് കാരണം എനിക്ക് ആ കഥ വീണ്ടും എഴുതാൻ സാധിച്ചില്ല ..ഇപ്പോൾ അത് തുടരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ..നിങ്ങൾ വായനക്കാർക്കു ആ കഥ തുടരണം എന്നു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം തുടരാം.അതും നല്ല അടിപൊളിയാക്കി…അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കഥ എഴുതാൻ ആണ്…നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറയുക ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു സ്വന്തം , മനോജ് സ്വന്തം അമ്മായി അമ്മ കഥകള്‍ക്കായി CLICK HERE

Continue reading

പ്രിയ വായനക്കാരോട് ഒരു അഭിപ്രായം ആരായുന്നു

പ്രിയ വായനക്കാരെ ഞാൻ ‘സ്വന്തം അമ്മായിഅമ്മ’ യുടെ എഴുത്തുകാരൻ മനോജ് …എന്റെ ജോലിയിലേ തിരക്ക് കാരണം എനിക്ക് ആ കഥ വീണ്ടും എഴുതാൻ സാധിച്ചില്ല ..ഇപ്പോൾ അത് തുടരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ..നിങ്ങൾ വായനക്കാർക്കു ആ കഥ തുടരണം എന്നു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം തുടരാം.അതും നല്ല അടിപൊളിയാക്കി…അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കഥ എഴുതാൻ ആണ്…നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറയുക ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു സ്വന്തം , മനോജ് സ്വന്തം അമ്മായി അമ്മ കഥകള്‍ക്കായി CLICK HERE

Continue reading